I. Fejezet 

Bevezető rendelkezések 

 

1. § (1) Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján látja el. [Vtv. 3. § (1) bek.]

2. § (1) Az MNV Zrt. a Magyar Állam (a továbbiakban: Alapító) által alapított zártkörűen működő egyszemélyes részvénytársaság, amelyet az Alapító a Vtv. 17. §-ában felsorolt, valamint más jogszabályokban meghatározott állami feladatok ellátására hozott létre. [Vtv. 17. § (1)-(2) bek., 18. § (1) bek.]

(2) Az MNV Zrt.-ben a Magyar Állam részvényesi jogait - a Vtv.-ben meghatározott kivételekkel - a miniszter gyakorolja. [Vtv. 19. § (1) bek.]

(3) Az MNV Zrt. működésére - a Vtv. eltérő rendelkezése hiányában - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) szabályait kell alkalmazni. [Vtv. 18. § (2) bek.]

(4) Az MNV Zrt. alapító okiratát és annak módosításait, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak módosításait a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. [Vtv. 18. § (3) bek.; 21. § (3) bek.]

3. § Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) célja, hogy meghatározza az MNV Zrt. irányításának rendjét, a döntési hatásköröket, a munkaszervezet szervezeti felépítését és annak hierarchiáját, a feladatmegosztás rendjét, valamint az általános működési szabályokat.

 

II. Fejezet 

Az MNV Zrt. irányítása, képviselete, a döntési hatáskörök, a döntések előkészítése 

1. Cím

A részvényesi jogok gyakorlója

4. § A részvényesi jogok gyakorlója az MNV Zrt. működése során a közgyűlés Gt.-ben meghatározott jogait a Vtv.-ben foglalt kivételekkel gyakorolja.

5. § (1) A részvényesi jogok gyakorlójának hatáskörébe tartozik különösen:

a) az MNV Zrt. alapító okiratának elfogadása és módosítása, [Vtv. 18. § (1) bek.]

b) az MNV Zrt. saját vagyonáról a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolójának, valamint a külön jogszabályban meghatározott elszámolás szerint a rábízott vagyonról készített beszámolónak - a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismeretében való - jóváhagyása,

c) az MNV Zrt. saját vagyona éves üzleti tervének, valamint a rábízott vagyon éves vagyonkezelési tervének jóváhagyása a főbb összegek határozatban történő rögzítésével,

d) a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása,

e) állami vagyon tulajdonjogának a Vtv. 36. § (2) bekezdése szerinti ingyenes átruházására az MNV Zrt. Igazgatósága által tett javaslat Kormány elé terjesztése, [Vtv. 36. § (3) bek.]

f) az MNV Zrt. Igazgatósága elnökének és tagjainak, valamint Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezése és visszahívása, [Vtv. 20. § (2) bek., 20/A. § (2) bek.]

g) az MNV Zrt. vezérigazgatója feletti alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás megállapítása) gyakorlása, [Vtv. 20. § (4) bek. p) pont, 20/G. § (3) bek.]

h) az MNV Zrt. működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkakörök meghatározásának, illetve erre más személy (szervezet, testület) feljogosításának joga, amelyekben csak a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával köthető munkaszerződés, [Mt. 207. § (1), (5) bek.]

i) az MNV Zrt. Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalói számára a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapításának, illetve erre más személy (szervezet, testület) feljogosításának joga [Mt. 207. § (2), (5) bek.]

j) az MNV Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, a szerződés főbb tartalmi elemeinek meghatározása, [Gt. 41. § (1) bek.]

k) döntés az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak e tisztségükkel összefüggő javadalmazásáról (tiszteletdíj és költségtérítés), [Vtv. 20. § (11) bek.]

l) az MNV Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjai által tett vagyonnyilatkozatok tekintetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) szerinti őrzésért felelős feladatainak ellátása,

m) a Felügyelő Bizottság által elfogadott Ellenőrzési Szabályzat jóváhagyása.

(2) A részvényesi jogok gyakorlója az Igazgatóság részére írásban utasítást adhat, amelyet az Igazgatóság végrehajtani köteles. [Vtv. 20. § (8) bek.]

 

2. Cím

Az MNV Zrt. Igazgatósága

6. § (1) Az Igazgatóság az MNV Zrt. ügyvezető szerve, amely önálló testületként működik. Az Igazgatóság tagja csak a jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint az MNV Zrt. felett részvényesi jogokat gyakorló miniszter határozatainak van alávetve. [Vtv. 20. § (7) bek.]

(2) Az Igazgatóság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja. A működését és üléseinek rendjét szabályozó ügyrendet az Igazgatóság az alakuló ülésén fogadja el. [Vtv. 20. § (12)-(13) bek.]

7. § (1) A Gt.-ben foglalt feladatokon kívül az Igazgatóság hatáskörébe tartozik: [Vtv. 20. § (4) bek.]

a) az állami vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos irányelvekre, valamint az éves Nemzeti Vagyongazdálkodási Programra vonatkozó javaslatok kialakítása a miniszter részére, [Vtv. 20. § (4) bek. a) pont; 17. § (1) bek. g) pont]

b) az a) pont szerinti javaslatnak - a Kormány elé terjesztése érdekében - az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter részére történő megküldése, elfogadásukat követően az irányelvek érvényesítése, az éves Nemzeti Vagyongazdálkodási Program végrehajtásának szervezése, irányítása,

c) évente önkormányzatonként 10 millió forint nyilvántartási értéket meg nem haladó értékű ingóságok helyi önkormányzat részére történő tulajdonba adása a helyi önkormányzat javára törvényben vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében. Az MNV Zrt. Igazgatósága köteles az ingóság átadásáról szóló döntését az MNV Zrt. honlapján nyilvánosságra hozni. [Vtv. 36. § (6) bek.]

d) az állami vagyon versenyeztetéssel történő elidegenítésével és a cserével kapcsolatos döntés, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke (könyvszakértő által elfogadott vagyonérték, értékbecslés) társasági részesedések esetén eléri vagy meghaladja a nettó 500 millió forintot, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén eléri vagy meghaladja a nettó 100 millió forintot,

e) döntés az állami vagyon d) pont alá nem tartozó versenyeztetéssel történő hasznosításáról, illetve megterheléséről, ha az ügylet rendelkezésre álló értéke (aktualizált nyilvántartási érték, értékbecslés, ajánlati ár, szerződéses ár) társasági részesedések esetén eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot, vagy a hasznosítás határozott időtartamra szól, és az meghaladja a 10 évet,

f) ha annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, döntés a versenyeztetés mellőzésével történő

fa) elidegenítésről, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,

fb) hasznosításról központi költségvetési szervek részére - a hasznosítás időtartamától függetlenül -, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. e) pont]

fc) határozott időtartamra szóló hasznosításról, ha az meghaladja a 10 évet, vagy az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot,

fd) határozatlan időtartamra szóló hasznosításról, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. e) pont]

g) ha annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, döntés a zártkörű pályázattal történő értékesítésről és hasznosításról, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 50 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. e) pont]

h) döntés vagyonkezelésbe adásról,  haszonélvezeti jog alapításáról időtartamtól függetlenül (a továbbiakban: vagyonkezelésbe adás; haszonélvezeti jog alapítása),

ha) központi költségvetési szervek részére, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja az 500 millió forintot,

hb) egyéb vagyonkezelők részére, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot,

i) döntés a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének c-d) pontja alapján a központi költségvetési szerv részére előzetes jóváhagyás megadásáról ingatlanra vonatkozó elhelyezési célú használati jogosultság megszerzéséhez, valamint használati jogosultságot eredményező megállapodás megkötéséhez, amennyiben a döntési hatáskör alapját képező érték eléri vagy meghaladja a 100 M Ft-ot,

j) döntés tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról, valamint a szolgalmi és vezetékjog alapítása körébe nem tartozó, jelen SZMSZ-ben nem nevesített egyéb megterhelésekről, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja a 300 millió forintot,

k) döntés az MNV Zrt-t, mint a Magyar Állam képviseletében tulajdonosi joggyakorlót megillető előbérleti, elővásárlási jogról való lemondásról, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot,

l) döntés gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedések esetén a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Nvt.) 8. § (7) bekezdése szerint a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására vonatkozóan megbízási szerződés megkötéséről, amennyiben a társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés mértéke eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot, [Nvt. 8. § (7) bek.]

m) döntés az állami részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok közgyűlésein, illetve taggyűlésein képviselendő álláspont kialakításáról (mandátum kiadás), a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében alapítói határozat kiadása, ha

ma) a társasági részesedés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés, vagy

mb) a társaság részvényei valamilyen többletjogot biztosítanak - a Gt. 186. § (1) bekezdése alapján - a többletjogok vonatkozásában, vagy

mc) a társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. d) pont]

n) gazdasági társaság alapítása, abban részesedés szerzése, átalakítása, megszüntetése, részére állami vagyon nem vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása, amennyiben az apport értéke meghaladja a 200 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. f) pont]

ny) ingyenes vagyonátadásra vonatkozó javaslat kialakítása a döntéshozó részére, a c) pontban foglalt vagyonátadás kivételével, [Vtv. 20. § (4) bek. g) pont]

o) az éves költségvetési törvényben foglaltakra figyelemmel, döntés hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról, [Vtv. 20. § (4) bek. h) pont]

p) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §-a alapján, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter jóváhagyási jogkörére és az Nvt. 8. § (10)-(13) bekezdéseire is figyelemmel, döntés gazdasági társaságok részére történő hitel, kölcsön és támogatás nyújtásáról, tőkeemelésről, [Vtv. 20. § (4) bek. i) pont, Nvt. 8. § (10)-(13) bek.]

q) döntés a d) pontba, az f) pont fa) alpontjába és a g) pontba nem tartozó kötelezettségvállalásokról, ha a kötelezettség mértéke, annak járulékaival együtt eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. j) pont]

r) peren kívüli és perbeli egyezségről való döntés, ha az egyezséggel érintett követelés vagy kötelezettség mértéke járulékaival együtt társasági részesedések esetén eléri, vagy meghaladja a 200 millió forintot, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot,

s) tanácsadók, befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázati eljárással kapcsolatos döntés, amennyiben a tervezett díj összességében eléri, vagy meghaladja a 200 millió forintot,

sz) döntés az MNV Zrt. munkaszervezetéről, az SZMSZ jóváhagyásáról, [Vtv. 20. § (4) bek. k) pont]

t) döntés az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonára vonatkozó számviteli politikájának, pénzügyi és gazdálkodási szabályzatainak - értve ez alatt a saját és rábízott vagyonának eszközeire és forrásaira vonatkozó értékelési szabályzatokat -, valamint - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a javadalmazási és ösztönzési rendszerre vonatkozó szabályzatainak, a tulajdonosi ellenőrzési szabályzatának, vagyon-nyilvántartási szabályzatának, az állami vagyon értékesítésére és hasznosítására irányuló versenyeztetési szabályzatának, valamint az értékbecslések és vagyonértékelések rendjére vonatkozó szabályzatának elfogadásáról, [Vtv. 20. § (4) bek. l) pont]

ty) az MNV Zrt. saját vagyona üzleti tervének, a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolójának, valamint a rábízott vagyona éves beszámolójának, pénzügyi beszámolójának és vagyonkezelési tervének elkészítése, és jóváhagyásra felterjesztése a részvényesi jogok gyakorlójához, [Vtv. 20. § (4) bek. m) pont]

u) a Felügyelő Bizottság részére jelentés készítése, [Vtv. 20. § (4) bek. n) pont]

v) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos döntés társasági részesedések esetén 100 millió forint értékhatár felett, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén 50 millió forint értékhatár felett,

w) a miniszter által gyakorolt alapvető munkáltatói jogok kivételével a vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlása, [Vtv. 20. § (4) bek. p) pont]

x) döntés a Társaság részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokra vonatkozó előterjesztésekről és módosításokról,

y) a rábízott állami vagyonra vonatkozó jogszabályalkotásra vagy módosításra, kormánydöntésre vonatkozó javaslat kidolgozása és továbbítása a döntés kezdeményezésére jogosult részére,

z) döntés továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntési hatáskörök jogosultjának megállapításához az értéket (ügyletértéket) vagyonelemenként kell figyelembe venni azzal, hogy amennyiben a döntés több vagyonelem együttes értékesítésére, hasznosítására, vagyonkezelésbe adására, stb. irányul, a döntési hatáskört a vagyonelemek, illetve az azokhoz kapcsolódó ügyletek együttes értéke alapján kell meghatározni. [Vtv. 20. § (5) bek.]

