PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.) mint Kiíró, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény ( továbbiakban: Nvt), a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükről szóló 1993. LXXVII. törvény, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény ( továbbiakban: Vtv.)24. § (1) bekezdése, és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet ( továbbiakban: Vhr) 4. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet, a vagyonkezelésében álló:

 • 1034 Budapest III. Bécsi út 96/B. ingatlanában (Hrsz.: 14724/1.) található, 102,4 m2 hasznos alapterületű,
 • 1081 Budapest VIII. Népszínház u. 8. ingatlanában (Hrsz.: 34663.) található 23,4 m2 hasznos alapterületű
 • 1034 Budapest III. Bécsi út 104-108 ingatlanában (Hrsz: 16198/4) található 37,68 m2 hasznos alapterületű

büfé helyiségeinek, mint állami tulajdonú vagyon, ingatlanrész hasznosítására, bérleti jogviszonyban történő üzemeltetésére.

A részletes feltételeket tartalmazó pályázati kiírást személyesen, a 1034 Budapest, Vörösvári u.105. alatti Gazdasági Igazgatóság Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály, első emelet 1.05. számú irodában ingyenesen vehető át, 2018. október 12-től – 2018. november 12-ig, munkanapokon 10:00 - 15:00 óra között, Schmiedt Péter beszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézőnél, érdeklődni a tel:+36302099286 számon lehet. A pályázat beadási határideje: 2018. november 12.

 

Óbudai Egyetem

Kancellár

RÉSZLETES

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Az Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/B.) mint Kiíró, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.), a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükről szóló 1993. LXXVII. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 24. § (1) bekezdése, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. Korm. rendelet ( továbbiakban: Vhr.) 4. § (1) bekezdése alapján, versenyeztetéssel, egyfordulós, nyílt pályázati felhívás keretében pályázatot hirdet büfé helyiségeinek, mint állami tulajdonú vagyon, ingatlanrész hasznosítására, bérleti jogviszonyban történő üzemeltetésére.

 

I. Az Ingatlanok adatai

1.   megnevezés:                 Óbudai Egyetem

helyrajzi szám:               14724/1

cím:                                1034 Budapest III. Bécsi út 96/b.

tulajdonos:                     Magyar Állam

vagyonkezelő:                Óbudai Egyetem

hasznos alapterület:       102,4 m2

hasznosítás jellege:       büfé

 

2.   megnevezés:                 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar

helyrajzi szám:               34663

cím:                                1081 Budapest VIII. Népszínház u. 8.

tulajdonos:                     Magyar Állam

vagyonkezelő:                Óbudai Egyetem

hasznos alapterület:       23,4 m2

hasznosítás jellege:       büfé

 

3.   megnevezés:                 Óbudai Egyetem

helyrajzi szám:               16198/4

cím:                                1034 Budapest III. Bécsi út 104-108.

tulajdonos:                     Magyar Állam

vagyonkezelő:                Óbudai Egyetem

hasznos alapterület:       37,68 m2

hasznosítás jellege:       büfé

 

A Bérlemények részletes alaprajzát a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

 

II. A pályázat tárgya

Az Óbudai Egyetem épületeiben büféként működő helyiségek üzemeltetését biztosító bérleti szerződés.

A pályázat célja, hogy az Óbudai Egyetemen működő vendéglátóipari egységek üzemeltetési feladatait ellátó vállalkozó kiválasztása jelen pályázati feltételeknek megfelelően megtörténjék, és az eredményes eljárást követően a Kiíró a nyertes Pályázóval bérleti szerződést kössön.

 

III. A pályázatok elbírálásának rendje

A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok és súlyozásuk:

 • megajánlott bérleti díj– 70 pont,
 • árazatlan étlap árszínvonala –30 pont.

Az elérhető maximális pontszám: 100 pont.

A Pályázó az általa benyújtott ajánlatában a pályázati kiírás minimálisan megajánlható alapáron, vagy az általa felkínált magasabb pályázati áron pályázhat. A Pályázók közül az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő kerül kiválasztásra, akivel a Bérleti szerződés megköttetik. A pályázatot minimum 3 tagú Bíráló Bizottság bírálja el a bontást követő 15 napon belül, amelyet a Kiíró további 15 nappal meghosszabbíthat.

 

IV. A megkötendő szerződés típusa, a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételek, a vagyon használatáért járó ellenérték teljesítésére vonatkozó előírások

Pályázó pályázati anyagában mind a három, tehát az összes büfé együtt üzemeltetésére tehet bérleti jogviszonyban történő üzemeltetésére ajánlatot. Ajánlatában azonban külön-külön is megnevezve, szerepeltetnie kell, büfénként a megajánlott összeget és az árazott étlapot.

