VESZPRÉM MEGYEIRENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

 

1.) A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (H-8200 Veszprém, Bajcsy-Zs.u.2. Tel.: 88/428-022/12-65, fax: 88/428-022/1224) a továbbiakban: Kiíró

 

egyfordulós nyílt pályázat

 

keretében bérbe adja a  Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő, a Veszprémi Földhivatal által 4799 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Veszprém, Bajcsy-Zs.u.2. szám alatti ingatlan összesen 363,33 m2 alapterületű konyha étterem funkciójú alábbi helyiségeket.

 

 • étterem                             94,93 m2
 • előtér                                  7,05 m2
 • WC, kézmosó                     3,06 m2
 • tálaló                                  7,95 m2
 • fehér mosogató                15,95 m2
 • konyha                             59,36 m2
 • hús előkészítő helyiség     8,25 m2        
 • iroda                                 11,14 m2
 • közlekedő                         10,50 m2
 • raktár                                10,66 m2      
 • raktár                                  4,95 m2
 • raktár                                94,93 m2
 • zuhanyozó                                      7,65 m2
 • öltöző                               11,83 m2
 • közlekedő                           9,66 m2
 • fekete mosogató                 5,46 m2

 

A Kiíró a fent részletezett helyiségekkel együtt az alábbi konyhatechnológiai eszközöket és bútorokat is bérbe kívánja adni:

 

Konyhatechnikai eszközök:

                     

Mérlegek                                             2 db  

Gázfőzőüst                                           2 db                                     

Fagyasztószekrény                              1 db

Villanytűzhely üzemi                                      1db (jelenleg működésképtelen)

Nagykonyhai gáztűzhely (gázasztal)              1 db

Gázzsámoly                                         3 db

Mosogató 2 medencés                         1 db

2 részes saválló mosogató                   1 db

 

Bútorok

 

Éttermi asztal                                    22 db

Éttermi szék                                       66 db

Fém iratszekrény                                 1 db

Fa iratszekrény                                    1 db

Fém öltözőszekrény                            4 db

Konyhai előkészítő asztal                   5 db

Konyhai ülőke                                     5 db

Álló ruhafogas                                     1 db

  

2.) A biztosítandó tevékenységi kör étkeztetési tevékenység, meleg üzemű konyha és étkezde üzemeltetése. Kiíró a bérleményt elsődlegesen a rendőrségi dolgozók közétkeztetésének folyamatos biztosítása érdekében adja bérbe, de ezen túlmenően a nem rendőrségi dolgozók étkeztetésére is lehetőség van, a munkahelyi tevékenység ellátása mellett, annak veszélyeztetése nélkül.

 

3.) A kötendő szerződés határozott, 7 éves időtartamra kötendő bérleti és üzemeltetési szerződés.

 

4.) A bérleti szerződés 2018. november 30-tól számított 7 évig, 2025. november 29-ig tart.

 

5.) A pályázat értékelésének szempontjai:

 

 • megajánlott havi bérleti díj összege ÁFA nélkül
 • bankkártyával és SZÉP kártyával történő fizetés biztosítása

 

6.) Az pályázat elbírálása az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján történik. Az eljárás nyertese a legmagasabb összpontszámot kapott Ajánlattevő. Az összpontszám kiszámítása során az alábbiak alapján meghatározott részszempontok pontszámait a Kiíró Ajánlattevőnként összeadja:

 

A bírálat értékelési szempontjai

 • A havonta fizetendő bérleti díj mértéke:A megajánlott havi bérleti díj összegét Áfa nélkül kérjük megadni, mivel az ÁFA tv. 86.§ (1) bek. l) pont szerint az ingatlanrész bérbeadása tárgyi adómentes.

a Bizottság a megajánlott bérleti díjakat összegük szerint növekvő sorrendbe rendezi az alábbiak szerint:

 • A megajánlott legmagasabb összegű bérleti díj 60 pont
 • A második legmagasabb összegű bérleti díj 50 pont
 • A bérleti díjak összegének csökkenése sorrendben 10 pont csökkenést eredményez az értékelés százalékában. Amennyiben a beérkezett ajánlatok száma nem teszi lehetővé a százalékos értékelést (amely a benyújtott és érvényes 7 vagy hétnél több ajánlat esetében fordulhat elő), abban az esetben a Bizottság a maximálisan adható 60 pontot a kiírásban szereplőnél több részre bontja.