(3) A hasznosítási, értékesítési, vagyonkezelésbe adási, az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási, haszonélvezeti jog alapítási, kötelezettségvállalási, valamint egyéb szerződések módosításáról, megszüntetéséről az jogosult a döntést meghozni, aki a szerződéskötésről döntött, figyelembe véve a (2) bekezdés szerinti döntési hatáskörök jogosultjának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket is. Amennyiben a szerződéskötésről való döntés több vagyonelemről együttesen történt, a módosításról/ megszüntetésről a módosítással/megszüntetéssel érintett vagyonelem (vagyonelemek összessége) vonatkozásában döntési hatáskörrel rendelkező döntéshozó jogosult dönteni.

(4) Az Igazgatóság a Vtv. 20. § (5) bekezdése alapján a hatáskörébe nem tartozó bármely ügyet magához vonhat. [Vtv. 20. § (5) bek.]

(5) Az Igazgatóság elnöke meghatározhatja – a társasági részesedések kivételével – azon ingatlan, ingó és egyéb vagyonelemekkel kapcsolatos egyedi ügyeket, illetve azok körét, amelyekben – a hatásköri szabályoktól függetlenül – az Igazgatóság döntését kell kezdeményezni.

(6) A tulajdonosi hozzájárulások kiadásához kapcsolódó, állami vagyon használatára jogcímet biztosító szerződések megkötése során (ideértve különösen a szolgalmi jog, vezetékjog, közérdekű használati jog alapítására vonatkozó szerződéseket is, de ide nem értve a földhasználati jog alapítását), a hasznosításra vonatkozó szabályok alkalmazásával kell eljárni, az alábbiak figyelembevételével:

a) a tulajdonosi hozzájárulás kiadásához kapcsolódó hasznosítási szerződés megkötése során a versenyeztetés mellőzése a Vtv. 24. § (2) bekezdés c) pontján, és a jelen SZMSZ rendelkezésen alapul, külön döntést hozni a versenyeztetés mellőzéséről nem szükséges,

b) a tulajdonosi hozzájárulás kiadására vonatkozó hatásköri és egyéb szabályokról – a jelen SZMSZ keretei között - a vezérigazgató dönt, beleértve a tulajdonosi hozzájárulás fogalmának meghatározását is. A tulajdonosi hozzájárulások kiadásának részletszabályait külön vezérigazgatói határozat is tartalmazhatja.

 

Az MNV Zrt. Igazgatóságának elnöke

8. § (1) Az Igazgatóság elnökének feladatai:

a) összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit,

b) meghatározza az Igazgatóság üléseinek tervezett napirendjét, és legalább az ülést megelőző 5 nappal - indokolt esetben ettől eltérően - megküldi a Kabineten keresztül a tagok részére a soron következő ülés napirendjét és az előterjesztéseket,

c) megszervezi külső személyek meghívását az ülésre, a napirend megnyitása előtt ismerteti az Igazgatósággal a meghívottak körét,

d) összefoglalja, megfogalmazza, aláírja az Igazgatóság határozatait,

e) kapcsolatot tart a Felügyelő Bizottsággal, a könyvvizsgálóval és a vezérigazgatóval,

f) képviseli az Igazgatóság testületét,

g) kapcsolatot tart a részvényesi jogokat gyakorló miniszterrel, a minisztériumokkal, külső szervekkel, nemzetközi, társadalmi, gazdasági és egyéb szervezetekkel,

h) részt vesz az MNV Zrt. szempontjából lényeges ügyek kommunikációjában, 

i) ellát minden egyéb feladatot, amelyet az Igazgatóság a hatáskörébe utal.

(2) Az elnök feladatait akadályoztatása esetén az Igazgatóság általa megbízott tagja látja el. Ha az elnök a megbízott kijelölésében is akadályoztatva van, a vezérigazgató köteles összehívni az Igazgatóságot, és az Igazgatóság dönt a kijelölésről.

(3) Az Igazgatóság munkájáról az elnök vagy az Igazgatóság általa felhatalmazott tagja, illetve a vezérigazgató ad tájékoztatást, a jelen SZMSZ 21. § (5) bekezdés b) pontjában, valamint a 39.§-ában foglalt rendelkezésekre is figyelemmel.

(4) Az Igazgatóság elnökének szakmai irányítása alá tartozó munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja az Igazgatóság elnökének előzetes egyetértésével.

3. Cím

A vezérigazgató

9. § (1) A vezérigazgató vezeti az MNV Zrt. munkaszervezetét a vonatkozó jogszabályok, az MNV Zrt. alapító okirata, az SZMSZ, valamint a részvényesi jogok gyakorlója és az Igazgatóság határozatainak keretei között. [Vtv. 20/G. § (1) bek.]

(2) A vezérigazgató ellátja az MNV Zrt. törvényes képviseletét harmadik személyekkel szemben. [Vtv. 20/G. § (2) bek.]

(3) A vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogokat (munkaviszony létesítése és megszüntetése, javadalmazás megállapítása) a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. [Vtv. 20/G. § (3) bek.]

10. § (1) A vezérigazgató saját hatáskörben dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket a Vtv. 20. § (4) bekezdése, valamint jelen SZMSZ nem utal az Igazgatóság hatáskörébe.

(2) A vezérigazgató a saját hatáskörébe tartozó ügyekben a döntést átruházhatja, melyről külön határozattal dönt. A vezérigazgató bármely hatáskörébe tartozó, átruházott ügyet magához visszavonhat.

(3) A vezérigazgató hatáskörébe tartozik:

a) az állami vagyon versenyeztetéssel történő elidegenítésével és a cserével kapcsolatos döntés, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke (könyvszakértő által elfogadott vagyonérték, értékbecslés) társasági részesedések esetén nem éri el a nettó 500 millió forintot, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén nem éri el a nettó 100 millió forintot,

b) döntés az állami vagyon a) pont alá nem tartozó versenyeztetéssel történő hasznosításáról, illetve megterheléséről, ha az ügylet rendelkezésre álló értéke (aktualizált nyilvántartási érték, értékbecslés, ajánlati ár, szerződéses ár) társasági részesedések esetén nem éri el az 500 millió forintot, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén nem éri el a 100 millió forintot, vagy a hasznosítás határozott időtartamra szól, és nem haladja meg a 10 évet,

c) ha annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, döntés a versenyeztetés mellőzésével történő

ca) elidegenítésről, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el az 50 millió forintot,

cb) hasznosításról központi költségvetési szervek részére - a hasznosítás időtartamától függetlenül -, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el az 50 millió forintot,

cc) határozott időtartamra szóló hasznosításról, ha az nem haladja meg a 10 évet, vagy az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el az 50 millió forintot,

cd) határozatlan időtartamra szóló hasznosításról, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el az 50 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. e) pont]

d) ha annak jogszabályban foglalt feltételei fennállnak, döntés a zártkörű pályázattal történő értékesítésről és hasznosításról, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el az 50 millió forintot, [Vtv. 20. § (4) bek. e) pont]

e) döntés vagyonkezelésbe adásról, haszonélvezeti jog alapításáról időtartamtól függetlenül:

ea) központi költségvetési szerv részére, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el az 500 millió forintot,

eb) egyéb vagyonkezelők részére, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el a 100 millió forintot,

f) döntés a 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdésének c-d) pontja alapján a központi költségvetési szerv részére előzetes jóváhagyás megadásáról ingatlanra vonatkozó elhelyezési célú használati jogosultság megszerzéséhez, valamint használati jogosultságot eredményező megállapodás megkötéséhez, amennyiben a döntési hatáskör alapját képező érték nem éri el a 100 M Ft-ot,

g) döntés tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról, valamint a szolgalmi és vezetékjog alapítása körébe nem tartozó, jelen SZMSZ-ben nem nevesített egyéb megterhelésekről, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el a 300 millió forintot,

h) döntés az MNV Zrt-t, mint a Magyar Állam képviseletében tulajdonosi joggyakorlót megillető előbérleti, elővásárlási jogról való lemondásról, ha az ügyben érintett vagyon rendelkezésre álló értéke nem éri el a 100 millió forintot,

i) döntés gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedés esetén az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerint a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott részének gyakorlására vonatkozóan megbízási szerződés megkötéséről, amennyiben a társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés mértéke nem éri el a 200 millió forintot,

j) döntés gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági részesedésre vonatkozóan az Nvt.  8. § (7) bekezdése szerint a megkötött megbízási szerződés alapján szükséges meghatalmazás kiadásáról,

k) döntés az állami részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok közgyűlésein, illetve taggyűlésein képviselendő álláspont kialakításáról (mandátumkiadás), a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok esetében alapítói határozat kiadása, ha a társaság saját tőkéjén belül az állami részesedés nem éri el a 200 millió forintot, kivéve ha

ka) a társasági részesedés a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés, vagy

kb) a társaság részvényei valamilyen többletjogot biztosítanak - a Gt. 186. § (1) bekezdése alapján - a többletjogok vonatkozásában,

l) döntés a tanácsadók, befektetési szolgáltatók kiválasztására irányuló pályázati eljárásról, amennyiben a tervezett díj összességében nem éri el a 200 millió forintot,

m) gazdasági társaság, részére állami vagyon nem vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátása, amennyiben az apport értéke nem haladja meg a 200 millió forintot,

n) döntés az a) pontba, a c) pont ca) alpontjába és a d) pontba nem tartozó kötelezettségvállalásokról, ha a kötelezettség mértéke, annak járulékaival együtt nem éri el a 200 millió forintot,

o) döntés peren kívüli és perbeli egyezségről, ha az egyezséggel érintett követelés vagy kötelezettség mértéke járulékaival együtt társasági részesedések esetén nem éri el a 200 millió forintot, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén nem éri el a 100 millió forintot,

p) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az állami vagyon gyarapításával kapcsolatos döntés társasági részesedések esetén 100 millió forint értékhatárig, ingó, ingatlan és egyéb vagyonelemek esetén 50 millió forint értékhatárig.

4. Cím

Vezetői értekezlet

11. § (1) A vezetői értekezlet a vezérigazgató vezetésével működő javaslattevő, véleményező, döntés-előkészítő testület.

(2) A vezetői értekezlet szükség esetén megtárgyalja azokat az előterjesztéseket, amelyek a Vtv. 20. § (4) bekezdése értelmében az Igazgatóság, illetve a vezérigazgató hatáskörébe tartoznak.

(3) Az előterjesztések vezetői értekezleten való megtárgyalásának indokoltságáról a vezérigazgató dönt. A vezetői értekezleten megtárgyalt előterjesztések alapján a vezérigazgató a döntését a vezetői értekezlet tagjai véleményének ismeretében hozza meg.A vezetői értekezlet tagjai és a vezetői értekezleten tanácskozási joggal részt vevők kötelesek a szakterületüket érintő kérdésekben – szükség esetén – állást foglalni.

(4) A vezetői értekezlet az üléseit szükség szerint tartja. A vezetői értekezlet ülését a vezérigazgató hívja össze és vezeti.

(5) A vezetői értekezlet tagjai:

a) a vezérigazgató,

b) a főigazgatók.

(6) A vezetői értekezlet ülésein állandó meghívottként tanácskozási joggal vesz részt a Kabinet vezetője, a humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató és az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató.

(7) A vezetői értekezlet ülésein állandó meghívottként részt vesz az Igazgatóság elnöke által kijelölt, szakmai irányítása alá tartozó munkavállaló.

(8) Az eseti meghívottak részvételéről a vezérigazgató dönt.

(9) A vezetői értekezlet üléseiről digitalizált hangfelvétel készül, amely jegyzőkönyvnek minősül.

 

 

III. Fejezet 

Az MNV Zrt. ellenőrzése 

1. Cím

Felügyelő Bizottság

12. § (1) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az MNV Zrt. működését, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodást. [Vtv. 20/A. § (1) bek.]

(2) A Felügyelő Bizottság a jogait és kötelezettségeit - az ügyrendjében foglaltaknak megfelelően - testületként gyakorolja. Ügyrendjét az alakuló ülésén fogadja el, és azt a részvényesi jogokat gyakorló miniszter hagyja jóvá. [Vtv. 20/C. § (1)-(2) bek.; Gt. 34. § (4) bek.]