A bérleti jogviszony, amely a büfé helyiség(ek) bérletére vonatkozik, határozott időre, 5 év időtartamra szóló szerződés, 5 év után, jogszabály alapján, bérbeadó felülvizsgálhatja a bérleti jogviszonyt és meghosszabbíthatja további 5 év időtartamra, amennyiben bérlő az első 5 év alatt maradéktalanul teljesítette kötelezettségeit, és az akkori jogszabályi feltételeknek is megfelel.

Pályázónak pályázatában meg kell adnia egyenként a büfé helyiség(ek) bérletéért fizetendő, megajánlott bérleti díjat, bruttó Forint/ hónap vonatkozásában, amely a rezsi költségeket tartalmazza.

Minimálisan megajánlható büfé helyiség bérleti díjak egyenként, bruttó forint/hó (rezsi költségeket tartalmazza):

 • 1034 Budapest III. Bécsi út 96/b. ingatlanában (Hrsz.: 14724/1.) található, 102,4 m2 hasznos alapterületű büfé esetén: 132.000 forint/hó.
 • 1081 Budapest VIII. Népszínház u. 8. ingatlanában (Hrsz.: 34663.) található 23,4 m2 hasznos alapterületű büfé esetén: 45.000 forint.
 • 1034 Budapest III. Bécsi út 104-108 ingatlanában (Hrsz: 16198/4) található 37,68 m2 hasznos alapterületű büfé esetén: 60.000 forint/hó.

Ennél alacsonyabb összegű ajánlatot, egyik helyiség esetén sem fogad el a kiíró. Háromhavi kaució megfizetése kötelező a szerződéskötéssel egy időben, az egyetem számlájára való átutalással. A bérleti díj havonta átutalással, előre fizetendő a bérbeadó által tárgy hónap 5-ig kiállított számlája alapján, a számla kiállításától számított 15 napon belül. A bérleti díj évente a KSH által közölt fogyasztói árindex (STADAT 3.6.1.) mértékével emelhető Bérbeadó részéről, melyet minden év január 30-ig közöl bérlő felé, amely legelőször 2020. január 01-től érvényesíthető.

 

V. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye, módja és határideje

A pályázat benyújtásának helye, módja: A pályázati dokumentációt az Óbudai Egyetem, 1033 Budapest, Vörösvári u. 105. Gazdasági Igazgatóság, I. emelet 1.5 irodában, lezárt cégjelzés nélküliborítékban, „Óbudai Egyetem budapesti büféinek bérlete” felirattal nyújtandó be, magyar nyelven, egy eredeti példányban.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 12. 12 óra 00 perc.

Az átvételről és annak idejéről a pályázat kiíró átvételi igazolást állít ki. A beadási határidő után érkező pályázatot pályázat kiíró nem fogad el.

 

VI. A pályázati ajánlat érvényességének feltételei

 • Pályázók köre:
  • Magyarországon bejegyezett vállalkozók, vállalkozások.
  • Tevékenységi körükben a vendéglátás szolgáltatás szerepel.
 • Benyújtandó okmányok:
  • Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hitelesített másolata.
  • Társaság esetén, társasági szerződés, 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat és aláírási címpéldány, valamint eredetiben kiállított átláthatósági nyilatkozat.
 • Pályázó vállalja a büfé, pályázat kiíró által meghatározott nyitvatartási idejét, amely egész évben – július 01 és augusztus 20. közötti időszak, valamint a tanítási szünnapok kivételével – heti vonatkozásban: hétfőtől-csütörtökig 07:00 órától 16:00 óráig, pénteken: 07:00 órától 14:00 óráig, szombaton 07:00 órától 14:00 óráig, időszakokban tart nyitva. A fent említett nyitvatartási időtől eltérni csak és kizárólag a kiíró előzetes hozzájárulásával lehetséges. A bérleti díjat egész évben, minden hónapban, a teljes összegben fizetnie kell bérlőnek.
 • Árazott minta étlapot, az értékesíteni kívánt ételek, italok termékkínálat megjelölésével, minőségének leírásával, minőségbiztosítás módjával. A jövőbeni termékkínálatnak tartalmaznia kell a korszerű táplálkozás követelményeinek megfelelő ételeket, italokat is (vegetáriánus, diabetikus, gluténmentes stb.)
 • Értesítési elérhetőség:
  • kapcsolattartó név, cím, email cím, vezetékes és mobiltelefon száma.
 • Pályázó nyilatkozatai, hogy vele szemben a Vtv. 25. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok nem állnak fent, vele érvényesen bérleti szerződés köthető:
  • nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás alatt,
  • tevékenységét nem függesztette fel, illetve tevékenységét nem függesztették fel,
  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással nem rendelkezik,
  • tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta,
  • állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot nem szolgáltatott és ezért az eljárásból sem zárták ki,
  • az alábbi bűncselekmények elkövetése miatt nem büntetett előéletű:

 

VII. A pályázatok felbontása

A pályázati ajánlatok felbontása az ajánlattételi határidőt követően haladéktalanul történik az Kiíró címén, zárt körben. Kizárólag az az ajánlat kerül felbontásra, amely zárt csomagolásban, közvetlenül az ajánlattétel idejének lejártáig, az ajánlat benyújtásának helyére beérkezett.

 

VIII. A pályázati ajánlatok elbírálási időpontja és az ajánlattevők értesítésének módja

A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2018. november 16. Ezt követően pályázat kiíró nyolc napon belül valamennyi pályázót kiértesíti az eredményről írásban, a megadott postacímre, valamint email címre.

 

IX. Egyéb feltételek

Szerződéskötés tervezett időpontja:                 2018. november 29.

Birtokba adás, tervezett időpontja:    

1034 Budapest, Bécsi út 96/b

2018. december 1.

1034 Budapest, Bécsi út 104-108.

2019. március 1

1081 Budapest, Népszínház utca 8.

2018. december 1.

Kiíró, az Óbudai Egyetem előzetes időpont egyeztetés mellett biztosítja a bérlemények, büfé helyiségek megtekinthetőségét, melyen való részvételi szándékát pályázó a +36302099286 számon előre jelezni szíveskedjen, Schmiedt Péter beszerzési és vagyongazdálkodási ügyintézőnél. A birtokbaadás, jelen megtekintett állapotban történik.

A pályázót terheli(k) a Bécsi út 96/b és a Népszínház u.8., Bécsi út 104-108. szám alatti büfék átalakítási munkáinak költsége valamint mindhárom büfé teljes bútorzatának kiépítése, berendezése, a szükséges gépi berendezések és eszközök beszerzése, költsége, azok összege a bérleti díj fizetésébe nem számíthatók be. A Kiíró vállalja, hogy két büfé esetén (Bécsi út 96/b és a Népszínház u.8.) a szerződés lejártakor értéknövelő építés beruházásként elszámolt tételeket értékcsökkentési leírással csökkentett értéken közös elszámolás alapján megtéríti.

A Kiíró felajánlja, hogy igény esetén a kiírás szerinti (helyrajzi számú) büfék épületében a jelenleg üzemelő étel és ital automatákat üzemeltető céggel szerződést bont azzal, hogy és a nyertes vállalkozó részére lehetőséget biztosítson hasonló berendezések elhelyezésére egy külön megállapodás keretén belül, valamint a Népszínház u. 8. szám alatti étkező helyiségben előre csomagolt menüválasztékos ételt kiszolgálhasson.

A bérelt épületrész helyiségének bármilyen építészeti, gépészeti, energetikai átalakítása, értéknövelő beruházás végrehajtása a bérleményen, bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Az egyes büfé helyiségek esetén:

 

 • 1034 Budapest III. Bécsi út 96/b. büfé helyiségében:
 • Bérbeadó biztosítja a kiépített közmű csatlakozásokat (víz, villany) felszerelve.
 • Bérbeadó biztosítja a helyiség fűtését a fűtési időszakban, valamint a kommunális szemétszállítást egész évben.
 • 1081 Budapest VIII. Népszínház u. 8. büfé helyiségében:
 • Bérbeadó biztosítja a kiépített közmű csatlakozásokat (víz, villany) felszerelve.
 • Bérbeadó biztosítja a helyiség fűtését a fűtési időszakban, valamint a kommunális szemétszállítást egész évben.
 • 1034 Budapest III. Bécsi út 104-108. büfé helyiségében:
 • Bérbeadó biztosítja a kiépített közmű csatlakozásokat (víz, villany) felszerelve.
 • Bérbeadó biztosítja a helyiség fűtését a fűtési időszakban, valamint a kommunális szemétszállítást egész évben.

Bérlőnek a helyiség(ek) állapotáról a jó gazda gondosságával, állagmegóvásáról és higiénikus tisztántartásáról, saját költségén, folyamatosan kell gondoskodnia. Bérlő kötelessége a bérleményt rendeltetésszerűen, a vonatkozó szabványok, a tűz- érintés- baleset és munkavédelmi szabályok betartásával az egyetemi vonatkozó szabályzatának ismerete és szabályainak betartásával, a munkavállalóival való betartatásával üzemeltetni.

