Pályázati Felhívás

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (1132 Budapest, Visegrádi u. 49.)

egyfordulós, nyilvános pályázatot hirdet a

 

Gánt belterület 405/1 helyrajzi számú, természetben 8082 Gánt,
405/1 helyrajzi szám alatt található ingatlan részét képező 17,2 m2 alapterületű üzlethelyiség, 9,1 m2 alapterületű előtér, 11,3 m2 alapterületű raktár és 1,2 m2 alapterületű WC, mosdó, mindösszesen 39 m2 alapterületű helyiségeinek

bérleti szerződés útján történő hasznosítására és büfé üzemeltetése céljából történő működtetésére vonatkozóan

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) vonatkozó előírásai alapján

 

egyfordulós nyilvános pályázat

 

keretében a szerződéskötés napjától számított határozatlanidejű bérleti szerződés útján kívánja bérbe adnia Magyar Állam 1/1 arányú tulajdonában és a Kiíró vagyonkezelésében lévő, Gánt belterület 405/1 helyrajzi szám alatti,természetben a8082 Gánt, 405/1 helyrajzi szám alatt található, 7.1191 m2 alapterületű, „kivett szociális otthon” megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) részét képező 17,2 m2 alapterületű üzlethelyiség, 9,1 m2 alapterületű előtér, 11,3 m2 alapterületű raktár és 1,2 m2 alapterületű WC, mosdó, mindösszesen 39 m2alapterületű helyiségeit (a továbbiakban: Bérlemény), abban– a jó erkölcs szabályaiba nem ütköző és a jogszabályi előírások szerint a leendő Bérlő által beszerzett engedélyek alapján, az engedély előírásainak megfelelően – büfé működtetése céljából.

 

Az ingatlanban Fejér Megyei Integrált Szociális Intézménygánti Telephelyeműködik, melynek ellátottjai értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek, az ellátottak számanagyságrendileg 257 fő, az intézményben dolgozó alkalmazottak száma 112 fő.

 

Pályázati kiírás és részletes tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató):

 

A Bérleményről bővebb információt és a nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, ingatlan megtekintésével kapcsolatos információkat a Tájékoztató tartalmazza.

A Tájékoztató mellékletét képezi:

 • 1. sz. melléklet: alaprajz

 

A Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a részvétel elengedhetetlen feltétele. A Tájékoztató a www.szgyf.gov.hu honlapon érhető el.

 

Rangsorolás szempontja:

 

A Kiíró által meghatározott minimális havi bérleti díj, amelynél kisebb összegű pályázati ajánlat nem tehető, az 30.000,- Ft + ÁFA, azaz Harmincezer forint plusz általános forgalmi adó.

A bérleti díjat a pályázat nyertese, havi rendszerességgel, egy összegben, átutalással köteles megfizetni a Kiíró részére. A Kiíró halasztott vagy részletfizetést nem fogad el. A büfé működtetéséhez szükséges közüzemi költségeket a bérleti díj tartalmazza.

 

Kiíró az ajánlatokat az ajánlatok rangsorolásakor a megajánlott havi bérleti díj mértéke alapján bírálja el. Az érvényes ajánlatot benyújtók közül a pályázatot a legmagasabb bérleti díjat megajánló ajánlattevő nyeri.

 

Az első helyre sorolt pályázati ajánlatok azonossága esetén az ajánlatok rangsorolására közjegyző jelenlétében lefolytatott sorsoláson kerül sor.

 

A pályázat nyertese köteles a bérleti szerződés tervezetében foglalt feltételekkel, a bérleti szerződés megkötését megelőzően, a minimális bruttó havi bérleti díj kétszeresének megfelelő 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint plusz ÁFA összegű kauciót, a nyertességről szóló értesítés átvételét követő 5 munkanapon belül a Kiíró Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00333252-00000000 számú számlájára történő átutalással megfizetni. A kaució ily módon történő megfizetése a bérleti szerződés megkötésének feltétele.

 

Ajánlat benyújtása:

 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 16., 10.00 óra

 

Az ajánlat benyújtásának formai előírásai:

Az ajánlatot úgy kell összeállítani, hogy abban a lapokat átlyukasztva zsineggel össze kell fűzni, a zsineg végeit papírcímkével az ajánlat hátsó borítólapjához kell ragasztani, a címkét a borítólappal átfedően alá kell írni, gazdálkodó szervezet esetén pecséttel el kell látni. A pályázati ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő által tett hibák kijavítását, ez esetben azonban a javítást az ajánlatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel külön el kell látniuk. A bérleti díj összege nem javítható.

 

A pályázati ajánlatot oldalszámozással kell ellátni, aminek eggyel kell kezdődnie és oldalanként 1-el kell növekednie. Elegendő a szöveget vagy számokat tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat, a címlapot és a hátlapot is el lehet látni számozással, ez azonban nem szükséges.

 

Az ajánlat benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatot lezárt csomagban vagy borítékban, magyar nyelven, a Tájékoztatóban foglalt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően, írásban, postai úton vagy személyesen, a képviseletre jogosult személy vagy meghatalmazott képviselő útján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltségén (cím: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14., 128-as szoba) kell benyújtani egy eredeti példányban a pályázati felhívás közzétételétől az ajánlat benyújtása határidejének lejártáig.