(3) Az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodás ellenőrzése keretében a Felügyelő Bizottság vagy annak tagja a Felügyelő Bizottság elnöke útján az Igazgatóságtól, illetve az MNV Zrt. vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet az MNV Zrt. alapító okiratában meghatározott módon és határidőn belül kell teljesíteni. A Felügyelő Bizottság az MNV Zrt. könyveit és iratait - szükség esetén szakértők bevonásával - megvizsgálhatja. [Vtv. 20/D. § (3) bek.]

(4) A Felügyelő Bizottság az Igazgatóság által elfogadott, az MNV Zrt. saját vagyonáról a számvitelről szóló törvény szerint készített, valamint a külön jogszabályban meghatározott elszámolás szerint a rábízott vagyonról készített éves beszámolókat köteles megvizsgálni, arról írásbeli jelentést készíteni, és azt a részvényesi jogok gyakorlója, valamint - tájékoztatásul - az MNV Zrt. Igazgatósága és vezérigazgatója részére megküldeni. Az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonáról készített éves beszámolókról a részvényesi jogok gyakorlója a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének ismeretében határoz. [Vtv. 20/D. § (4) bek.]

(5) A Felügyelő Bizottság féléves munkatervet készít, amelyet egyeztetés céljából megküld a részvényesi jogok gyakorlója, az Igazgatóság és a vezérigazgató részére, valamint tájékoztatásul az Állami Számvevőszék részére.

(6) A Felügyelő Bizottság a működéséről évente, a tárgyévet követő év augusztus 31. napjáig beszámolót készít a miniszter részére. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az Állami Számvevőszéknek is megküldi. [Vtv. 20/D. § (7) bek.]

(7) A Felügyelő Bizottság a fentieken kívül ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket a Vtv., valamint az alapító okirat a hatáskörébe utal.

(8) A Felügyelő Bizottság feladatai elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításáról az MNV Zrt. vezérigazgatója gondoskodik.

Ellenőrzési Igazgatóság

 

13. § (1) Az Ellenőrzési Igazgatóság az MNV Zrt. ellenőrzési szervezete, melynek szakmai irányítása és ellenőrzése az MNV Zrt. működésének, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásának tekintetében az MNV Zrt. Felügyelő Bizottsága hatáskörébe tartozik. Az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője tekintetében a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja a Felügyelő Bizottság elnökének egyetértésével. Az Ellenőrzési Igazgatóság azon részlegét, mely közvetlenül a Felügyelő Bizottság működését segíti, a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja szakmailag, e részleg munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató a Felügyelő Bizottság elnökének egyetértésével gyakorolja. Az Ellenőrzési Igazgatóság más munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja. Az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője és munkavállalói ellenőrzési tevékenységük végzése során szakmai álláspontjuk tekintetében nem utasíthatók.

(2) Az Ellenőrzési Igazgatóság ellátja egyrészt a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységének segítésével kapcsolatos feladatokat, másrészt az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési feladatokat, valamint az MNV Zrt. vezetői ellenőrzése körébe tartozó feladatokat.

(3) Az Ellenőrzési Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységének ellátásában való közreműködését, valamint a Felügyelő Bizottság működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatok végrehajtását a Felügyelő Bizottság elnöke irányítja.

(4) Az Ellenőrzési Igazgatóságnak a Felügyelő Bizottság ellenőrzési tevékenységéhez kapcsolódó feladatkörét, irányításának és működésének részletes szabályait a – Felügyelő Bizottság által elfogadott és a részvényesi jogokat gyakorló miniszter által jóváhagyott –Ellenőrzési Szabályzat, valamint a Felügyelő Bizottság ügyrendje szabályozza. A Felügyelő Bizottság féléves, éves munkatervében meghatározott vizsgálatainak az Ellenőrzési Igazgatóság feladatai ellátása során prioritást kell biztosítani és gondoskodni kell a feladatok ellátásához szükséges erőforrások biztosításáról azzal, hogy a vezetői ellenőrzési feladatok, valamint a jogszabályban előírt tulajdonosi ellenőrzési feladatok ellátása nem sérülhet.

13./A. § (1) Az Ellenőrzési Igazgatóság a vezérigazgató irányítása alapján – a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzatban, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Belső Ellenőrzési Szabályzatban, továbbá az MNV Zrt. vezetői ellenőrzésre vonatkozó belső utasításban foglaltaknak megfelelően – végzi a rábízott vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi ellenőrzési feladatokat, valamint az MNV Zrt. vezetői ellenőrzési feladatait, így különösen az alábbiakat:

a) elkészíti az MNV Zrt. éves tulajdonosi ellenőrzési tervét, és az éves vezetői ellenőrzési tervét,

b) lefolytatja a tulajdonosi és a vezetői ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseket és az ellenőrzések által feltárt tényekről és a megállapításokról jelentéseket készít,

c) javaslatot tesz az ellenőrzési jelentések alapján szükséges intézkedésekre és nyomon követi ezek teljesülését,

d) az éves ellenőrzési tapasztalatokról, a megtett intézkedésekről összefoglaló jelentést készít a vezérigazgató, illetve az Igazgatóság részére,

e) a vezérigazgató elrendelése alapján vizsgálja a beérkező panaszokat és közérdekű bejelentéseket,

f) közreműködik az értékesítési szerződésekben foglalt, vevők által vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésében,

g) ellátja mindazokat az ellenőrzési feladatokat, amelyekkel a vezérigazgató megbízza,

h) ellátja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálataival összefüggésben a kapcsolattartásból eredő feladatokat.

i) ellenőrzi az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok MNV Zrt. illetékes döntéshozója által hozott döntés alapján legfőbb szervi hatáskörben feltétellel jóváhagyott közbeszerzési eljárásai esetében a legfőbb szerv által meghatározott feltételek teljesítését a társaságok által a közbeszerzési eljárás megindítását követő 5 munkanapon belül megküldött jelentés alapján.

(2) Az Ellenőrzési Igazgatóság vezetője évente beszámol a Felügyelő Bizottságnak a tulajdonosi és vezetői ellenőrzésekről, az ellenőrzések alapján megtett intézkedésekről.

 

2. Cím

Könyvvizsgáló

14. § (1) Az MNV Zrt.-nél független könyvvizsgáló működik.

(2) A független könyvvizsgáló jogállására, működésére, jogaira és kötelezettségeire a Vtv., a Gt., a számvitelről szóló törvény, az MNV Zrt. alapító okirata, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló törvény, valamint az MNV Zrt. és a könyvvizsgáló között kötött szerződésben foglaltak az irányadók.

IV. Fejezet 

Az MNV Zrt. munkaszervezete 

1. Cím

Az MNV Zrt. szervezeti felépítése

15. § Az MNV Zrt. szervezete:

a) ügyvezető szerve az Igazgatóság,

b) az MNV Zrt. munkaszervezetét a vezérigazgató vezeti,

c) az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt áll a Kabinet,

d) a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt állnak:

1. az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató;

2. a társasági portfólióért felelős főigazgató I.;

3. a társasági portfólióért felelős főigazgató II.;

4. a jogi főigazgató/vezető jogtanácsos;

5. a gazdasági főigazgató;

6. az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató,

7. a humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató;

8. az ellenőrzési igazgató;

e)  a főigazgatók közvetlen irányítása alatt állnak a szakterületükhöz tartozó szervezeti egységeket vezető igazgatók, az irodavezető, valamint a területi irodavezetők,

f) az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató irányítása alatt az MNV Zrt. területi irodái működnek közre - az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó – az állami tulajdonú ingatlanvagyonnal és - az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó gazdálkodó szervezetek kivételével - az egyéb állami vagyonelemekkel történő gazdálkodással kapcsolatos meghatározott feladatok ellátásában, [Vtv. 21. § (1) bek.]

g) az MNV Zrt. területi irodáit területi irodavezetők vezetik az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató irányításával.

 

2. Cím

Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalókra és a 208. § hatálya alá nem tartozó szervezeti egységek vezetőire vonatkozó közös szabályok

 

16. § (1) Az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók és a 208. § hatálya alá nem tartozó szervezeti egységek vezetői a következő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók:

a) Az Mt. 208. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó vezetők a vezérigazgató és a főigazgatók, akik ellátják az alattuk elhelyezkedő szervezeti egységek feletti irányítási feladatokat. [Mt. 208. § (1) bek.]

b) Az Mt. 208. § (2) bekezdés hatálya alá tartozó munkakörök: a kabinetfőnök, az igazgatók, a szerződésmenedzselési irodavezető, akik ellátják az alattuk elhelyezkedő szervezeti egységek feletti vezetési feladatokat. [Mt. 208. § (2) bek.]

c) Az Mt. 208. § hatálya alá nem tartozó szervezeti egységet vezető munkavállaló: a területi irodavezetők, akik ellátják az alattuk elhelyezkedő szervezeti egységek feletti vezetési feladatokat.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti munkavállalók általános feladatai:

a) az MNV Zrt. képviselete harmadik személyekkel szemben a Vtv. 20/G. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a cégjegyzésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével,

b) a rendelkezésükre álló döntés-előkészítő adatok és információk ismeretében döntenek mindazon kérdésekben, amelyeket jogszabályok, belső szabályzatok a hatáskörükbe utalnak, illetve amelyek az irányításuk alá tartozó szervezet hatékony működéséhez szükségesek,

c) közreműködnek az MNV Zrt. saját vagyonára vonatkozó éves üzleti terv, valamint a rábízott vagyonára vonatkozó éves vagyonkezelési terv kidolgozásában,

d) közreműködnek az általuk közvetlenül irányított szakterület, illetve szervezeti egységek feladatainak meghatározásában,

e) javaslatot tesznek a szervezeti egység létszámkeretének kialakítására,

f) munkáltatói joggyakorlással kapcsolatos kérdésekben a humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató közvetlenül, a főigazgatók, továbbá a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó önálló szervezeti egység vezetői a humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató útján javaslatot tehetnek a vezérigazgató részére, a főigazgatók irányítása alá tartozó igazgatók, illetve irodavezető és a területi irodavezetők a javaslattételt közvetlen felettes vezetőjüknél kezdeményezhetik,

g) részt vesznek az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó szervezeti egységnek a vagyongazdálkodással kapcsolatos informatikai rendszerekkel szemben támasztott követelményeinek meghatározásában és a rendszerek rendeltetésszerű és szabályszerű működtetésében, meghatározzák az adott szakmai feladatok ellátásához szükséges adatok és információk körét, tartalmát és jellegét, valamint ellátják a vezérigazgató határozatában megállapított adatgazdai feladatokat,

h) biztosítják az MNV Zrt. tevékenységéhez és ellenőrzéséhez adatok és információk szolgáltatását,

i) betartják és betartatják az adat- és titokvédelmi, valamint a biztonsági és információbiztonsági előírásokat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkavállalók feladatai a hozzájuk tartozó szervezeti egységek vonatkozásában:

a) javaslatot tesznek a szervezeti egység által foglalkoztatott munkavállalók munkaköri feladataira,

b) biztosítják a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztást,

c) megfogalmazzák és rendszerezik a feladatokat, kijelölik a feladat végrehajtásáért felelős munkavállalókat,

d) minősítik, értékelik a munkavállalók munkáját,

e) folyamatosan vizsgálják és értékelik - részben a folyamatba épített ellenőrzések rendszerével, részben a rendszeres és eseti közvetlen ellenőrzésekkel - az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó szakterület/ illetve szervezeti egység tevékenységét és működését, szükség esetén intézkednek, vagy intézkedést kezdeményeznek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti munkavállalók felelősek az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó szervezeti egység tevékenységének megszervezéséért, a munkafeltételek és az eredményes munkavégzéshez szükséges tájékoztatás biztosításáért, a szervezeti egység feladatkörébe tartozó feladatok ellátásának jogszerűségéért, szakmai színvonaláért, az előírt határidők betartásáért, a szervezeti egység rendeltetésszerű működéséért, a megállapított feladatok teljesítéséért, illetve azok végrehajtásának ellenőrzéséért.

(5) Az (1) bekezdés szerinti munkavállalók számára kötelező szabály a szolgálati út betartása és betartatása. Indokolt esetben közvetlen utasítás kiadásával is élhetnek a nem közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felé. A beosztott munkavállaló a kapott utasítás tartalmáról haladéktalanul, vagy akadályoztatás esetén az akadályoztatás elhárulását követően köteles a közvetlen vezetőjét tájékoztatni.

(6) Az MNV Zrt. (1) bekezdésben meghatározott munkavállalói vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek a Vnyt. 3. § (3) bekezdés e) pont ea), illetve eb) alpontjai alapján.

