Pályázati felhívás

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.) egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a Békéscsaba, belterület 1772/37/A/10.  hrsz. alatt nyilvántartott, természetben az 5600 Békéscsaba, Pásztor utca 19.  III. emelet 10. ajtószám alatt található ingatlan bérleti szerződés útján történő hasznosítására

 

a Szociális ésGyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Kiíró / Főigazgatóság) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlan idejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adni a Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő, Békéscsaba, belterület 1772/37/A/10. helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben az 5600 Békéscsaba, Pásztor utca 19.  III. emelet 10. ajtószám alatt található, 74 m2 alapterületű ingatlant (a továbbiakban: Bérlemény), abban – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – lakóépület céljából. A Bérlemény jelenleg üres.

 

1. Fogalom meghatározások

1.1. Kiíró:

A nyilvános pályázat kiírója:

Kiíró neve:                                                                         Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Kiíró címe:                                                                         1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

 

Kiíró kapcsolattartója:                                                     Békés Megyei Kirendeltség

Kapcsolattartó központi telefonszáma:                        +36-66/441-536

Kapcsolattartó fax száma:                                               +36-66/441-122

Kapcsolattartó címe:                                                        5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. sz.

Kapcsolattartó részéről eljáró, a

Kiíró által erre meghatalmazott személy:                    Gara Ágnes Mónika igazgató

Kapcsolattartó e-mail címe:                                            bekes@szgyf.gov.hu

Kapcsolattartó telefonszáma:                                         +36-66/441-536

 

1.2. Ajánlattevők köre:

Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és egyéni vállalkozók, valamint Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személyek.[1]

1.3. Ajánlattevő:

Aki a jelen pályázati eljárás során pályázati ajánlatot nyújt be a Kiíróhoz.

 

1.4. Pályázati felhívás:

A Kiíró által közzétett, a Bérlemény bérbeadására irányuló hirdetmény.

 

1.5. Részletes tájékoztató:

A Kiíró által a honlapján közzétett, a Bérlemény bérbeadására irányuló pályázati felhívás és a pályázati eljárás részletes szabályait tartalmazó jelen dokumentum és annak mellékletei.

 

1.6. Pályázat vagy pályázati ajánlat:

Az ajánlattevők által benyújtott pályázati ajánlat, annak valamennyi csatolt mellékletével együtt.

 

2. A nyilvános pályázat tárgya

 

2.1. A nyilvános pályázat tárgya a Bérlemény bérbeadása határozatlan időtartamra, abban – a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően –lakóépület működtetése céljából.

 

2.2. A Bérlemény helyiségei és azok mérete:

szoba: 4 db

15 m2

 

17 m2

12 m2

10 m2

 

közlekedő: 1 db                                                    

5 m2

fürdőszoba: 1 db              

3 m2

 

 

konyha: 1db

wc: 1 db                                                   

11 m2

1 m2

mindösszesen:

 

74 m2.

 

2.3. A pályázat nyertese bérlőként jogosult és egyben köteles lesz a Bérlemény használatára.

 

3. A pályázati ajánlattal szemben támasztott követelmények[2]

 

3.1. AKiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető az 50.000,-Ft/hó, azaz ötvenezer forint/hónap. Abérleti díjat a pályázat nyertese, havi rendszerességgel egy összegben, a részletes tájékoztató 4. mintanyilatkozatában szereplő bérleti szerződés tervezetében (a továbbiakban: bérleti szerződés tervezet) meghatározott bankszámlára, átutalással köteles megfizetni a Kiíró részére. AKiíró halasztott fizetést vagy részletfizetést nem fogad el.

Az ajánlattevő az ajánlatában köteles feltüntetni az általa megajánlott havi nettó bérleti díj összegét. A bérleti díj nem tartalmazza a bérlemény működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket, így különösen (pl.: víz, fűtés, villany, csatorna, szemétdíj, esetlegesen felmerülő közös költség stb.) költségeit.

A Kiíró fizeti meg a szolgáltatók felé a közüzemi költségeket, melyet továbbszámláz a bérlőnek.

A bérlő köteles a továbbszámlázott közüzemi díjakról szóló számlák összegét 15 napon belül megfizetni.