 

Az ajánlaton fel kell tüntetni:

-          az „Ajánlat”kifejezést,

-          a következő jeligét: „Gánt bányatelep büfé

-          valamint a következő feliratot: „A bontás időpontjáig nem nyitható fel!”.

Az ajánlatot tartalmazó lezárt csomagon vagy borítékon egyéb felirat, cégjelzés vagy feladó nem szerepelhet.

 

Amennyiben az ajánlat személyes benyújtása során meghatalmazott képviselő jár el, a képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással, gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogosultságát pedig cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal köteles igazolni.

A postai úton megküldött ajánlatnak a Kiíró Fejér Megyei Kirendeltségének a címére még az ajánlat benyújtására előírt határidő lejárta előtt be kell érkeznie.

 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét a Kiíró Fejér Megyei Kirendeltségének munkatársa átvételi elismervénnyel igazolja. Az ajánlatok személyes benyújtására hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között, az ajánlat benyújtására meghatározott határidő utolsó napján pedig 8.00 és 10.00 óra között van lehetőség.

 

Amennyiben az ajánlat a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően érkezik a megjelölt címre, a Kiíró az elkésett ajánlatot jogosult felbontani és azt az ajánlattevő részére visszaküldeni, azzal a tájékoztatással, hogy az ajánlat – annak elkésettsége okán – az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

Az ajánlat benyújtásával vagy egyéb, a nyilvános pályázati eljárással kapcsolatos küldemények postai feladásából származó valamennyi kockázatot (pl.: késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése stb.) az ajánlattevő viseli.

 

Ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok csak a Kiíró felhívására módosíthatók, a megajánlott havi bérleti díj azonban nem módosítható és a módosított pályázati ajánlatnak is meg kell felelnie a Tájékoztatóban meghatározott valamennyi feltételnek.

 

Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlattételi határidő eltelt.

Az ajánlattevő ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Kiíró ezen időponton belül a pályázat nyertesével szerződést köt, a pályázati felhívást a Vhr. 34. § (3) bekezdése szerint visszavonja, vagy a pályázatot a Tájékoztató 12.2. pontja alapján eredménytelennek minősíti.

 

Amennyiben Kiíró a pályázat elbírálási határidejét meghosszabbítja, az ajánlattevő ajánlati kötöttsége annak függvényében meghosszabbodik.

 

Az ajánlatok felbontása:

 

A határidőben beérkezett pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró Értékelő Bizottsága 2016. szeptember 19. napján 10 óra 00 perckor bontja fel, amelyről jegyzőkönyvet készít. A bontáson a Kiíró képviselői lehetnek jelen.

 

Kiíró az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napon belül bírálja el, és állapítja meg a pályázat eredményét, amelyet valamennyi ajánlattevővelaz elbírálást követő 8 napon belül írásban közöl.

 

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

 

-          az ajánlattételi határidő lejártáig valamennyi ajánlattevő haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy visszavonja,

-          az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,

 • a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén, illetőleg a Tájékoztató 13. pontjában és azok alpontjaiban rögzített esetekben a Vhr. 41. § (4) bekezdése alapján, a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes ajánlattevő által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,
 • a nyertes ajánlattevővel kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződés átruházásra vonatkozó szabályai szerint – jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződést ennek megfelelő módosítására,

-          ha az ajánlattevő az Nvt. 3. §-a alapján nem minősül átlátható szervezetnek, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró okok hatálya alá esik vagy később beállott következmény folytán nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor az ajánlattevő pályázatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.

 

A Kiíró jogfenntartó nyilatkozata alapján tett intézkedése miatt az ajánlattevő kártérítési igény előterjesztésére nem jogosult.

 

Érvényes az ajánlat, ha:

 

 • megfelel a Tájékoztatóban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;
 • azt a Tájékoztatóban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, az ajánlat postai úton történő megküldése esetén az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;
 • az ajánlat tartalmazza a Tájékoztatóban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi, a Tájékoztatóban meghatározott melléklet csatolásra került,
 • az ajánlattevő az ajánlatot a Tájékoztatóban részletezett formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,
 • az ajánlattevő a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,
 • az ajánlattevővel a Tájékoztatóban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor az ajánlattevőnek a pályázati eljárásból történő kizárására,
 • az ajánlattevő a Tájékoztatóban foglalt pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági kritériumoknak megfelel.

 

Hiánypótlásra a Tájékoztatóban meghatározott esetekben van lehetőség.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha az az érvényességi feltételeknek részben vagy egészben, a hiánypótlást követően sem felel meg. Az érvénytelen ajánlat az ajánlatok értékelésénél nem vehető figyelembe.

 

Érvénytelen az eljárás, ha az ajánlatok elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, valamelyik részt vevő az eljárás tisztaságát vagy valamely ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, illetve ha valamelyik részt vevő vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőket terheli.

 

A pályázati felhívás a www.mnvzrt.hu honlapon „Pályázatok/Felhívások/Hirdetmények/További üzleti lehetőségek” menüpontban, illetve a www.szgyf.gov.hu honlapon olvasható. A részletes tájékoztató a www.szgyf.gov.hu honlapon érhető el. A pályázattal kapcsolatban – kiegészítő tájékoztatásnak nem minősülő kérdésekben – további felvilágosítás kérhető Pál Mária vagyongazdálkodási referenstől (telefon: +36 20 620 0511). 

 

Feltöltés ideje: 2016. augusztus 16.
Archívumba került: 2018. augusztus 22.