 

V. Fejezet 

Az MNV Zrt. munkaszervezetének irányítása, feladatai 

1. Cím

A vezérigazgató

17. § (1) A vezérigazgató vezeti az MNV Zrt. munkaszervezetét. A vezérigazgató az MNV Zrt. feladatainak végrehajtása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

a) döntésre előkészíti az MNV Zrt. SZMSZ-ét,

b) javaslatot tesz az Igazgatóság részére az MNV Zrt. munkaszervezetének kialakítására,

c) rendelkezik az MNV Zrt. egyes működési folyamataira vonatkozó szabályzatokról, valamint az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti kereteken belül a hatáskör- és feladatmegosztás részletes rendjéről,

d) rendelkezik az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó társasági részesedések feletti tulajdonosi joggyakorlásból eredő feladatok szervezeti egységek közötti megosztásáról, valamint az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami vagyonelemeket használó szervezetekkel kapcsolatos feladatok szervezeti egységek közötti megosztásáról, valamint a feladatmegosztások módosításáról,

e) irányítja a döntések előkészítésének munkafolyamatát, valamint a döntések végrehajtását,

f) irányítja az államigazgatási, illetve a szakmai és érdek-képviseleti szervekkel történő kapcsolattartást,

g) biztosítja az ellenőrző szervezetek munkájának feltételeit és véleményezi az ellenőrző szervek által megküldött jelentéseket,

h) a részvényesi jogokat gyakorló miniszter felkérésére segítséget nyújt az interpellációkra, kérdésekre adandó válaszok előkészítéséhez.

(2) A vezérigazgató az MNV Zrt. munkaszervezetének vezetése keretében különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) a jelen SZMSZ 8. § (4) bekezdésére, valamint a 21. § (2) bekezdésére is figyelemmel,gyakorolja a munkáltatói jogokat az MNV Zrt. munkavállalói felett, ideértve – a részvényesi jogok gyakorlója rendelkezése hiányában, illetve annak figyelembevételével – az Mt. 208. § hatálya alá tartozó főigazgatók, igazgatók, kabinetfőnök, szerződésmenedzselési irodavezető vonatkozásában a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy egyéb juttatás megállapítását is, az 5. § (1) bekezdés i) pontjára is tekintettel,

b) az 5. § (1) bekezdés h) pontjára is figyelemmel a részvényesi jogok gyakorlója rendelkezése hiányában, illetve annak figyelembevételével további, az MNV Zrt. működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű munkaköröket határozhat meg,

c) biztosítja a munkavállalók érdekképviseletével összefüggő, jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítését,

d) a központi költségvetés által biztosított előirányzaton, valamint az Igazgatóság által a javadalmazási és ösztönzési szabályzatban meghatározott kereteken belül meghatározza az MNV Zrt. munkaszervezetének létszámát, a munkavállalók javadalmazási és ösztönzési feltételrendszerét,

e) az MNV Zrt. saját vagyonának üzleti terve alapján meghatározza az MNV Zrt. szervezeti egységeire jutó költségkereteket,

f) gyakorolja a kiadmányozási jogokat,

g) közvetlenül irányítja:

ga) a főigazgatókat,

gb) az Igazgatóság elnökével közösen a Kabinetet,

gc) az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgatót,

gd) a humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgatót,

ge) az ellenőrzési igazgatót.

(3) A vezérigazgató meghatározott feladatok ellátására elkülönült szervezettel, és - a vezérigazgató döntésétől függően önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező vezetővel - a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti felépítés szerinti szervezeti egységeken belül, vagy közvetlen vezérigazgató alá tartozó csoportot, továbbá állandó vagy ideiglenes munkacsoportot, bizottságot hozhat létre.

(4) A vezérigazgatónak feladatai ellátása és hatáskörének gyakorlása során általános utasítási, intézkedési joga van. A vezető jogtanácsos és a jogtanácsosok jogtanácsosi feladatkörükben szakmai véleményük tekintetében nem utasíthatók.

 

2. Cím

A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó főigazgatók, a kabinetfőnök és az igazgatók feladatai

18. § A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó főigazgatók, a kabinetfőnök és az igazgatók a szakterületükön az alábbi általános irányítási, illetve vezetési feladatokat látják el:

a) közreműködnek az MNV Zrt. munkaszervezetének és működésének fejlesztésében,

b) gondoskodnak az irányításuk, illetve vezetésük alatt álló szakterület feladatkörébe tartozó ügyek - jelen SZMSZ-ben vagy külön szabályzatban, utasításban előírt - együttműködésben történő döntésre előkészítésről,

c) képviselik (nem cégjogi értelemben) az MNV Zrt.-t az irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó tevékenységek körében,

d) felelősek a rábízott vagyonnal történő gazdálkodásért, az ahhoz kapcsolódó szabályozási, szervezési és végrehajtási feladatok megszervezéséért; a vonatkozó konkrét szabályozást vezérigazgatói utasításban kell meghatározni,

e) biztosítják a vagyonnyilvántartás naprakészségét, megbízhatóságát,

f) ellátják a vezérigazgató által kijelölt társaság(ok) működésének felügyeletét,

g) munkáltatói kérdésekben a 16. § (2) bekezdés f) pontjában foglaltak szerint javaslatot tesznek a vezérigazgató részére, valamint előzetes véleményezési jogot gyakorolnak az irányításuk, illetve vezetésük alatt álló szervezeti egységek vezetőivel kapcsolatosan,

h) gondoskodnak az Igazgatóság és a vezérigazgató hatáskörébe tartozó döntések előkészítéséről és végrehajtásáról,

i) döntenek a vezérigazgató által meghatározott hatáskörben a szakmai irányításuk, illetve vezetésük alá tartozó ügyekben,

j) kapcsolatot tartanak a hozzájuk tartozó szakmai terület munkáját érintő külső szervekkel.

 

Ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató

19. § (1) Az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató látja el az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó társasági részesedések kivételével, a kincstári vagyonnal, valamint az üzleti vagyon részét képező állami tulajdonú ingó és ingatlanvagyonnal, az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó és a külön vezérigazgatói utasítás alapján feladatkörébe, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörébe tartozó (a továbbiakban: feladatkörébe tartozó) állami vagyonelemekkel történő gazdálkodás, valamint az ilyen jellegű vagyonelemek tekintetében az állami vagyon gyarapítása, továbbá az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó vagyon gyarapítása körébe tartozó feladatok szakmai irányítását.

(2) Az ingó- és ingatlan vagyonért felelős főigazgató az (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tekintetében

a) a kormány stratégiai elképzeléseinek megfelelően megvizsgálja az állami tulajdonba bevonni tervezett vagyonelemeket,

b) gondoskodik az (1) bekezdés szerinti vagyoni kör központi kormányzati elképzelések, jogszabályoknak által meghatározott gyarapításáról,

c) gondoskodik a jogszabályokban kijelölt állami vagyon esetében a tulajdonosi joggyakorló változásból eredő feladatok végrehajtásáról.

 (3) Az állami tulajdonban álló, az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó ingatlanokat érintő ügyekben, – ideértve a Nemzeti Földalapról szóló törvény tv. 3. § (3) bekezdésében,  valamint a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X.20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokat érintő ügyeket is – az érintett főigazgatók, igazgatók bevonásával, velük együttműködve - gondoskodik az ingatlanrendezési feladatok ellátásáról, így különösen:

a) kiadja a szükséges hozzájárulásokat az ingatlan-nyilvántartást érintő változások rendezéséhez, ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez és más hatósági eljáráshoz,

b) kiadja a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat.

 (4) Ellátja az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó (1) bekezdés szerinti vagyonelemek hasznosítási feladatait, így különösen:

a) az MNV Zrt. közvetlen kezelésébe tartozó vagyon hasznosításával, valamint az egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat,

b) a vagyoni értékű jogokkal, az ingóságokkal, a dolog módjára hasznosítható természeti erővel kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat.

(5) Az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató az (1) bekezdés szerinti, MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása keretében az illetékes főigazgatók bevonásával, velük együttműködve:

a) irányítja a hasznosítási eljárás előkészítését, meghatározza annak lényeges feltételeit; a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az Igazgatóság, a vezérigazgató vonatkozó döntése esetén gondoskodik annak végrehajtásáról, továbbá ellátja a különböző hasznosítási módokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,

b) gondoskodik a nyertes pályázóval kötendő szerződés tervezetének, valamint valamennyi hasznosítással kapcsolatos szerződés tervezetének elkészítéséről.

(6) Ellátja az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó – vagyonkezelésbe nem álló, koncesszióba nem adott, hasznosításra át nem engedett – (1) bekezdés szerinti – kincstári vagyonelemek, valamint az üzleti vagyon körébe tartozó ingatlanok üzemeltetési, gondnokolási és veszély elhárítási feladatait.

 (7) Ellátja az állam tulajdonában álló, az MNV Zrt. közvetlen kezelésben lévő (1) bekezdés szerinti vagyonelemek tekintetében

a) az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos előkészítési, előterjesztési, szerződéskötési feladatokat,

b) a vagyon hasznosításával, vagyonkezelésbe adásával, illetve az egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat,

c) az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat,

d) a vagyoni értékű jogokkal, az ingóságokkal, a dolog módjára hasznosítható természeti erővel kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat.

(8) Az MNV Zrt-re bízott, (1) bekezdés szerinti kincstári vagyonnal, valamint az üzleti vagyon részét képező állami tulajdonú ingatlanvagyonnal kapcsolatban ellátja az MNV Zrt. egyes – saját és/vagy kiemelt – beruházásainak építtetői feladatait.

(9) Irányítja a központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, így különösen:

a) nyilvántartja a központi költségvetési szervek elhelyezési igényeit,

b) gondoskodik a Vtv. alapján a központi költségvetési szervek elhelyezéséről, bérelt ingatlan esetén bérleti szerződés megkötéséről,

(10) Kezeli az egyéb kijelölt szervezetek elhelyezési igényeit.

(11) Gondoskodik - az érintett szervezeti egységek bevonásával - az (1) bekezdés szerinti kincstári vagyoni kör, valamint az üzleti vagyon részét képező állami tulajdonú ingatlanvagyon tekintetében a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az állami tulajdonú vagyonelemek egységes nyilvántartására vonatkozóan az MNV Zrt.-re háruló feladatok végrehajtásának koordinációjáról, a vagyon-nyilvántartási és az adatszolgáltatási feladatok ellátásának megszervezéséről, a vagyonnyilvántartás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek (adatfelmérés, adatszolgáltatás stb.) szakmai követelményrendszerének kialakításáról.

(12) Gondoskodik - az érintett szervezeti egységek vezetőinek (így különösen: a gazdasági főigazgató, az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató, stb.) bevonásával és közreműködésével - a szakterületéhez tartozó vagyonelemekre vonatkozó értékbecslések keretszerződéseinek megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás döntésre előkészítéséről, a keretszerződések megkötéséről.

(13) Irányítja az (1) bekezdésben meghatározott vagyonelemekre vonatkozóan az analitikus vagyon-nyilvántartás vezetését, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerinti rendszeres adatszolgáltatás biztosítását, együttműködve a vagyon-nyilvántartási folyamatok koordinációjáért, fejlesztéséért felelős gazdasági főigazgatóval.

 (14) Az állami tulajdonban álló, az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó ingatlanokat érintő ügyekben, – ideértve a Nemzeti Földalapról szóló törvény tv. 3. § (3) bekezdésében,  valamint a Nemzeti Földalapról szóló törvény szerinti közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanokról szóló 220/2011. (X.20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó ingatlanokat érintő ügyeket is – az érintett főigazgatók, igazgatók bevonásával, velük együttműködve - gondoskodik az ingatlanrendezési feladatok ellátásáról, így különösen végzi a közösségi közlekedési infrastruktúrát kezelő gazdasági társaságok vagyonkezelésében lévő vagyonelemekkel kapcsolatos feladatokat.

(15) Irányítja a központi költségvetési szervek vagyonkezelésében lévő állami vagyonelemekkel kapcsolatos feladatokat, így különösen:

a) koordinálja – a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek -, így különösen az Nvt.  11. §-ában foglaltak figyelembevételével a központi költségvetési szervek ingatlanfejlesztéseit, beruházásait,

b) ellátja a vagyonelemek vagyonkezelésbe adásával és értékesítésével kapcsolatos, rá háruló feladatokat.