Bérlő feladata, saját költségén a bérelt helyiség(ek) területén található eszközök karbantartása, javítása, hiba elhárítása a közmű csatlakozásokig. Kár esemény esetén minden tőle elvárható intézkedést meg kell tennie a kár enyhítéséért. Az esemény típusától és jellegétől függően azonnal értesítenie kell a tűzoltóságot, mentőket, rendőrséget és az épület porta szolgálatát.

Bérlő kötelezettsége, saját költségén és kockázatára a hatósági engedélyeket, megszerezni, a működéséhez szükséges eljárásokat lefolytatni.

Bérlőt a büfé üzemeltetésére folyamatos kötelezettség terheli, amennyiben nem tudja a folyamatos nyitva tartást biztosítani, azonnali felmondási indoknak minősül bérbeadó részére.

Pályázónak írásbeli nyilatkozata szükséges az ajánlatának legalább három hónapig való, változtatás nélküli fenntartásáról.

Pályázó a pályázaton saját költségére és kockázatára vesz részt, a pályázat eredményétől függetlenül, a pályázó a nála felmerült pályázati költségét pályázat kiírón nem követelheti.

Kiíró hiánypótlási lehetőséget biztosít.

A Kiíró fenntartja jogát, hogy:

- az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3. napig valamennyi pályázó haladéktalan írásbeli értesítése mellett a pályázati felhívást módosítsa vagy az ajánlattételi határidő letelte előtt visszavonja,

- az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlattételi határidőt meghosszabbítsa,

- a Vhr. 41. § (6) bekezdésében foglalt esetekben, vagy ha általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy annak teljesítésére nem lenne képes, a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,

- a nyertes pályázó visszalépése vagy vele szemben valamely kizáró ok a szerződéskötésig történő felmerülése esetén a Kiíró – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen okból történő megszűnésétől számított 30 (harminc) napon belül jogosult felajánlani a pályázatok értékelésénél a soron következő helyezett részére, hogy a nyertes pályázó által megajánlott feltételekkel a Kiíróval szerződést kössön,

- a nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés tekintetében történő bérbeadói jogutódlás esetén vagy egyéb okból, ha a szerződésbe bérbeadóként másik személy vagy szervezet lép be a Polgári Törvénykönyv szerződés-átruházásra vonatkozó szabályai szerint jogosult kezdeményezni bérlő felé, hogy a bérleti szerződésbe maga helyett a jogutód belépjen, és bérlő hozzájárulása esetén jogosult a bérlővel együtt bérleti szerződést ennek megfelelő módosítására,

- a bérleti szerződés megkötését a nyertes pályázóval indokolás nélkül megtagadja, amellyel kapcsolatban a pályázó kártérítési, kártalanítási igénnyel Kiíróval szemben nem élhet,

- ha a pályázó az Nvt. 3. §-a alapján nem átlátható, vagy a Vtv. 25. § és 25/A. §-ai alapján kizáró ok alá esik vagy később beállott következmény folytán már nem minősül átláthatónak vagy később merül fel kizáró ok és a pályázati eljárás még nem zárult le, akkor a pályázó pályázatát Kiíró – a kizáró ok felmerülésére hivatkozással – érvénytelenné nyilvánítja, a bérleti szerződés megkötését követően pedig a Kiíró – az átláthatóság igazolása vagy a kizáró ok fenn nem állásának igazolására irányuló felhívás eredménytelenségét követően – a bérleti szerződés felmondására jogosult.

Érvényes a pályázat, ha: 

- megfelel a Pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek;

- azt a Pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidőben nyújtották be, a pályázat postai úton történő megküldése esetén a pályázat az ajánlattételi határidő lejártáig a Kiíróhoz megérkezett;

- a pályázat tartalmazza a Pályázati felhívásban foglalt tartalmi előírásokat és ahhoz valamennyi meghatározott melléklet csatolásra került,

- a pályázó a pályázatot a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai előírásoknak megfelelően nyújtja be,

- a pályázó a Vhr. 42. §-a alapján megfelel az összeférhetetlenségi szabályoknak,

- a pályázóval a jelen pályázati felhívásban foglalt kizáró okok egyike sem áll fenn, és nem került sor a pályázónak a pályázati eljárásból történő kizárására.

 

Feltöltés ideje: 2018. október 12.
Archívumba került: 2018. november 19.