 

 • Ajánlattevő alkalmas a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya    részére a bankkártyával történő fizetés lehetőségét biztosítani: 5 pont
 • Ajánlattevő alkalmas a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állománya részére SZÉP kártya elfogadásával történő fizetés biztosítására: 5 pont

 

Kiíró által meghatározott minimális bérleti díj: 175.000,- Ft/hó, azaz „százhetvenötezer” forint/hó, valamint a bérlemény átvételekor minimum 2 havi kaució.

Kiíró fenntartja a jogot a bérleti díj évente egy alkalommal, az inflációs rátával történő módosítására.

 

A bizottság minden ajánlatot értékel. Az értékelést végzők által egyenként adott pontok összeadásra   kerülnek. Az értékelést végzők által megadott pontszámok összege adja az egyes ajánlatok végleges  pontszámát.

 

Kiíró a második összességében legkedvezőbb ajánlattevőt is meghatározza, a pályázat nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.

 

7.) Az előre fizetendő bérleti díj havonta kerül kiszámlázásra. A fizetés átutalással történik a számlán meghatározott határidőig. A felmerülő közüzemi díjak elszámolása havonta, külön elszámolás alapján történik.

 • Hideg – melegvíz; villamos energia és gázenergia a rendelkezésre álló almérők alapján a Veszprém MRFK részére kerül megfizetésre.
 • A fűtési díj a fűtött légköbméter alapján a közüzemi szolgáltató által ténylegesen elszámolt számlák alapján, külön egy összegben kerül megállapításra.
 • Takarítás, valamint a szemétszállítás bérlő feladata.

 

8.)  Kiíró fenntartja a jogát, hogy

 

 • a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni;
 • jogosult a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani;
 • a pályázati ajánlat lényegét nem érintő technikai – formai kérdésekben felvilágosítást kérni annak előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan megváltoztatását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná;
 • kedvezőtlen pályázati ajánlatok esetén nyertes pályázatot nem hirdet ki, s a tárgyban a pályázatkiírást megismétli.

  

9.)   Az pályázat benyújtását követően legfeljebb kétszeri hiánypótlásra van lehetőség.

 

10.)  A pályázat nyelve magyar.

 

11.) Az pályázati ajánlat benyújtásának határideje azonos az pályázatok felbontásának időpontjával. A pályázati ajánlat benyújtásának  határideje:

 

2018. október 19.  1000 óra

 

12.) A pályázati ajánlatok benyújtása személyesen történhet. A borítékot úgy kell lezárni, hogy azoknak a nyilvános felbontást megelőző kinyitása megállapítható legyen. A pályázatok beérkezése során Kiíró képviselője az átvétel pontos időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó zárt borítékra, s egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az ajánlati dokumentumokat bírálati sorszámmal látja el. Kiíró csak lezárt, sértetlen, a felhívásnak megfelelő határidőig beérkezett pályázati ajánlatot vesz át értékelésre. A pályázati ajánlatot folyamatos oldalszámozással ellátva, egybefűzve, vagy nyomdai úton kötve 1 eredeti példányban (minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva), valamint egy CD lemezen kell benyújtani.

 

A pályázat benyújtásának a helye:

VeszprémMegyei Rendőr-főkapitányság

Gazdasági Igazgatóság, Műszaki Osztály

8200 Veszprém, Bajcsy-Zs.u.2.

 

A borítékon fel kell tüntetni:

„VeszprémMegyei Rendőr-főkapitányság konyha-étterem bérbeadása”

„Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”

 

13.) Az pályázati ajánlatok felbontásán jelen lehetnek az Ajánlattevők, az általuk írásban meghatalmazott személyek, illetve a Kiíró által megbízottak.

 

14.) Az Ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártának napján kezdődik.

Ajánlattevő az ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van.

 

15.) A pályázati ajánlatokat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt bizottság értékeli a bontást követő 5 munkanapon belül és ezen bizottság javaslata alapján – amennyiben hiánypótlásra nincs szükség - a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a bontást követő 10 munkanapon belül dönt a pályázat eredményéről.

       Amennyiben hiánypótlásra van szükség, a hiánypótlás bontását követően a bizottság 3 munkanapon belül értékeli a hiánypótlást és a bizottság javaslata alapján a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a hiánypótlás bontását követő 5 munkanapon belül dönt a pályázat eredményéről.

 

16.) Kiíró a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül írásban köteles közölni valamennyi ajánlattevővel.