(16) Ellátja az állami tulajdonban álló, nem központi költségvetési szervek által vagyonkezelt vagyonelemek vagyonkezelési, feladatait, így különösen:

a) az állami vagyon passzív gyarapodásával kapcsolatos feladatokat,

b) az egyházak, etnikai kisebbségek, pártok és társadalmi szervezetek ingatlanügyeivel kapcsolatos feladatokat,

(17) Az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató az (1) bekezdés szerinti, MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó vagyon értékesítésével, kapcsolatos feladatok ellátása keretében az illetékes főigazgatók bevonásával, velük együttműködve

a) irányítja az értékesítési, eljárás előkészítését, meghatározza annak lényeges feltételeit, a részvényesi jogokat gyakorló miniszter, az Igazgatóság, a vezérigazgató vonatkozó döntése esetén gondoskodik annak végrehajtásáról, továbbá ellátja a különböző értékesítési módokkal kapcsolatos szakmai feladatokat,

b) gondoskodik a nyertes pályázóval kötendő szerződés tervezet, továbbá valamennyi értékesítéssel, kapcsolatos szerződés tervezet előkészítéséről.

(18) Az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató látja el az irányítása alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével – a feladatkörébe tartozó vagyonelemek tekintetében az állami örökléssel kapcsolatos feladatokat.

 (19) Koordinálja - az érintett szervezeti egységek bevonásával - a Vtv. 17. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatokat.

(20) Gondoskodik a vagyonkezelési eljárások fejlesztése érdekében módszertani eljárások kidolgozásáról.

(21) Az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató közreműködik - a stratégiai beszerzések kidolgozásával megbízott szakterület felkérésére -  a többségi állami tulajdonú társaságok MNV Zrt-vel közös, illetve a többségi állami tulajdonú társaságok együttes stratégiai beszerzéseinek előkészítésében.

20. § Az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatót a 19. §-ban meghatározott feladatok ellátásában a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti ábra szerinti szervezeti egységek segítik.

                                                                

Kabinetfőnök

21. § (1) A Kabinet az Igazgatóság elnöke és a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt, a kabinetfőnök vezetésével működő szervezeti egység.

(2) A Kabinetet vezető kabinetfőnök felett a munkáltatói jogokat a vezérigazgató gyakorolja az Igazgatóság elnökével egyetértésben.

(3) A Kabinet ellátja az Igazgatóság elnöke, tagjai és a vezérigazgató munkáját közvetlenül segítő feladatokat, így különösen:

a) ellátja az Igazgatóság üléseinek és a vezetői értekezletnek az előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

b) közreműködik az Igazgatóság elnöke, tagjai, valamint a vezérigazgató részére érkezett megkeresésekre adandó válaszok előkészítésében,

c) beszerzi és előkészíti az Igazgatóság elnökének, tagjainak és a vezérigazgatónak az üléseken való tevékenységéhez szükséges információkat, dokumentumokat,

d) képviselője részt vesz az Igazgatóság és a vezetői értekezlet ülésein, valamint a Kabinet vezetője az Igazgatóság kérésére - annak képviseletében - a Felügyelő Bizottság ülésein,

e) közreműködik az Igazgatóság elnöke, tagjai, valamint a vezérigazgató részére készítendő értékelések, elemzések, tájékoztatók elkészítésében,

f) segíti az Igazgatóság elnökét, valamint a vezérigazgatót a képviseleti feladatok ellátásában, intézi a programok egyeztetését, koordinálja a közvetlenül megküldött megkeresésekre adandó válaszok tervezetének elkészítését,

g) elősegíti és megszervezi az Igazgatóság elnöke, valamint a vezérigazgató külső szervekkel, szervezetekkel való kapcsolattartását,

h) közreműködik az Igazgatóság elnökének, valamint a vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottsággal való kapcsolattartásából adódó feladataik ellátásában.

(4) A Kabinet irányítja, felügyeli és ellenőrzi a testületi ülések – Igazgatóság, vezetői értekezlet – előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok, ellátását, így különösen:

a) biztosítja a testületi ülések megtartásához szükséges tárgyi eszközöket, és gondoskodik azok biztonságos működőképességéről,

b) gondoskodik a napirenden szereplő döntés-előkészítő anyagok összegyűjtéséről, sokszorosításáról, az ülések résztvevőihez történő eljuttatásáról,

c) biztosítja az üléseken a jegyzőkönyvnek minősülő hangfelvétel digitális rögzítését, az Igazgatósági ülésről emlékeztető készítését, a meghozott határozatok írásba foglalását,

d) nyilvántartja, kezeli és őrzi a döntés-előkészítő dokumentumokat, működteti a Dokumentumtárat.

(5) A Kabinet ellátja az MNV Zrt. tevékenységével és működésével kapcsolatos kommunikációs feladatokat, így különösen:

a) ellátja  a vagyongazdálkodás céljaival, rendszerével és tevékenységével kapcsolatos proaktív tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet, ennek érdekében kommunikációs tervet készít,

b) előzetesen tájékoztatást ad az Igazgatóság elnöke részére az MNV Zrt. szempontjából lényeges kommunikációt igénylő ügyekről,

c) gondoskodik az MNV Zrt. jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségeinek teljesítéséről,

d) ellátja az MNVZ rt. működésével kapcsolatos hirdetési feladatokat,

e) gondoskodik az MNV Zrt. honlapjának kialakításáról és karbantartásáról,

f) ellátja az MNV Zrt. szervezetén belüli kommunikációs feladatokat és gondoskodik az MNV Zrt. rendezvényeinek lebonyolításáról,

g) koordinálja a válaszok elkészítését a nemzetközi szervezetektől érkező megkeresések esetén (EU, OECD, stb.),

h) ellátja a nemzetközi tárgyalások előkészítésével kapcsolatos feladatokat,

i) közreműködik a külföldi üzleti utak, bemutatók, rendezvények, nemzetközi üzleti tárgyalások megszervezésében, előkészítésében,

j) felügyeli, koordinálja az ügyfélszolgálati tevékenységet.

(6) A Kabinet ellátja a kiemelt ügyfél-kapcsolattartásból eredő feladatok, így különösen kialakítja a kapcsolattartás csatornáit a kormányzati szektorral és az MNV Zrt. partnereivel, összeállítja az ehhez szükséges adatbázist, támogatja a szakterületeket a kapcsolattartás területén.

(7) A Kabinet irányítja, felügyeli és ellenőrzi az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatosan a Magyar Államot terhelő környezetvédelmi és kármentesítési feladatok végrehajtását.

(8) A Kabinet ellátja az Állami Számvevőszék és más szervek MNV Zrt.-t érintő vizsgálataival kapcsolatos feladatok koordinálását.

(9) A Kabinet ellátja az MNV Zrt. működéséhez kapcsolódóan a biztonsági és iratkezelési feladatokat, így különösen az alábbiakat:

a) ellátja az MNV Zrt. székháza, az MNV Zrt. saját vagyonába tartozó ingatlanok, valamint a területi irodák elhelyezésére szolgáló ingatlanok/ingatlanrészek vonatkozásában a vagyonvédelmi, beléptető-, tűzjelző elektronikus rendszerek működéséhez szükséges feladatokat, valamint a székház rendészeti irányításával kapcsolatos feladatokat,

b) ellátja a rábízott vagyonba tartozó, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében lévő védendő ingatlanok élőerős vagy elektronikai behatolásvédelmével, a védelmi szolgáltatások ellenőrzésével kapcsolatos biztonsági feladatokat,

c) elvégzi a munkavállalói igazolványok elkészítésével, nyilvántartásával, visszavonásával kapcsolatos feladatokat,

d) gondoskodik az MNV Zrt. és az MNV Zrt. portfóliójába tartozó stratégiai társaságok közös ügyeleti rendszerének szervezéséről, naprakészen tartásáról,

e) szükség szerint egyeztet a rendvédelmi szervekkel és hatóságokkal,

f) az MNV Zrt. székháza, a saját vagyonba tartozó ingatlanok, valamint a területi irodák elhelyezésére szolgáló ingatlanok/ingatlanrészek vonatkozásában gondoskodik a tűzvédelmi feladatok elvégzésének ellenőrzéséről,

g) gondoskodik a nemzeti minősített iratok nyilvántartásával, kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, a minősített iratok titokvédelméről, ellátja a kapcsolódó szabályozási, biztonsági vezetői feladatokat,

h) ellátja az MNV Zrt. iratkezelésével kapcsolatos szabályozási, felügyeleti feladatokat, irányítja az iratok selejtezési, levéltárba adási folyamatát,

i) ellátja a hivatalos bélyegzők nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

j) ellátja az informatikai eszközök, programok, rendszerek tekintetében az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatokat, biztonsági szempontból előzetesen véleményt nyilvánít a kommunikációs és informatikai eszközök és rendszerek kialakításáról, a beszerzésükről és működtetésükről,

k) működteti - a folyamatos üzemeltetés kivételével - az informatikai biztonsági és adatbiztonsági jellegű informatikai eszközöket és szoftvereket, elemzi az eredményeket,

l) tárolja az informatikai biztonsági mentések egy példányát, az ellenőrzésekhez szükség szerint visszatölti azokat,

m) ellátja a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel összefüggő feladatokat,

n) részt vesz az Ellenőrzési Igazgatóság által koordinált, illetve végzett tulajdonosi ellenőrzésekben a vagyonvédelmi, biztonsági, valamint informatikai biztonsági témakörökben,

o) ajánlásokat ad, egyeztet - az MNV Zrt. portfoliójába tartozó többségi állami tulajdonú társaságok igényeinek figyelembevételével kialakított kiemelt témakörökben - a társaságok vagyonvédelemére és információbiztonsági irányítási, ellenőrzési rendszereire vonatkozóan.

(10) A Kabinet döntésre előkészíti, lebonyolítja a feladatkörével összefüggésben szükségessé váló speciális biztonsági beszerzéseket, és a döntést követően megköti a szerződéseket, az egyéb beszerzések esetén közreműködik az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató feladatkörébe tartozó beszerzési feladatok ellátásában.

(11) A Kabinet vezetőjét a fentiekben meghatározott feladatok ellátásában a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti tábla szerinti szervezeti egység segíti.

 

Társasági portfólióért felelős főigazgató I.

22. § (1) A társasági portfólióért felelős főigazgató I. irányítja a rábízott vagyonba tartozó, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló, valamint az üzleti vagyonba tartozó feladatkörébe tartozó társasági részesedések hasznosításával, értékesítésével, kezelésével kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, így különösen:

a) a feladatkörébe tartozó társasági portfólióra vonatkozó stratégiai tervek előkészítését, megvalósítását és nyomon követését,

b) a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok ellátását,

c) a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérését, esetleges pénzügyi támogatásának előkészítését,

d) javaslat előterjesztését a feladatkörébe tartozó társasági portfólió vonatkozásában az értékesítendő vagyonrész nagyságára, az értékesítés módjára, zártkörű versenyeztetés esetén a meghívandó befektetők körére, a tranzakció ütemezésére, a fizetési feltételekre és az elbírálás szempontjaira, indokolt esetben a versenyeztetés mellőzésével történő értékesítésre,

e) az értékesítéssel, hasznosítással az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződés megkötésével és az ezen alapuló meghatalmazás kiadásával, kapcsolatos döntések előkészítését, és a döntésnek megfelelő, különböző értékesítési és hasznosítási módokkal kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtását, a nem kizárólag a feladatkörébe tartozó társasági részesedéseket, hanem egyéb vagyonelemeket is érintő ügyekben az illetékes főigazgatókkal és a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőivel együttműködve,

f) az értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződések és az ezen alapuló meghatalmazások tervezetének előkészítését,

g) a  feladatkörébe tartozó, végelszámolásra kerülő társaságok esetében a végelszámolás megindításához szükséges döntések meghozatalának előkészítését a társasági portfólióért felelős főigazgató II. bevonásával, továbbá vezérigazgatói döntés alapján, kivételesen indokolt esetben a feladatkörébe tartozó, végelszámolási eljárás alá került gazdasági társaság végelszámolása során szükséges döntések meghozatalának előkészítését, a végelszámolási folyamat ellenőrzését, beszámoltatást, 

h) a feladatkörébe tartozó vagyonelemekre vonatkozó ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos előkészítési, előterjesztési, szerződéskötési feladatokat,

i) a feladatkörébe tartozó vagyonelemekre vonatkozóan az analitikus vagyonnyilvántartás vezetését, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerinti rendszeres adatszolgáltatás biztosítását, együttműködve a vagyon-nyilvántartási folyamatok koordinációjáért, fejlesztéséért felelős gazdasági főigazgatóval,

j) gondoskodik - az érintett szervezeti egységek bevonásával - az állami tulajdoni részesedéssel működő, feladatkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek tekintetében a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak figyelembevételével, az állami tulajdonú vagyonelemek egységes nyilvántartására vonatkozóan az MNV Zrt-re háruló feladatok végrehajtásának koordinációjáról, a feladatkörébe tartozó vagyon-nyilvántartási és az adatszolgáltatási feladatok ellátásának megszervezéséről, a vagyonnyilvántartás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek (adatfelmérés, adatszolgáltatás stb.) szakmai követelményrendszerének kialakításáról.

k) közreműködik társasági részesedés tulajdonjogának állam általi közvetlen vagy közvetett megszerzésének előkészítésében,

l) gondoskodik a feladatkörébe tartozó, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló, többségi állami tulajdonú társaságok által legfőbb szervi jóváhagyásra megküldött közbeszerzési eljárások ellenőrzésének koordinálásáról. 

