Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374136
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.3) Kommunikáció

(x) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://utsz.hu/projektek/projekt_ob1xm6/index.html (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1011
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Wolf Nikoletta (FAKSZ lajstromszám: 00960)
Telefon:
+36 14578040
E-mail:
nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax:
+36 14578041
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikusan: (URL)

( ) a fent említett címre

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Fő utca 14-18. "A" épület VII. emelet
Város:
Budapet
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1011
Ország:
HU
Kapcsolattartó személy:
dr. Wolf Nikoletta (FAKSZ lajstromszám: 00960)
Telefon:
+36 14578040
E-mail:
nikoletta.wolf@chsh.hu
Fax:
+36 14578041
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

[ ] Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód12:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy79212200-5  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, az eljárás második részében megbízási szerződés
Szerződés tárgya: „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: 70000000 Pénznem: HUF

(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

Ajánlatok ( ) valamennyi részre ( ) legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: ( ) csak egy részre nyújthatók be

[ ] Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

 

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy79212200-5  
További tárgy(ak)79200000-6  
 79212000-3  
 79221000-9  
 79330000-6  
 79212100-4  
 71631000-0  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az állami vagyon használóját, vagyonkezelőjét és haszonélvezőjét megillető jogok gyakorlását, annak szabályszerűségét, a kötelezettségek teljesítését, valamint a vagyon rendeltetése szerinti célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló rendszeresen ellenőrzi.
Az ellenőrzési tevékenységet az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4) Korm. rendelet, a Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzat alapján és a vonatkozó nemzetközi standardok figyelembe vételével kell elvégezni.
Az MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása - az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbiak szerint:
- A vizsgálati program alapján a vizsgálat lefolytatása;
- Ajánlatkérő részvételével nyitómegbeszélések tartása az ellenőrzött személy/szervezet vezetőivel;
- A vizsgálati program figyelembevételével írásban beszámoló készítése az ellenőrzés előrehaladásáról;
- Az elvégzett ellenőrzésről jelentéstervezetet készítése;
- A jelentéstervezetre érkezett észrevételek összesítése, szükség esetén indokolással történő ellátása;
- Szükség esetén egyeztető megbeszélés tartása, illetve azon való részvétel;
- Végleges jelentés készítése. 

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok (szerződés), valamint az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata tartalmazzák.
Az MNV Zrt. Tulajdonosi Ellenőrzési Szabályzata letölthető a http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/rolunk/felso_menu/rolunk/jogihatter/mnv_tulajdonosi_ellenorzes_20161108.html linkről, továbbá Ajánlatkérő az eljárás során a dokumentumot ajánlattevők rendelkezésére bocsájtja. 

Részajánlattétel nem lehetséges, az alábbi indokokra tekintettel: Részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata (elvégzendő feladatok szakmailag egymással összefüggnek), továbbá a feladatok egymásra épülése, valamint felelősségi kör miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

(x) Az alábbiakban megadott szempontok

[x] Minőségi kritérium 1220 –

1 Az ajánlati felhívás III.1.3 M2) a) pontjában előírt szakember többlet tapasztalata (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) 10

 

( ) Költség kritérium 120 –

(x) Ár – Súlyszám:21 90

( ) Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 70000000 Pénznem: HUF

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:

vagy Tervezett minimum: / Maximális szám: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

[ ] Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: Az értékelés során az adható pontszám alsó és felső határa: 0-100, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték. Az értékelés az 1. részszempont esetében fordított arányosítással, 2. részszempont esetében egyenes arányosítás módszerével történik.
AK a Kbt.105. § (4) bek. alapján előírja, hogy a versenyújranyitás során eltérő értékelési szempontokat alkalmaz a KMban/KDban meghatározottak

 

 

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

Igazolási mód:
• Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés továbbá a 15. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
• Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. 
• Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban 321/2015.(X.30.) Korm. rendelt 13.§-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt, az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett ellenőrzési szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.

A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése.

Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is. 
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az egységes európai dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. A fent ismertetett P1) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P1) 
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X.4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett ellenőrzési szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a nettó 10.000.000,- Ft-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1].

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.

Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia.

Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• az elvégzett munkák felsorolása, tárgya (jogszabályra/rendelkezésre történő hivatkozás, mely alapján az ellenőrzést végezték), mennyisége olyan részletességgel megadva, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés 
• a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése)
• valamint - adott esetben - csatolandó a 321/2015. (X. 3.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 321/215. (X. 3.) 22. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 22. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.

Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.

M2)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek - különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
• szakemberek saját kezűleg aláírt nyilatkozata, amelyben vállalják, hogy az ajánlattevő nyertessége esetében rendelkezésére fognak állni a szerződés teljesítése során;
• saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajz, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hó dimenzióban, az közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.)
• a szakember végzettségét, képzettségét igazoló okiratot egyszerű másolati példányban.

A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges, azonban a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlások alátámasztására szolgáló dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtani, oly módon, hogy az alapján megállapítható legyen a Kbt. 76. § (6) bekezdésében foglaltakra való megfelelés.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdéseire.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban összesen legalább 3 db, a beszerzés tárgyával azonos ellenőrzési tevékenység ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával:
o amelyeknél az ellenőrzés a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és / vagy a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezései és / vagy belső ellenőrzési sztenderdek rendelkezései alapján történtek, és 
o legalább egy referencia esetében az ellenőrzés központi költségvetési szerv vagy önkormányzat vagy gazdasági társaság gazdálkodásának ellenőrzésére vonatkozott. 

A referenciamunka akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül megkezdett.

M2) 
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
a) 1 fő felsőfokú gazdasági szakirányú végzettségű szakemberrel, aki minimum 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti (a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai, és / vagy a 2011. évi LXVI. tv. rendelkezései és/vagy a 254/2007. (X. 4) Korm. rendelet és/vagy a belső ellenőrzési sztenderdek alapján végzett) ellenőrzési szolgáltatások területén;

b) 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 1. rész általános építmények építési műszaki ellenőri szakterületek 2. pont magasépítési szakterület ME-É jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

c) 1 fő szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel műszaki ellenőri pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. sz. melléklet III. építési műszaki ellenőrzés 2. rész szakági építési műszaki ellenőri szakterületek 2. pont mélyépítési és mélyépítési műtárgyak szakterület ME-M jelölésű műszaki ellenőri kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek.

A fenti alkalmassági követelményeknek (M1-M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

[ ] A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

 

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)

[ ] A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattevőként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér; teljesítési biztosíték, amelyek és a fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbeszerzési dokumentumok, de különösen a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

[ ] Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

 

IV. szakasz: Eljárás

 

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[x] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

( ) Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

(x) Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 3

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

[ ] A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

 

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

[ ] Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 2018/05/22 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2018/05/22 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. A. épület 7. emelet)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, eljárás pedig a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

 

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

[ ] A megrendelés elektronikus úton történik

[ ] Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

[x] A fizetés elektronikus úton történik

 

VI.3) További információk: 2

1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot fax útján (+36 14578041), vagy elektronikus úton - figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- az nikoletta.wolf@chsh.hu címre kell megküldeni. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem biztosít.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi dokumentumot.
3. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
4. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban kell megadni a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
5. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
6. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot az eljárás során nem alkalmazza.
9. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
11. Nyertes Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítást kötni a KD-ban részletezettek szerint, amely a KM második részében az egyedi szerződés megkötésének feltétele.
12. Jelen eljárás a Kbt.105. § szerinti, több ajánlattevővel kötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. KM alapján az adott közbeszerzés megvalósítására (vö.: eljárás második része) Ajánlatkérő a Kbt.105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárást fog lefolytatni.
13. Ajánlatkérő jelen eljárás második részében a Kbt. 53. § (5)-(6) bek-t alkalmazhatja.
14. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 
15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezési szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város: 
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

 

Feltöltés ideje: 2018. április 23.
Utoljára módosítva: 2018. április 23.