A pályázat nyertesével kötött bérleti szerződés alapján a bérleti díj összege minden évben a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott előző évi fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelkedik.

 

3.2. A Kiíró és a pályázat nyertese egymással a jelen pályázat 4. mintanyilatkozatában foglalt bérleti szerződést köti meg, melynek alapján a jogviszonyuk további feltételeit a szerződés tervezet tartalmazza.

 

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

 

Apályázat nyertesének kauciófizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseket, mint szerződést biztosító mellékkötelezettséget a bérleti szerződés tervezetének 3.6. és 3.7. pontja tartalmazza.

 

A pályázat nyertese köteles a bérleti szerződés tervezetében foglalt feltételekkel, a bérleti szerződés megkötését megelőzően ……………..,- Ft azaz ……............... forint 2 havi bérleti díj[3] összegének megfelelő összegű kauciót a nyertességről szóló értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül a Kiíró részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10026005-00333221-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A kaució ily módon történő megfizetése a bérleti szerződés megkötésének feltétele.

Amennyiben a pályázat nyertese a kauciót fenti határidőn belül nem fizeti meg a Kiíró részére, a Kiíró jogosult az értékelés során a következő helyre rangsorolt ajánlattevővel való szerződéskötésre. A kauciót a Kiíró a bérleti szerződésben meghatározott célokra használhatja. Az ajánlattevő az ajánlatában a kaució összegének elfogadásáról és annak megfizetéséről köteles nyilatkozni, amely a pályázat érvényességi feltétele. A befizetett kaució a Kiírót illeti, a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérleti szerződést megkötő, nyertes ajánlattevő annak visszafizetését vagy bármilyen más módon történő beszámítását a Kiírótól nem követelheti.

 

5. Ajánlatok rangsorolása

 

Kiíró a beérkezett és érvényes ajánlatokat – az összességében legelőnyösebb pályázati ajánlat kiválasztása érdekében – a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el.

Az érvényes ajánlatot benyújtók közül a pályázatot a legmagasabb bérleti díjat megajánló ajánlattevő nyeri.

 

Az első helyre sorolt pályázati ajánlatok azonossága esetén legalább az első három helyezett ajánlat rangsorolására közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsoláson kerül sor.

6. Kizáró okok

 

Nem jogosult ajánlat benyújtására, aki:

 • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;
 • hamis adat szolgáltatása miatt az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásból kizárásra került;
 • a Kiíróval szemben lejárt tartozással rendelkezik,
 • aki a pályázat kiírásától számított 2 éven belül a Kiíró által kiírt bérbeadásra irányuló pályázattól az eredményhirdetés után visszalépett, továbbá

 

az a gazdálkodó szervezet, amely:

 • ellen csőd-, felszámolási eljárás indult, továbbá végelszámolását kezdeményezték, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, jogutód nélküli megszüntetése folyamatban;
 • tevékenységét saját döntése alapján saját maga vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette;
 • szervezetében vezetői tisztséget betöltő személy ilyen tisztség betöltését kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-ának (2) bekezdése alapján, tevékenységét korlátozó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
 • az Nvt. 3. §-a alapján nem minősül átláthatónak, valamint az a

 

természetes személy, amely:

 • amennyiben egyéni vállalkozóként pályázik, vállalkozói tevékenységét saját döntése alapján  maga, vagy az arra jogosult szerv felfüggesztette,
 • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,
 • a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt áll 2013. június 30. napjáig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy a XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt, továbbá a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXV. fejezetében meghatározott vagyon elleni erőszakos bűncselekmény, XXXVI. fejezetben meghatározott vagyon elleni bűncselekmény, XXXVIII. fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény vagy XLIII. fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény elkövetése miatt.

 

7. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei és az ahhoz csatolandó mellékletek

 

Az ajánlattevő a jelen felhívás 1. mintanyilatkozatát képező pályázati ajánlatában köteles feltüntetni az általa megajánlott havi nettó bérleti díj összegét.