 

17.) A pályázat érvényességének feltétele az alábbi dokumentumok pályázathoz történő csatolása:

 

 • mellékelt adatlap kitöltve, aláírva (1. sz. melléklet);
 • gazdasági társaság esetén a 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a bejegyeztetés folyamatba tételét igazoló cégeljárási igazolás;
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány;
 • egyéni vállalkozónál vállalkozói igazolvány száma, másolata
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv. (Vtv.) 25. § (1) d.) pontja alapján hatósági bizonyítvány arról, hogy a pályázó az alábbi bűncselekmények miatt nem büntetett előéletű
 • a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni, vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény,
 • a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmény, XXXVIII. fejezetében meghatározott pénz- és bélyegforgalom biztonsága elleni bűncselekmény, XXXIX. fejezetében meghatározott költségvetést károsító bűncselekmény, XL. fejezetében meghatározott pénzmosás, XLI. fejezetében meghatározott gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény, XLII. fejezetében meghatározott fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmény, vagy XLIII. fejezetében meghatározott tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmény

 

 • a Vtv. 25. § (1) bekezdés a)-b)-c) és e)-f) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatok a 3. számú melléklet kitöltésével tehetők meg

A Vtv. 25. § (1) bekezdés a)-b)-c) és e)-f) pontjai:

Vtv. 25. § (1) Állami vagyon hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki

a) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik;

e) gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta;

f) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi - három évnél nem régebben lezárult - eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták.)

 

 • A Nemzeti Adó és Vámhivatal által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178.§ 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül („nullás igazolás”), vagy amennyiben az ajánlattevő szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában, nyilatkozzon arról, melyet Kiíró ellenőriz.

Az adatbázis elérhetősége:

      http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

 

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 2011. évi CXCVI Tv. 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül (5. sz. melléklet)

 

Amennyiben a szerződés megkötését követően merül fel a fent felsorolt valamelyik körülmény, az a szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezi.

 

A pályázati ajánlat érvénytelen abban az esetben, ha a felsorolt dokumentumok nem kerülnek csatolásra a hiánypótlást követően sem.

Érvénytelen a pályázati ajánlat akkor is, ha a minimális bérleti díjnál alacsonyabb összeget ajánl meg az Ajánlattevő.

 

18.)  A pályázaton történő részvétel egyéb feltételei:

 

 • kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakképesítés megléte
 • egészségügyi minimumvizsga

(A képesítés és a vizsga dokumentumait csatolni kell.)

 • A vállalkozásnak rendelkeznie kell a tevékenységre vonatkozó TEÁOR számmal, ÁNTSZ, Állategészségügyi- és a területileg illetékes Polgármesteri Hivatal engedélyével,
 • Ajánlattevő a pályázat benyújtásakor rendelkezik a HACCP minőségbiztosítási rendszerrel. Amennyiben az Ajánlattevő a pályázati ajánlat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik HACCP rendszerrel, nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépéséig (2018. november 30-ig) kiépíti és a szerződés teljes időtartama alatt működteti és alkalmazza a HACCP minőségbiztosítási rendszert.
 • Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy eleget tesz az emberi erőforrások minisztere közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt, a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról.
 • Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy eleget tesz a közétkeztetésre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltakon túlmenően a Rendőrségen az egészségügyi könyv megszerzésének és a minimumvizsga-kötelezettség teljesítésének egységes eljárási rendjéről szóló 42/2007. (OT. 29.) ORFK utasításban foglaltaknak, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, amennyiben a Rendőrséggel élelmezési tevékenység tárgyában szerződést köt.
 • ORFK és a Veszprém MRFK egészségügyi, tűz – és munkabiztonsági ellenőrzés jogosultságának tudomásul vétele
 • nyitva tartás biztosítása egész évben munkanapokon
 • nyitvatartási idő biztosítása legalább a következők szerint:

                                                                       hétfőtől péntekig: 10.30  órától 14.30 óráig

                                                                                                     

(a felsorolt feltételek vállalásához a 4. számú melléklet kitöltése szükséges)

 

 • referencia az elmúlt három évben üzemeltetett vendéglátóipari egységek kapcsán (2. számú melléklet kitöltésével)

 

 

19.) A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság helyszínbejárást biztosít 2018. október 1-én (hétfőn) 10:00 órakor. Kérjük, előzetesen szíveskedjenek telefonon egyeztetni Ajánlattevők Kovácsné Pólus Eszter főelőadóval a 06-22/428-022/14-58-os telefonszámon.

 

20.) A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – az ajánlat érvényességétől, illetve eredményességétől függetlenül – az ajánlattevőt terhelik.

 

21.) A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Kovácsné Pólus Esztertől a pályázat benyújtásának határnapjáig. Tel: 88/428-022/14-58,  E-mail: kovacsnepe@veszprem.police.hu

 

 

Feltöltés ideje: 2018. szeptember  19.
Archívumba került: 2018. október 19.