 (2) A társasági portfólióért felelős főigazgató I. közreműködik - a feladatkörébe tartozó stratégiai beszerzések kidolgozásával megbízott szakterület felkérésére -  a többségi állami tulajdonú társaságok MNV Zrt-vel közös, illetve a feladatkörébe tartozó többségi állami tulajdonú társaságok együttes stratégiai beszerzéseinek előkészítésében.

(3) A társasági portfólióért felelős főigazgató I.-et a fentiekben meghatározott feladatok ellátásában a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti tábla szerinti igazgatóság segíti.

 

Társasági portfólióért felelős főigazgató II.

23. § (1) A társasági portfólióért felelős főigazgató II. irányítja a rábízott vagyonba tartozó, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló, valamint az üzleti vagyonba tartozó feladatkörébe tartozó társasági részesedések hasznosításával, értékesítésével, kezelésével kapcsolatos gazdálkodási feladatokat, így különösen:

a) a feladatkörébe tartozó társasági portfólióra vonatkozó stratégiai tervek előkészítését, megvalósítását és nyomon követését,

b) a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlással összefüggő feladatok ellátását,

c) a feladatkörébe tartozó gazdasági társaságok gazdálkodásának figyelemmel kísérését, esetleges pénzügyi támogatásának előkészítését,

d) javaslat előterjesztését a feladatkörébe tartozó társasági portfólió vonatkozásában az értékesítendő vagyonrész nagyságára, az értékesítés módjára, zártkörű versenyeztetés esetén a meghívandó befektetők körére, a tranzakció ütemezésére, a fizetési feltételekre és az elbírálás szempontjaira, indokolt esetben a versenyeztetés mellőzésével történő értékesítésre,

e) az értékesítéssel, hasznosítással az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződés megkötésével és az ezen alapuló meghatalmazás kiadásával, kapcsolatos döntések előkészítését, és a döntésnek megfelelő, különböző értékesítési és hasznosítási módokkal kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtását, a nem kizárólag a feladatkörébe tartozó társasági részesedéseket, hanem egyéb vagyonelemeket is érintő ügyekben az illetékes főigazgatókkal és a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőivel együttműködve,

f) az értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos szerződések, továbbá az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződések és az ezen alapuló meghatalmazások tervezetének előkészítését,

g) afeladatkörébe tartozó, végelszámolásra kerülő társaságok esetében a végelszámolás megindításához, valamint a végelszámolás során szükséges döntések meghozatalának előkészítését, a végelszámolási folyamat ellenőrzését, beszámoltatást,

h) a feladatkörébe tartozó vagyonelemekre vonatkozó ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos előkészítési, előterjesztési, szerződéskötési feladatokat,

i) a feladatkörébe tartozó vagyonelemekre vonatkozóan az analitikus vagyonnyilvántartás vezetését, a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerinti rendszeres adatszolgáltatás biztosítását, együttműködve a vagyon-nyilvántartási folyamatok koordinációjáért, fejlesztéséért felelős gazdasági főigazgatóval,

j) gondoskodik - az érintett szervezeti egységek bevonásával - az állami tulajdoni részesedéssel működő, feladatkörébe tartozó gazdálkodó szervezetek tekintetében a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak figyelembevételével, az állami tulajdonú vagyonelemek egységes nyilvántartására vonatkozóan az MNV Zrt.-re háruló feladatok végrehajtásának koordinációjáról, a feladatkörébe tartozó vagyon-nyilvántartási és az adatszolgáltatási feladatok ellátásának megszervezéséről, a vagyonnyilvántartás és a hozzá kapcsolódó tevékenységek (adatfelmérés, adatszolgáltatás stb.) szakmai követelményrendszerének kialakításáról,

k) közreműködik társasági részesedés tulajdonjogának állam általi közvetlen vagy közvetett megszerzésének előkészítésében,

l) gondoskodik a feladatkörébe tartozó, az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló, többségi állami tulajdonú társaságok által legfőbb szervi jóváhagyásra megküldött közbeszerzési eljárások ellenőrzésének koordinálásáról. 

(2) A társasági portfólióért felelős főigazgató II. közreműködik - a feladatkörébe tartozó stratégiai beszerzések kidolgozásával megbízott szakterület felkérésére -  a többségi állami tulajdonú társaságok MNV Zrt-vel közös, illetve a feladatkörébe tartozó többségi állami tulajdonú társaságok együttes stratégiai beszerzéseinek előkészítésében.

 (3) A társasági portfólióért felelős főigazgató II.-t a fentiekben meghatározott feladatok ellátásában a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti tábla szerinti igazgatóságok segítik.

 

Jogi főigazgató/vezető jogtanácsos

24. § (1) A jogi főigazgató ellátja az MNV Zrt. vezető jogtanácsosának feladatait, irányítja a vagyongazdálkodással, az MNV Zrt. közbeszerzési eljárásainak lefolytatásával, az MNV Zrt. szervezeti egységeinek jogi háttértámogatásával, valamint az MNV Zrt. működésével összefüggő jogi feladatok, továbbá a vonatkozó vezérigazgatói utasítás szerint a szerződések teljesítésének ellenőrzésével (szerződésmenedzselés) kapcsolatos feladatok elvégzését.

(2) A jogi főigazgató vezető jogtanácsosi feladatkörében gondoskodik az MNV Zrt. jogi képviseletéről és az MNV Zrt. jogi tevékenységének koordinációjáról, így különösen:

a) jogi véleményt alakít ki a MNV Zrt. működésével a saját és a rábízott vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos ügyekben a vezérigazgató, a főigazgatók, a kabinetfőnök, az igazgatók felkérése alapján, illetve az MNV Zrt. működésére vonatkozó szabályok és utasítások keretei között,

b) szakmailag felügyeli a jogi igazgató, a Jogi Igazgatóság jogtanácsosainak, jogi menedzsereinek, a Szerződésmenedzselési Iroda munkatársainak és az MNV Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban lévő jogi képviselők munkáját, mely jogkörében a szakmai álláspont tartalma tekintetében nem utasítható,

c) jogi kérdésekben véleményt ad a vezérigazgató, a főigazgatók, a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetői és az Igazgatóság részére,

d) képviseli a MNV Zrt.-t peres és nemperes eljárásokban és egyéb jogi természetű hatósági ügyekben,

e) képviseli az MNV Zrt.-t cégeljárási ügyeiben,

f) közreműködik az MNV Zrt. beszerzési és közbeszerzési eljárásaiban, gondoskodik a közbeszerzési eljárások jogszerűségéről.

(3) A jogi főigazgató irányítja jogi-szakmai értelemben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti belső adatvédelmi felelős feladatainak ellátását. A belső adatvédelmi felelőst - e feladatának ellátása során - nem utasíthatja. A belső adatvédelmi felelős, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén közvetlenül jogosult és köteles a vezérigazgatót tájékoztatni. A belső adatvédelmi felelős munkajogi értelemben vett közvetlen felettese a vezérigazgató.

(4) A jogi főigazgatót feladatai ellátásában a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti tábla szerinti szervezeti egységek segítik.

25. § (1) A jogi főigazgató vagyongazdálkodással, valamint az MNV Zrt. szervezeti egységeinek jogi háttértámogatásával kapcsolatos feladatai különösen:

a) ellátja az állami vagyon értékesítésével, hasznosításával, vagyonkezelésbe adásával, az Nvt. 8. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződés megkötésével, állami vagyonra haszonélvezeti jog alapításával kapcsolatos jogi feladatokat, a felelős szakterületek által előkészített dokumentációkat és döntési javaslatokat kizárólag jogi szempontból véleményezi,

b) az érintett szakterületek közreműködésével gondoskodik a szerződéstervezetek elkészítéséről, és ha azt jogszabály előírja, gondoskodik a szerződések, és más okiratok ellenjegyzéséről,

c) a főigazgatók és a vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek javaslata alapján gondoskodik a szerződésminták elkészítéséről.

(2) A jogi főigazgató irányítja a szerződésmenedzseléssel kapcsolatos feladatokat, amelyek különösen:

a) a rábízott vagyonnal történő gazdálkodásra vonatkozó szerződésekben foglalt, a szerződő felek által vállalt kötelezettségek, követelések nyilvántartása, szükség esetén közreműködés annak számonkérése és érvényesítés körében,

b) a szerződő felek által vállalt kötelezettségek teljesülésének figyelemmel kísérése, ellenőrzése a vonatkozó vezérigazgatói utasításban szabályozott módon,

c) közreműködés az MNV Zrt. és jogelődjei által kötött szerződések menedzselésére vonatkozó eljárási rend kidolgozásában, az információs és nyilvántartási rendszer létrehozásában és működtetésében az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgatóval, a gazdasági főigazgatóval és az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgatóval együttműködésben,

d) a feladatköréhez tartozó adatbázisok kezelése és a szükséges adatszolgáltatások teljesítése,

e) a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges jogi intézkedések megtétele, szükség esetén a szerződésekben rögzített szankciók érvényesítése,

f) a Szerződéstár működtetése.

(3) Az érintett szakterületek közreműködésével, illetve a PrivDat Kft. által kezelt – a szakterületek által az MNV Zrt. Központi Irattárába leadott – dokumentumok bekérését követően megválaszolja a befejezett értékesítési tranzakciókkal (a 100%-ban eladásra került társaságok, ingatlan- és egyéb vagyontárgyeladások, a részletfizetéssel, halasztott fizetéssel, privatizációs lízinggel történt értékesítések, az előprivatizáció, önprivatizáció, egyszerűsített privatizáció) kapcsolatban, valamint a jogutód nélkül megszűnt vagy az MNV Zrt., illetve jogelődje rábízott vagyoni köréből kikerült cégekkel kapcsolatos bírósági, hatósági és egyéb megkereséseket.

Gazdasági főigazgató

26. § (1) A gazdasági főigazgató irányítja az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonával kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok, az MNV Zrt. működésével és a rábízott vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos tervezési, beszámolási, kockázatkezelési és kontrolling feladatok, a rábízott vagyon nyilvántartásával, a vagyonértékelésekkel, értékbecslésekkel kapcsolatos feladatok ellátását, az MNV Zrt-nek a gazdálkodó szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel szemben fennálló követeléseinek, valamint a rábízott vagyon vonatkozásában a függő kötelezettségek kezelését, továbbá az MNV Zrt. munkájának közgazdasági támogatását, gondoskodik a gazdaságossági szempontok érvényesítéséről a folyamatban lévő ügyek és döntés-előkészítő anyagok tekintetében.

 

(2) A gazdasági főigazgató közreműködik - a stratégiai beszerzések kidolgozásával megbízott szakterület felkérésére -  a többségi állami tulajdonú társaságok MNV Zrt-vel közös, illetve a többségi állami tulajdonú társaságok együttes stratégiai beszerzéseinek előkészítésében.

(3) A gazdasági főigazgatót a fentiekben meghatározott feladatok ellátásában a jelen SZMSZ mellékletét képező szervezeti tábla szerinti igazgatóságok segítik.