Ajánlattevő a pályázati ajánlatához köteles – az alábbi nyilatkozatok közül a rá vonatkozókat – csatolni:

 • a (gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén) 2/A. mintanyilatkozatát képező Pályázati adatlapot, (természetes személy ajánlattevő esetén) 2/B. mintanyilatkozatát képező Pályázati adatlapot és annak II. pontjában meghatározott mellékleteit;
 • a 3. mintanyilatkozatot képező Titoktartási nyilatkozatot;
 • a 4. mintanyilatkozatot képező Bérleti szerződés tervezetének elfogadásáról szóló nyilatkozatot;
 • az5. mintanyilatkozatotképező, A pályázati feltételek elfogadásáról, az ajánlati kötöttségről, a pályázati ajánlat tartalmának nyilvánosságra hozataláról és a szerződéskötési jogosultság átruházásának kizárásáról szóló nyilatkozatot;
 • a (gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén) 6/A. mintanyilatkozatot képező, A szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról szóló és társasági cselekmény és harmadik személy hozzájárulása szükségességéről szóló nyilatkozatot; (természetes személy ajánlattevő esetén) 6/B. számú mintanyilatkozatát képező, A szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot és az abban foglalt igazolásokat. Amennyiben az ajánlat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány nem érkezik meg, elegendő annak igénylését igazoló szelvény csatolása és a megérkezett bizonyítvány utólagos bemutatása, annak hiányában azonban a pályázat nyertese bérleti szerződés kötésére nem jogosult.
 • gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetén Átláthatósági nyilatkozatot (8. számú melléklet),
 • 7. mintanyilatkozat: Az ajánlat elektronikus formában benyújtott és eredeti példányának egyezőségéről

 

Ajánlattevő köteles az ajánlat és az annak részét képező nyilatkozatok és mellékletek minden oldalának aláírására, gazdálkodó szervezet ajánlattevők esetén pedig azok cégszerű aláírására. Amennyiben az ajánlattevő nevében meghatalmazott képviselő jár el, a meghatalmazó jogosult az aláírásra, ez esetben a meghatalmazott a 2/A., illetőleg a 2/B.Pályázati adatlaphoz a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, eredeti meghatalmazást is csatolni köteles.

 

8. Közös pályázat

 

Közös pályázat esetén a közös ajánlattevők, illetőleg a képviseletükben eljáró személyek által tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által aláírt közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást, mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a pályázati eljárással kapcsolatos feladatkörök bemutatását, azok felosztását és megjelöli azt az ajánlattevőt, aki a beszerzési eljárásban képviselőként a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők – nyertességük esetén – a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért a Kiíró felé egyetemleges felelősséget vállalnak. Közös ajánlat esetén a pályázati ajánlatot a közös ajánlattevők mindegyike, illetőleg a nevükben eljáró személy(ek) köteles(ek) aláírni, a többi, a jelen felhívás 6/A. vagy 6/B. mintanyilatkozatát és az azokhoz tartozó mellékleteit mindegyik ajánlattevő külön-külön köteles az ajánlathoz csatolni.

 

9. Az ajánlat benyújtása

 

9.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2018. év június hó 28. nap 11:00 óra.

 

9.2. Az ajánlat benyújtásának formai előírásai:

Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy abban a lapokat átlyukasztva zsineggel össze kell fűzni, a zsineg végeit papírcímkével az ajánlat hátsó borítólapjához kell ragasztani, a címkét a borítólappal átfedően alá kell írni, gazdálkodó szervezet esetén pecséttel el kell látni. A pályázati ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibák kijavítását, ez esetben azonban a javítást az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel külön el kell látniuk. A bérleti díj összege nem javítható.

A pályázati ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, aminek eggyel kell kezdődnie és oldalanként 1-el kell növekednie. Elegendő a szöveget vagy számokat tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat, a címlapot és a hátlapot is el lehet látni számozással, ez azonban nem szükséges.

 

9.3. Az ajánlat benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatot lezárt csomagban vagy borítékban, magyar nyelven, a jelen tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott képviselő útján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségén (cím:5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. I. emelet, 112-es iroda, titkárság) kell benyújtani egy eredeti példányban, továbbá scannelt (pdf) formában, elektronikus adathordozón a pályázati anyaghoz (pl.: CD, DVD, pendrive stb.) mellékelni a pályázati felhívás közzétételétől az ajánlat benyújtásának határideje lejártáig.

