Pályázati Felhívás

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a

Győr belterület 6825/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 9022 Győr, Káposztás köz 2. szám alatt található, üzlet megnevezésű helyiség bérleti szerződés útján történő hasznosítására

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján

egyfordulós nyilvános pályázat

keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlan időtartamú bérleti szerződés útján, üzleti tevékenység folytatása céljára kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő, Győr belterület 6825/A/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 9022 Győr, Káposztás köz 2.szám alatt található, „üzlet” megnevezésű 36 m2alapterületű iroda üzemeltetésére alkalmas területet (a továbbiakban: Bérlemény).

Pályázati felhívás és részletes tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató):

A Bérleményről bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, a Bérlemény megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A Tájékoztató mellékletét képezi:

 • 1. számú melléklet: alaprajz

A Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen feltétele. A Tájékoztató a www.szgyf.gov.huhonlapon érhető el.

Rangsorolás szempontja:

A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű ajánlat nem tehető, az havi 115.000,- Ft + ÁFA, azaz Száztizenötezer forint plusz általános forgalmi adó. A bérleti díjat a pályázat nyertese havi rendszerességgel, átutalással egy összegben köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el.

A Bérlemény működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket (gáz, áram, víz, közös költség) a bérleti díj nem tartalmazza. A közüzemi költségek megfizetésére a leendő bérlő kötelezettséget vállal, a közüzemi költségeket a Kiíró továbbszámlázza a leendő bérlő felé.

Kiíró az ajánlatokat az ajánlatotok rangsorolásakor a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el. Az érvényes ajánlatokat benyújtó ajánlattevők közül a pályázatot a legmagasabb bérleti díjat megajánló ajánlattevő nyeri.

Az első helyre sorolt ajánlatok azonossága esetén az ajánlatok rangsorolására közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsoláson kerül sor.

A pályázat nyertese köteles a bérleti szerződés tervezetében foglalt feltételekkel, a bérleti szerződés megkötését megelőzően a megajánlott bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű kauciót a nyertességről szóló értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül a Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329905-00000000 számú számlájára történő átutalással megfizetni. A kaució ilyen módon való megfizetése a bérleti szerződés megkötésének előfeltétele.

Ajánlat benyújtása:

Ajánlattételi határidő: 2016. november 03. napja 15 óra 00 perc.

Az ajánlat benyújtásának formai előírásai:

Az ajánlatot lezárt csomagban vagy borítékban, magyar nyelven, a Tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban postai úton, vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott képviselő útján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségén (cím: 9022 Győr, Batthyány tér 2.) kell benyújtani egy eredeti példányban a pályázati felhívás közzétételétől az ajánlat benyújtása határidejének lejártáig.

Az ajánlaton fel kell tüntetni:

 • az „Ajánlat” kifejezést,
 • a következő jeligét: „Győr, Káposztás köz 2. szám alatt található üzletbérbeadása
 • valamint a következő feliratot: „A bontás időpontjáig (2016. november 04. nap 10 óra 00 perc) nem nyitható fel!”.

Az ajánlatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

Amennyiben az ajánlat személyes benyújtása során meghatalmazott képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

A postai úton megküldött ajánlatnak a Kiíró Győr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltségének a címére az ajánlat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét a Kiíró Kirendeltségének munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon (hétfő-csütörtök: 9:00 órától 16:00 óráig, péntek: 9:00 órától 13:00 óráig), az ajánlatok benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 8:00 és 10:00 óra között van lehetőség.

Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett ajánlatokat nem küldi vissza, azokat felbontatlanul megőrzi.

Az ajánlat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl.: késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.

Ajánlati kötöttség:

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, de a megajánlott havi bérleti díj nem csökkenthető és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

Az ajánlattevő ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 (hatvan) napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztató 12.2. pontja alapján eredménytelennek minősíti.

Amennyiben Kiíró az ajánlat elbírálási határidejét meghosszabbítja, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

Az ajánlatok felbontása:

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága 2016. november 4. napján 10 óra 00 perckor bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

Kiíró az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi ajánlattevővel az elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 • az ajánlattételi határidő lejártáig valamennyi ajánlattevő haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja,
 • az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,
 • a Vhr. 41. §-ának (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetve a részletes tájékoztató 13. pontjában és annak alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történt megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani az ajánlatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,
 • a nyertes ajánlattevővel kötött bérleti szerződés tekintetében történt bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerződés átruházásra vonatkozó szabályai szerint – jogosult kezdeményezni a bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen és a bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérleti szerződés ennek megfelelő módosítására,
 • ha az ajánlattevő az Nvt. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. §-a és 25/A. §-a szerint kizáró okok hatálya alá esik, vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor az ajánlattevő ajánlatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolására vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására vonatkozó felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozat alapján tett intézkedése miatt az ajánlattevő kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

Érvényes az ajánlat, ha:

 • megfelel a Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
 • azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;
 • az ajánlat tartalmazza a Tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a Tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került,
 • az ajánlattevő az ajánlatot a Tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,
 • az ajánlattevő a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,
 • az ajánlattevővel kapcsolatban a Tájékoztatóban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor az ajánlattevőnek a pályázati eljárásból történő kizárására,
 • az ajánlattevő a Tájékoztatóban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak megfelel.

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

Érvénytelen az ajánlat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlat az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

Érvénytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha az ajánlattevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

A pályázati felhívás a www.mnvzrt.hu honlapon „Pályázatok/Felhívások, hirdetmények/További üzleti lehetőségek” menüpontban, illetve a www.szgyf.gov.hu honlapon olvasható. A részletes tájékoztató a www.szgyf.gov.hu honlapon érhető el. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető Mezei Istvántól (telefon: +36-70/642-3838, +36-30/566-2906).

 

Feltöltés ideje: 2016. október 04.
Archívumba került: 2018. augusztus 22.