27. § A gazdasági főigazgató irányítja a pénzügyi-számviteli, követeléskezelési szakterület feladatainak ellátását, amelyek különösen:

a) a pénzügyi operációs feladatok ellátása, havi adóbevallások elkészítése, a kapcsolódó adóvizsgálatokhoz adat és információ biztosítása, szükség esetén az adónemeket érintő önellenőrzések végrehajtása,

b) a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatok ellátása,

c) a folyamatban lévő csőd-, felszámolási és végelszámolási vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban az MNV Zrt. hitelezői, illetve a felszámolási eljárásban - vezérigazgatói döntés alapján meghatározott egyedi esetek kivételével - tulajdonosi pozíciójából adódó jogainak érvényesítése,

d) az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos függő kötelezettségek nyilvántartása és kezelése,

e) az MNV Zrt. saját és rábízott vagyona éves számviteli beszámolójának, évközi beszámolójának, pénzügyi beszámolójának elkészítése, valamint a Felügyelő Bizottság részére jelentés készítése,

f) az MNV Zrt. portfóliójába tartozó és egyéb jogcímen átvett részvények, kárpótlási jegyek és egyéb értékpapírok őrzésének, kezelésének, megsemmisítésének irányítása, a kárpótlási jegyek életjáradékra váltásával kapcsolatos feladatok ellátása,

g) az MNV Zrt. saját és a rábízott vagyonával kapcsolatos leltározási tevékenység koordinálása,

h) a saját és a rábízott állami vagyonra vonatkozó gazdasági események elkülönített nyilvántartása, a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében a gazdasági események kontírozása,

i) a vagyon-nyilvántartás keretében az MNV Zrt. számviteli beszámolóihoz szükséges analitikus adatok nyilvántartásban történő rögzítésének és főkönyvi feladásának teljes körű támogatása, a nyilvántartási alapelvek és folyamatok, valamint azok ellenőrzésének kidolgozása és koordinálása, közreműködés a szakterületi adattisztítási feladatokban és a vagyonkezelői szerződésekkel és jelentésekkel kapcsolatos nyilvántartási feladatokban,

j) a vagyon-nyilvántartás keretében a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az állami tulajdonú vagyonelemek egységes nyilvántartására vonatkozóan a nyilvántartási alapelvek, a működtetéséhez szükséges folyamatok és azok ellenőrzésének kidolgozása és koordinálása,

k) végzi a bérszámfejtéssel és a társadalombiztosítással kapcsolatos ügyintézést, illetve gondoskodik e feladatok elvégzéséről,

l) ellátja az MNV Zrt. Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) vezetett folyószámlái közül az ÁFA bevalláshoz és a bérszámfejtéshez kapcsolódó adó és közterhek folyószámláinak, valamint a társadalombiztosítási ellátáshoz kapcsolódó folyószámla egyeztetését, illetve gondoskodik e feladat ellátásáról,

m) gondoskodik a bérszámfejtéshez, valamint a társadalombiztosítási ellátáshoz kapcsolódó adóvizsgálatokhoz (NAV, külső adótanácsadó) adat és információ biztosításáról az ellenőrző szervek részére.

28. § (1)A gazdasági főigazgató irányítja a kontrolling szakterület feladatainak ellátását, amelyek különösen:

a) a rábízott vagyonba tartozó társaságok üzleti tervének, éves beszámolóinak előzetes véleményezése,

b) a rábízott vagyonba tartozó társaságok éves tervezési irányelveivel - ideértve a keresetszabályozási irányelveket is - kapcsolatos döntések előkészítése,

c) a vagyongazdálkodási feladatok közgazdasági előkészítése,

d) a kontrolling rendszerbe beérkezett gazdasági adatok alapján a rábízott vagyonba tartozó társaságok adatainak rendszeres elemzése,

e) a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének és az MNV Zrt. saját vagyonára vonatkozó üzleti terv elkészítése,

f) az MNV Zrt. vagyonkezelési és üzleti tervei teljesülésének ellenőrzése havi-negyedéves gyakorisággal, erről beszámoló készítése,

g) az MNV Zrt. tevékenységéről készített éves számviteli beszámolókhoz, évközi beszámolókhoz kapcsolódó üzleti jelentések elkészítése,

h) a rábízott vagyon költségvetési kapcsolatainak koordinálása,

i) az érintett szervezeti egységekkel együttműködésben a társasági részesedések vagyonértékelésének elkészítése, közreműködés a társasági részesedésekre vonatkozó vagyonértékelések keretszerződéseinek megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás előkészítésében, a keretszerződések megkötése, a vagyonértékelések megrendelése, szakmai megfelelőség esetén elfogadása, egyéb vagyonelemekre vonatkozó értékbecslések megrendelése, szakmai megfelelőség esetén elfogadása, indokolt esetben kontroll értékbecslés, kontroll vagyonértékelés megrendelése, elfogadása,

j) közreműködés az MNV Zrt. kockázatkezelési rendszerének kiépítésében és fejlesztésében,

k) az MNV Zrt. rábízott vagyonát érintő kötelezettségvállalások fedezetvizsgálata, kötelezettségvállalási nyilvántartás vezetése,

l) a rábízott vagyonba tartozó társaságok kontrolling adatszolgáltatásának feldolgozása során felmerült igény alapján helyszíni adatgyűjtés és kontroll vizsgálat elvégzése adott társaságnál.

m) a saját vagyon pénzügyi befektetési alapelveinek érvényesülésének és az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök befektetési szempontjai érvényesülésének felügyelete.

 

Üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató

29. § (1) Az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató vezetése, szervezése alatt állnak a fejlesztésekkel kapcsolatos kiemelt projektek.

(2) Az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató feladatai különösen:

a) a vezérigazgató megbízása alapján szervezi, koordinálja a megvalósítandó programokat, fejlesztési feladatokat, a kiemelt vagyonkezelési, nyilvántartási – így különösen az Állami Vagyonnyilvántartás, az Országleltár – projekteket,

b) felügyeli a fejlesztési programok megvalósítására irányuló intézkedési tervek végrehajtásának folyamatát,

c) összegyűjti, rendszerezi az MNV Zrt. működésére vonatkozó információkat, melyek alapján javaslatot tesz az egymásra épülő folyamatok, tevékenységek racionalizálására,

d) javaslatot tesz a szakterületét érintően az MNV Zrt. belső szabályzatainak és minőségügyi dokumentációinak hatékonyabb alkalmazhatóságára,

e) a külső és belső adatkérések alapján racionalizálási, módszertani javaslatokat tesz az adatszolgáltatás hatékonyabb teljesítése érdekében,

f) döntésre előkészíti, illetve a vezérigazgató részére döntésre előterjeszti a feladatkörébe tartozó a vagyonleltárral, kiemelt projektekkel és fejlesztésekkel kapcsolatos döntés-előkészítő anyagokat. 

(3) Az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató informatikai, és működésmenedzsmenttel kapcsolatos feladatai különösen: 

a) az MNV Zrt. vagyongazdálkodási feladatait támogató és a vagyonelemek nyilvántartását biztosító informatikai rendszerek fejlesztése és karbantartása, valamint a munkaszervezet munkafolyamatainak informatikai támogatása,

b) az MNV Zrt. saját vagyonával kapcsolatos üzemeltetési és logisztikai feladatok ellátása,

c) az informatikai szolgáltatásbiztosítással és szolgáltatástámogatással kapcsolatos feladatok megvalósítása,

d) az informatikai rendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtásának biztosítása,

e) a kontrolling rendszer működtetése, az adatgyűjtési, adatvagyon-feladatok megvalósítása,

f) az informatikai projektek végrehajtásának szervezése, az MNV Zrt. több szakterületét érintő kiemelt projektek végrehajtásához kapcsolódóan informatikai támogatás biztosítása,

g) a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, az állami tulajdonú vagyonelemek egységes nyilvántartásával kapcsolatos informatikai támogatás biztosítása,

h) az MNV Zrt. működésével kapcsolatos üzemeltetési és logisztikai feladatok ellátása, amelynek keretében biztosítja az MNV Zrt. székházának, az MNV Zrt. saját vagyonába tartozó ingatlanainak/ingatlanrészeinek és az MNV Zrt. területi irodáinak elhelyezésére szolgáló ingatlanainak üzemeltetésével, az üzemeltetéshez szükséges felülvizsgálattal, engedélyezéssel, karbantartásával és a beruházásokkal kapcsolatos feladatokat,

i) gondoskodik az MNV Zrt. szervezete, székháza, a saját vagyonba tartozó ingatlanok, valamint a területi irodák elhelyezésére szolgáló ingatlanok/ingatlanrészek vonatkozásában a munkavédelemmel és érintésvédelemmel, valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásáról,

j) gondoskodik az MNV Zrt. üzletmenet folytonossági tervének (BCP) elkészítéséről, folyamatos naprakészen tartásáról, a felelősök kijelöléséről,

k)  az MNV Zrt. iratkezelési tevékenységével kapcsolatosan (ide nem értve a nemzeti minősítésű iratokat) ellátja a dokumentumkezelő szoftver rendelkezésre állása és működtetése érdekében felmerülő informatikai feladatokat,

l) gondoskodik az MNV Zrt. ServiceDesk feladatainak ellátásáról.

(4) Az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató a beszerzésekkel kapcsolatban ellátja különösen az alábbi feladatokat:

a) Ellátja a többségi állami tulajdonú társaságok MNV Zrt-vel közös, illetve a többségi állami tulajdonú társaságok együttes stratégiai beszerzéseinek és e közös projektekhez szükséges egyéb beszerzések előkészítésével, lebonyolításával és a végrehajtásának koordinálásával kapcsolatos feladatokat az optimális csoportfinanszírozási struktúra kialakítása érdekében.

 b) Az MNV Zrt. közvetlen kezelésében álló, többségi állami tulajdonú társaságok tervezett közbeszerzései ellenőrzésével kapcsolatosan a társaságok beszámolója alapján előzetesen megvizsgálja a társaságok – létesítő okirat szerint legfőbb szervi hatáskörbe utalt - tervezett közbeszerzéseit, és nyomon követi azok teljesülését.

(c) Ellátja az MNV Zrt. saját és rábízott vagyonával kapcsolatos beszerzések döntés-előkészítési, döntéshozatali feladatait, ideértve a társasági részesedésekre vonatkozó vagyonértékelések keretszerződéseinek megkötését is, az alábbi beszerzések kivételével:

-        az azonnali veszélyelhárításra, hibajavításra, a reprezentációs beszerzésekre, a bankkártyás fizetésekre, a készpénzes beszerzésekre, a keretszerződés terhére történő megrendelések lehívására vonatkozó beszerzéseket,

-        a Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság feladatkörével összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket,

-        speciális biztonsági jellegű beszerzéseket,

-        az ingó és ingó- és ingatlan vagyonért felelős főigazgató feladatkörébe tartozó, az MNV Zrt. közvetlen kezelésű, az MNV Zrt. rábízott vagyonába tartozó ingatlanokon végzendő felújítási, karbantartási, beruházási munkákkal összefüggő beszerzéseket,

-        az ingó és ingó- és ingatlan vagyonért felelős főigazgató 19. § (12) bekezdése szerinti, ingó és ingatlan vagyonelemekre vonatkozó értékbecslések keretszerződéseire vonatkozó beszerzéseket.

 

Humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató

30. § (1) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató ellátja a rábízott vagyonba tartozó társaságokkal, és az MNV Zrt. munkavállalóival kapcsolatos humánerőforrás-gazdálkodási feladatokat.

(2) A rábízott vagyonba tartozó társaságokkal kapcsolatos humánerőforrás-gazdálkodási feladatai különösen:

a) a rábízott vagyonba tartozó társaságok részére a humánpolitikai stratégiájuk kidolgozásához szükséges irányelvek, ajánlások összeállítása,

b) a rábízott vagyonba tartozó társaságok tisztségviselői és vezetői javadalmazási rendszerével, szerződéses viszonyainak kialakításával és a munkaszerződési feltételeivel kapcsolatos javaslatok kialakítása,

c) a rábízott vagyonba tartozó társaságok tisztségviselőire, vezetőire vonatkozó személyi javaslatok előkészítése,

d) a rábízott vagyonba tartozó társaságok részére mintaszabályzatok, irányelvek kidolgozása, érvényesítése, ezek végrehajtásának ellenőrzése, valamint a kijelölt gazdálkodószervezetek vonatkozásában az éves létszám- és bérgazdálkodási tervek összeállításához irányelvek, ajánlások megfogalmazása, e tervek előzetes véleményezése, a társaságok adatszolgáltatásai alapján azok teljesítésének figyelemmel kísérése,

e) a rábízott vagyonba tartozó, kijelölt gazdálkodó szervezetek esetén javaslat-tétel a szervezet optimális működésére.