5600 Békéscsaba, Pásztor utca 19.  III. emelet 10. ajtószám alatti

Az ajánlaton fel kell tüntetni:

 • az „Ajánlat” kifejezést;
 • a következő jeligét: „Az 5600Békéscsaba, Pásztor utca 19.  III. emelet 10. ajtószám alatti lakás bérbeadása” (pályázat címe)
 • valamint a következő feliratot: A bontás időpontjáig (2018. év június hó 28. nap 11 óra 00 perc) nem nyitható fel!

Az ajánlatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

Amennyiben az ajánlat személyes benyújtása során meghatalmazott képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

A postai úton megküldött ajánlatnak a Kiíró Békés Megyei Kirendeltségének a címére az ajánlat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételének tényét a Kiíró Kirendeltségének munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-13:00 óra között, az ajánlat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 8:00-10:45 óra között van lehetőség.

Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett ajánlatokat jogosult felbontani és azt az ajánlattevő részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy az ajánlat – annak elkésettsége okán – az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

Az ajánlat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl.: késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.

 

10. Ajánlati kötöttség

 

10.1. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a jelen tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

10.2. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő elteltét követően kezdődik. Az ajánlattevő ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a 11.2. pont alapján eredménytelennek minősíti.

 

10.3. Amennyiben Kiíró az ajánlat elbírálási határidejét meghosszabbítja, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

 

11. Az ajánlatok felbontása és a pályázati eljárás eredményének megállapítása

 

11.1. A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat/csomagokat a Kiíró Békés Megyei Kirendeltségén a Kiíró Értékelő Bizottsága 2018. év június hó 28. napján 11 óra 00 perckor bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontásának időpontjáról az ajánlattevők külön értesítést nem kapnak. Amennyiben a bontáson a Kiíró Értékelő Bizottsága azt állapítja meg, hogy valamelyik ajánlat hiánypótlásra szorul, az adott ajánlattevőt jelen tájékoztató 15. pontja alapján a hiányok pótlására felhívja. Amennyiben a bontáson a Kiíró Értékelő Bizottsága azt állapítja meg, hogy az első helyre sorolt pályázati ajánlatok azonosak, ez esetben legalább az első három helyezett ajánlat kiválasztása a bontási eljárást követő 5 munkanapon belül közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsoláson történik.

 

Kiíró az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi ajánlattevővel az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

 

11.2. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha:

 • nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;
 • a benyújtott ajánlatok egyike sem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek (az esetleges hiánypótlást követően sem);
 • a pályázati eljárás a felhívás 17. pontjában foglaltak következtében érvénytelen.

Ha a nyilvános pályázati eljárás egy alkalommal eredménytelenül zárul, a Kiíró a későbbiekben a pályázati eljárást zártkörűen is lefolytathatja.

 

12. A bérleti szerződés megkötése

 

12.1. A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre a nyilvános pályázati eljárás eredményéről szóló értesítésnek a nyertes ajánlattevő általi kézhezvételét követő 15 munkanapon belül kerül sor.

 

12.2. Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, a Kiíró jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni. A Kiíró új pályázat kiírása helyett a meghiúsulástól számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön.

 

12.3. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati nyertességéről szóló értesítés általa történő tudomásulvételétől számított 5 munkanapon belül a kaució fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Kiíró jogosult a kaució befizetésére előírt határidő elmulasztását követően a nyertes ajánlattevő helyett az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett ajánlatevővel bérleti szerződést kötni. A Kiíró új pályázat kiírása helyett a meghiúsulástól számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön.

 

12.4. Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződés aláírásától számított 90 napon belül a bérleti díjfizetési kötelezettségét nem kezdi meg, vagy az ingatlant nem veszi birtokba, a Kiíró a felsorolt feltételek bármelyikének bekövetkezése esetén a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállhat.

Ezekben az esetekben a szerződő felek – megállapodásuktól függően – úgy is dönthetnek, hogy a megkötött szerződést megszüntetik vagy felbontják. A bérleti szerződés jelen pontban foglalt okból történő megszűnése esetén a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön.

 

12.5. Az értékelés során a szerződéskötésre jogosultat követő helyre rangsorolt ajánlattevő – az előírt feltételek bekövetkezése esetén – sem követelheti a jelen részletes tájékoztató 12.2., 12.3., 12.4. pontjai szerinti eljárást, annak kezdeményezésére kizárólag a Kiíró saját mérlegelése alapján jogosult. A pályázat nyertese a jelen felhívás 12. pontjának alpontjaiban meghatározott ok folytán a Kiíróval szemben követelést nem támaszthat.

 

13. A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 • az ajánlattételi határidő lejártáig valamennyi ajánlattevő haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja;
 • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa;
 • a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa;
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetőleg a jelen pályázati felhívás 12. pontjában és azok alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön;
 • a nyertes ajánlattevővel kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerződésátruházásra vonatkozó szabályai szerint – jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződés ennek megfelelő módosítására;
 • ha az ajánlattevő az Nvt 3. §-a alapján nem átlátható szervezet, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró okok hatálya alá esik, vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak, vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor az ajánlattevő ajánlatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

A Kiíró a pályázati felhívás módosítása, visszavonása, az ajánlattételi határidő meghosszabbítása esetén köteles ennek tényét a pályázati felhívás közzétételével azonos módon és helyen közzétenni.

 

14. Az ajánlat érvényessége

 

Érvényes az ajánlat, ha:

 • megfelel a pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
 • azt a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;
 • az ajánlat tartalmazza a felhívásban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, meghatározott melléklet csatolásra került;
 • az ajánlattevő az ajánlatot a jelen felhívásban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be;
 • az ajánlattevő a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak;
 • az ajánlatevővel szemben a jelen felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor az ajánlattevőnek a pályázati eljárásból történő kizárására.

 

15. Hiánypótlás

 

Az ajánlattevő általi önkéntes hiánypótlásra az ajánlat benyújtásától számított legfeljebb 5 munkanapon belül, vagy a Kiíró felhívására vonatkozó hiánypótlásra a Kiíró erre irányuló felhívása átvételének időpontjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül van lehetőség.

A hiánypótlás az ajánlat elbírálásra kerülő tartalmi elemeit nem érintheti, nem módosíthatja, egyebekben a hiányok pótolhatók. Amennyiben a hiánypótlás ezzel ellentétes, az az ajánlati kötöttség megsértésének minősül és az ajánlat érvénytelenné nyilvánítására kerül sor. Amennyiben a hiánypótlásra nem vagy nem határidőben kerül sor, illetve ha az a pályázati ajánlat elbírálására kerülő tartalmi elemeit érinti vagy módosítja, akkor a Kiíró az ajánlat elbírálásakor – a hiánypótlás figyelmen kívül hagyásával – csak az eredeti pályázati ajánlatban foglaltakat veszi figyelembe.

 

16. Az ajánlat érvénytelensége

 

Érvénytelen az ajánlat, ha az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlat az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

 

17. A nyilvános pályázati eljárás érvénytelensége

 

Érvénytelen az eljárás, ha az ajánlat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik részt vevő fél az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik részt vevő fél vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette. A nyilvános pályázati eljárás érvénytelenségének megállapítása esetén a nyilvános pályázat lefolytatását meg kell ismételni.

 

18. Költségviselés

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőket terheli. A Kiíró nem felelős és nem köteles fizetni az olyan kiadásokért, illetőleg veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban az ajánlattevőnél merülnek fel. A Kiíró semmilyen esetben sem kötelezhető az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

 

19. A pályázati eljárás nyelve

A pályázati eljárás és az ajánlat nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolandó valamennyi, nem magyar nyelven kiállított dokumentumot – a kötelezően becsatolandó iratokat és az ajánlattevő által becsatolni kívánt egyéb iratokat is ideértve – az ajánlathoz hiteles magyar nyelvű fordításban is mellékelni kell.

 

20. A pályázati eljárás és a pályázati felhívás titkossága

 

A pályázati felhívás (mellékleteivel együtt) kizárólag a pályázati ajánlatok elkészítéséhez használható fel. A pályázati felhívás egésze vagy annak bármely része kizárólag a pályázati ajánlatok elkészítéséhez és benyújtásához használható fel, annak egyéb célra történő felhasználása tilos.

Az ajánlattevő a szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, köteles továbbá a pályázati eljárás befejezését követően is bizalmasan kezelni a Kiíró által a rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot, azokról harmadik személyeknek tájékoztatást nem adhat.