(3) Az MNV Zrt. munkavállalóival kapcsolatos munkaügyi feladatai különösen:

a) elkészíti az éves létszám- és bérgazdálkodási tervet,

b) kidolgozza és fejleszti a humánerőforrás-gazdálkodás tárgykörébe tartozó belső szabályzatokat, elvégzi az MNV Zrt. személyügyi, munkaügyi döntéseinek, intézkedéseinek és határozatainak előkészítését, és végrehajtja azokat,

c) javaslatot tesz az MNV Zrt. munkavállalóinak javadalmazási, érdekeltségi rendszerére és működteti azt,

d) előkészíti, szervezi és intézi a munkaerő-fejlesztéssel kapcsolatos oktatási és továbbképzési ügyeket,

e) ellátja a személyügyi adminisztrációs, munkajogi, valamint az egyéb munkaügyi feladatokat, vezeti a munkaügyi nyilvántartást.

(4) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató ellátja az MNV Zrt. vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkavállalóinak, valamint a rábízott vagyonba tartozó többségi állami részesedéssel működő társaságok tisztségviselőinek vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos, Vnyt. szerinti őrzésért felelős feladatait.

(5) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató döntésre előkészíti, lebonyolítja a feladatkörével összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseket és a döntést követően megköti a szerződéseket, a közbeszerzési értékhatárt elérő és azt meghaladó beszerzések esetén közreműködik az üzletfejlesztési, projektmenedzsment és informatikai igazgató feladatkörébe tartozó beszerzési feladatok ellátásában.

(6) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató ellátja az MNV Zrt. szervezetével, működési rendjével összefüggő belső szabályzatok, utasítások előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

(7) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató javaslatot tesz a szervezeti egységek közötti együttműködésre, a szervezet hatékonyságának növelésére, a szervezeti működésre, és a döntést követően végrehajtja a szakterületét érintő feladatokat.

(8) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató ellátja a Minőségbiztosítási rendszerrel összefüggésben a vezérigazgató által meghatározott minőségi elemek fejlesztésével, fenntartásával, és működtetésével – így különösen az MNV Zrt. tevékenységének folyamatleírásaival – kapcsolatos feladatokat.

(9) A humánpolitikai és szervezetfejlesztési igazgató ellátja az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése elősegítésével kapcsolatos feladatokat.

 

3. Cím

Az MNV Zrt. területi szervezeti egységei

31. § (1) Az MNV Zrt. területi szervezeti egységei a területi irodák, amelyek az ingó- és ingatlanvagyonért felelős főigazgató irányítása alatt állnak.

(2) Az MNV Zrt. területi irodái a feladatkörükbe tartozó ügyekben jogosultak - figyelemmel az MNV Zrt. belső szabályzataiban rögzített hatásköri szabályokra - az MNV Zrt. nevében eljárni.

(3) A területi irodák az illetékességi körükbe tartozó területen az MNV Zrt. belső szabályzatainak megfelelően közreműködnek a következő feladatok ellátásában:

a) vagyonkezelés és - hasznosítás,

b) az értékesítési és vagyonhasznosítási pályázati eljárások lebonyolítása,

c) értékesítési eljárások előkészítése,

d) ingyenes tulajdonba adás előkészítése,

e) az állami örökléssel kapcsolatos feladatok,

f) ingatlanrendezési és vagyon-nyilvántartási feladatok, helyszíni szemlék lefolytatása, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel együttműködve állami tulajdonú ingatlanok, illetve alrészletek Nemzeti Földalapba tartozásának vizsgálata, továbbá a közös tulajdonosi joggyakorlás alatt álló ingatlanok tekintetében minősítési eljárás lefolytatása,

g) beruházási, működtetési és fenntartási feladatok,

h) pénzügyi és számviteli feladatok,

i) az ingatlanárak figyelemmel kísérése,

j) az értékbecslőkkel való kapcsolattartás, szakmai munkájuk segítése,

k) az ideiglenes hasznosítási engedélyekkel kapcsolatos eljárás előkészítése és lefolytatása,

l) az előzetes és végleges tulajdonosi jognyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok,

m) az ügyfelek részére tájékoztatás megadása,

n) a csődeljárásban, felszámolási eljárásban, végelszámolásban és a végrehajtási eljárásban a központi költségvetést megillető követelések ellenében elfogadott vagyon MNV Zrt.-nek történő átadásának előkészítése és lefolytatása,

o) a vagyonelemek naprakész nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kísérése, továbbá a vagyonelemek monitoringja.

 

 

VI. Fejezet 

Az MNV Zrt. működését meghatározó általános szabályok 

Képviselet és cégjegyzés

 

32. § (1) Az MNV Zrt. képviselete, a cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve (cégneve vagy rövidített neve) alá a cégjegyzésre jogosult személyek a nevüket a közjegyző által hitelesített cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően írják alá (aláírási címpéldány). A céget jegyző személy nevét lehetőség szerint nyomtatott formában is fel kell tüntetni.

(2) A cégjegyzésre jogosultak körét az MNV Zrt. alapító okirata állapítja meg. Az MNV Zrt. képviseletére feljogosított munkavállalók személyét - az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően - az Igazgatóság határozatával jelöli ki, ruházza fel cégjegyzési joggal, és egyúttal megállapítja a cégjegyzés módját.

(3) Az MNV Zrt. írásbeli képviseletével kapcsolatos további rendelkezéseket - különös tekintettel a cégjegyzésre jogosult személyek körére és a cégjegyzés módjára - az MNV Zrt. cégjegyzési jogosultságára vonatkozó igazgatósági határozatok tartalmazzák.

 

A helyettesítés rendje

 

33. § (1) A vezérigazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén a vezérigazgató által kijelölt főigazgató helyettesíti.

(2) A helyettesítési jog - a vezérigazgató eltérő rendelkezése hiányában - nem terjed ki a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerint a vezérigazgatót megillető, MNV Zrt. munkavállalói feletti munkáltatói joggyakorlás közül a munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, a munkaszerződés módosítására, javadalmazás megállapítására, valamint a 17. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jogkörökre.

(3) A helyettesítő személy e minőségében a vezérigazgató helyett és nevében, a helyettesítésre utaló megjegyzéssel jogosult az MNV Zrt. képviseletére az MNV Zrt. cégjegyzési szabályai figyelembevételével.

34. § (1) A főigazgatók, a szervezeti egységek vezetői, valamint a területi irodák vezetői akadályoztatásuk vagy távollétük esetén kötelesek helyettesítésükről intézkedni. Az intézkedés megtételében való akadályoztatása esetén helyettesítéséről a felettes vezető rendelkezik. Más munkavállalók helyettesítéséről a közvetlen felettes vezető rendelkezik.

(2) A helyettesítő személy a meghatalmazás alapján - a meghatalmazás eltérő rendelkezése hiányában - a helyettesített személy hatáskörébe tartozó döntést is hozhat. A meghatalmazás értelemszerűen nem minősül a hatáskör átruházásának.

(3) A vezetői értekezleten és az Igazgatóság ülésén az állandó részt vevők helyettesítésére főigazgatók esetén az igazgatók, kabinetfőnök esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes, igazgatók esetén az igazgatóhelyettesek jogosultak. Ettől eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha az állandó részvételre jogosult főigazgatók, a kabinetfőnök és az igazgatók a vezetői értekezleten és az Igazgatóság ülésén állandó helyettesítéssel, írásban más személyt bíznak meg. A helyettesítés esetén a 11. § (3) bekezdésében meghatározott, a szakterületet érintő kérdésekben történő állásfoglalásra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

 

Koordinációs alapelv

 

35. § (1) A főigazgatók és a szervezeti egységek vezetői feladataikat együttműködve kötelesek ellátni.

(2) A jelen SZMSZ-ben fel nem sorolt, de hasonló jellegű, illetve kapcsolódó feladatok szervezeti egységek közötti megosztásáról - vita esetén - az érintett szervezeti egységek felett az irányítási, illetve vezetési feladatokat ellátó személy dönt.

(3) Amennyiben az állam tulajdonában lévő vagyonelemre vonatkozóan a döntési hatáskör alapját képező feltételek tekintetében, az azonos szintű szabályozók hatásköri rendelkezései következtében egyidejűleg több döntéshozó döntési hatásköre is megállapítható és emiatt hatásköri ütközés áll fenn, úgy a döntés meghozatalára a magasabb szintű döntési hatáskörrel rendelkező döntéshozó jogosult.

 

A munkavállalók alkalmazására és munkavégzésükre vonatkozó szabályok

 

36. § (1) Az MNV Zrt. munkavállalója az a személy lehet, aki a feladatok ellátásához magas szintű elméleti tudással, valamint megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkezik.

(2) Az MNV Zrt. munkavállalói munkavégzésük során mindenkor az általában elvárható gondossággal és szakértelemmel, az MNV Zrt. érdekeinek figyelembevételével, a hatályos jogszabályok, a hatályos belső szabályzatokban foglaltak és vezetőjük utasítása szerint kötelesek eljárni.

(3) Az MNV Zrt. alkalmazottaira a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai az irányadóak. [Vtv. 21. § (2) bek.]

 

Válaszadás a beérkezett iratokra

 

37. § (1) Az MNV Zrt-hez érkezett, ügyintézést igénylő iratot a beérkezést követő 30 napon belül – lehetőség szerint érdemben – kell megválaszolni, dokumentált módon (papíralapon vagy elektronikusan). Amennyiben az érdemi válaszadásra 30 napon belül nincs lehetőség, a megkereső szervet/személyt dokumentált módon tájékoztatni kell az ügy állásáról.

Titoktartási kötelezettség

 

38. § Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai, az MNV Zrt. munkavállalói, továbbá az MNV Zrt. megbízása alapján eljáró természetes és jogi személyek, valamint az MNV Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló más személyek a munkakörükben, megbízásuk, illetve feladatuk ellátása során vagy annak révén birtokukba jutott - az MNV Zrt. működésével kapcsolatos - információt rendeltetésszerűen használhatják fel, és nem adhatják át vagy tehetik hozzáférhetővé illetéktelen személy számára. Az MNV Zrt. által megkötendő szerződésben a titoktartási kötelezettségről rendelkezni kell.

 

Külső információszolgáltatás általános szabályai

 

39. § (1) Közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat megismerhetőségét korlátozhatja.

(2) Az MNV Zrt. információszolgáltatásának célja, hogy az eredményesebb és hatékonyabb vagyongazdálkodás elősegítése és támogatása érdekében tájékoztatást nyújtson az állami vagyonnal való gazdálkodás céljairól, a vagyongazdálkodási tevékenységekről, és biztosítsa a vagyon értékesítésével és hasznosításával összefüggő egyes konkrét tájékoztatási és ügyfélkapcsolati feladatok magas színvonalú ellátását, az információhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása mellett.

(3) A sajtót és a nyilvánosság egyéb fórumait az Igazgatóság tevékenységéről és határozatairól az Igazgatóság elnöke, illetve - az Igazgatóság elnökének felhatalmazása alapján - az Igazgatóság más tagja és a vezérigazgató tájékoztatja. Határozatairól – szükség esetén – sajtóközlemény kerül kiadásra.

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatáson túli információszolgáltatás a nyilvánosság és a sajtó részére a Kabinet feladata.

(5) A külső információszolgáltatás rendjét vezérigazgatói utasítás szabályozza.

(6) Az MNV Zrt. az értékesítésre és vagyonhasznosításra vonatkozó információk biztosítása céljából ügyfélszolgálatot működtet, amelynek ellátásáról a Kabinet és az MNV Zrt. területi irodái gondoskodnak.

 

Az MNV Zrt. működésére vonatkozó szabályzatok

 

40. § (1) Az MNV Zrt. Vtv. 20. § (4) bekezdés l) pontjában felsorolt, valamint a jelen SZMSZ 7. § (1) bekezdés t) pontjában felsorolt szabályzatainak elfogadásáról a vezérigazgató előterjesztése alapján az Igazgatóság dönt.

(2) Az MNV Zrt. tevékenységét szabályozó részletes szabályokat - a Vtv. által az Igazgatóság hatáskörébe tartozó szabályzatok kivételével - a vezérigazgató utasítás formájában állapítja meg.

 

 

 

VII. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

41. § Az MNV Zrt. Igazgatósága 430/2013. (VI.17.) IG sz. határozatával jóváhagyott jelen egységes szerkezetbe foglalt MNV Zrt. SZMSZ-e 2013. július 1-én lép hatályba.

 

 

 

Melléklet: Az MNV Zrt. szervezeti felépítése

Feltöltés ideje: 2013. július 01.
Archívumba került: 2016. április 15.