 

21. Részekre történő ajánlattétel vagy többváltozatú ajánlattétel kizárása

 

A Kiíró a pályázati felhívásra vonatkozóan rész ajánlattételi vagy többváltozatú ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.

 

22. A bérlemény megtekintésének lehetősége

A Kiíró helyszíni bejáráson biztosítja a Bérlemény megtekintésének lehetőségét, amelyről jegyzőkönyv készül. A Kiíró a részletes tájékoztató 1.1. pontjában foglalt elérhetőségein felvilágosítást ad az érdeklődőknek, hogy a bérleményt melyik napon és időpontban tekinthetik meg.

23. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Az ajánlatot benyújtani kívánó érdeklődő – a megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – a pályázati felhívásban, illetőleg annak mellékleteiben foglaltakkal kapcsolatban a Kiírótól kizárólag írásban (levélben, telefaxon vagy e-mailben) legkésőbb az ajánlatok benyújtására előírt határidőt megelőző 5. munkanapig kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet. Szóban kiegészítő tájékoztatás kérésre nincs lehetőség.

A kiegészítő tájékoztatást (a feltett kérdést és az arra adott választ) a Kiíró – amennyiben az az ajánlatok benyújtását vagy annak tartalmát befolyásolhatja – nem csak a kérdező részére adja meg ugyanolyan írásos formában, ahogyan azt a kérdező tette, hanem ezt legkésőbb az ajánlatok benyújtását megelőző 2. munkanapon, a pályázati felhívás közzétételével azonos módon és helyen is közzéteszi, a kérdés feltevőjének megnevezése nélkül. Ha a Kiíró a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb az ajánlatok benyújtására előírt határidő utolsó napját megelőző 2. munkanapon nem tudja megadni vagy azt a jelen pontban foglaltaknak megfelelően közzétenni, a Kiíró az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja. Ebben az esetben Kiíró az ajánlattételi határidő meghosszabbítását a pályázati felhívás közzétételével azonos módon és helyen is közzéteszi.

 

24. A pályázati felhívás és a részletes tájékoztató elérhetősége

 

A pályázati felhívás a www.mnvzrt.hu honlapon „Pályázatok/Felhívások, hirdetmények/További üzleti lehetőségek” menüpontban, a www.szgyf.gov.hu honlapon olvasható. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető a Kiíró Békés Megyei Kirendeltségén, Borzsák Tibor fejlesztési osztályvezetőtől. (Békéscsaba, Kétegyházi út 1., telefon: +36-66/441-536-1081, fax: +36-66/441-536)

 

25. A pályázati felhívás és részletes tájékoztató mellékleteinek felsorolása

 

Az ajánlathoz mellékelt minta nyilatkozatok:

1. mintanyilatkozat: Pályázati ajánlat;

2/A. mintanyilatkozat: Pályázati adatalap (gazdálkodó szervezet / egyéni vállalkozó esetén);

2/B. mintanyilatkozat: Pályázati adatalap (természetes személy esetén);

3. mintanyilatkozat: Titoktartási nyilatkozat;

4. mintanyilatkozat: Nyilatkozat a bérleti szerződés tervezetének elfogadásáról;

5. mintanyilatkozat: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, az ajánlati kötöttségről, az ajánlat tartalmának nyilvánosságra hozataláról és a szerződéskötési jogosultság átruházásnak kizárásáról;

6/A. mintanyilatkozat: Nyilatkozat a szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról, társasági cselekmény és harmadik személy hozzájárulása szükségességéről (gazdálkodó szervezet / egyéni vállalkozó esetén);

6/B. mintanyilatkozat: Nyilatkozat a szerződéskötést kizáró feltételek fenn nem állásáról (természetes személy esetén);

7. mintanyilatkozat: Az ajánlat elektronikus formában benyújtott és eredeti példányának egyezőségéről;

8. Átláthatósági nyilatkozat (gazdálkodó szervezet esetén).

 


[1] Esetenként egyediesíteni, pontosítani szükséges.

[2] Esetenként egyediesíteni, pontosítani szükséges.

[3] Egyedi eseteknél mérlegelés alapján meghatározni (pl.: 2 vagy 3 havi).

 

 

Feltöltés ideje: 2018. május 15.
Archívumba került: 2018. június 28.