KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
+36 12374400
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374136
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

 

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

 

Hivatalos név:
KPMG Tanácsadó Kft.
Postai cím:
Váci út 31.
Város/Község 
Budapest
Postai irányítószám:
1134
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Andrási Miklós
Telefon:
+36 18876677
E-mail:
miklos.andrasi@kpmg.hu
Fax:
+36 18877392
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlattevő általános címe (URL)

 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [ ]

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [x]

 

I.4.) Fő tevékenység

 

I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők

[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Honvédelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): Vagyonkezelés

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Vasúti szolgáltatások

[ ] Villamos energia

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

[ ] Repülőtéri tevékenységek

[ ] Víz

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Postai szolgáltatások

 

 

 

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A „Recsk I. - rézérc“ és a „Recsk II - nemes- és színesfémérc“ védnevű bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeit és feltételeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése.

 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

[ ] Építési beruházás

[ ] Árubeszerzés

[x] Szolgáltatás megrendelés

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma: 10

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében

 

 

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

Budapest, Recsk

NUTS-kód HU110, HU312

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2015/12/16 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

 

„A »Recsk I. - rézérc« és a »Recsk II - nemes- és színesfémérc« védnevű bányatelkek újrahasznosításának lehetőségeit és feltételeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmány készítése” az alábbiakban részletezettek szerint:

1 db megvalósíthatósági tanulmány elkészítése angol és magyar nyelven, amely az alábbi fejezeteket tartalmazza:
• Bányatelepenként 1-1 db ásványvagyon értékelés JORC szabvány szerint elkészítve,
• a bányatelkek koncessziós hasznosításának előkészítése, a bányatelkek újranyitása szükségességének vizsgálata és az újranyitás szükség szerinti előkészítése a következő szempontok szerint:
• A javasolt koncessziós díj meghatározása a rendelkezésre álló vagyon alapján ajánlattevő által elkészített modell szerint,
• jogi környezet értékelése,
• gazdasági környezet értékelése,
• műszaki környezet értékelése,
• társadalmi környezet értékelése,
• környezetvédelmi szempontú értékelés.
A megvalósíthatósági tanulmány elvárt struktúrája tekintetében lásd az ajánlati dokumentáció részeként kiadott Műszaki leírást.

 

 

 

 

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy79314000-8  

 

 

II.2) A szerződés végleges összértéke

 

A szerződés végleges összértéke

(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Áfa nélkül

Áfával

Áfa (%)

Érték: 298700000 Pénznem: HUF

[x]

[ ]

,

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól ( ) igen ( ) nem

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[x] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén

 

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén

Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

[ ] A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Gyorsított meghívásos

[ ] Versenypárbeszéd

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Gyorsított tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

[ ] Nyílt

[ ] Meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

[ ] Hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

[ ] Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

[ ] Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

 

III.2) Értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

 

 RészszempontSúlyszám
1.Ajánlati ár (nettó HUF)60
2.Előteljesítés vállalása napokban (max. 3 hónap)20
3.Szakmai ajánlat kidolgozottsága, feladatellátás módszertana20

 

VAGY

[ ] Egyéb:

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 213 - 389287

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22591 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/11/04 (év/hó/nap)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 252 - 461852

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/12/30 (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 27789 / 2015 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/04 (év/hó/nap)

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt

(x) igen ( ) nem

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

A Szerződés II.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ A Vállalkozó köteles a Szerződés 5. számú mellékletét képező Műszaki Leírás Kiegészítése dokumentumban előírtaknak megfelelően elkészíteni a megvalósíthatósági tanulmányt.”

II.2. A Szerződés III.1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Vállalkozó a megvalósíthatósági tanulmányt 2017.november 15. napjáig köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni.”

II.3. A Felek a Szerződés IV.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„A vállalkozói díj 279.000.000,- Ft + ÁFA.”

II.4. A Felek a Szerződés IV.4. pontjában meghatározott Végszámla összegét módosítják és közös megegyezéssel a Végszámla összegét 79.000.000,- (azaz hetvenkilencmillió) Ft-ban állapítják meg. 

II.6. A Felek megállapodnak, hogy a jelen 2. számú Szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező Műszaki Leírás Kiegészítése lép a Vállalkozási Szerződés 5. számú melléklete helyébe.

 

 

 

 

 

 

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Vállalkozási Szerződést a Felek eddig egy alkalommal módosították.

Az 1. számú Szerződésmódosítást követően meghozott Kormányhatározatra, és a Részvényesi Jogok Gyakorlója határozatára tekintettel a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező műszaki tartalmat, a vállalkozói feladatokat részben csökkenteni, módosítani kellett (lásd egyes vegyelemzéssel összefüggő feladatok), továbbá rendezni kellett az ehhez kapcsolódó szerződéses feltételeket, teljesítési határidőt, vállalkozói díjat, fizetési feltételeket. 

A jelen 2. számú Szerződésmódosítás a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt együttes feltételeknek megfelel, mivel 
• a Megrendelő számára gondos eljárása ellenére - a közbeszerzési eljárása előkészítésbe, az 1. számú Szerződésmódosításba és a teljesítési folyamatba is bevonta a recski bányatelkek, mint az állami ásványvagyon szempontjából érintett felelős szervezeteket - nem volt előre látható, hogy a Kormány által meghozott határozatra tekintettel a megvalósíthatósági tanulmány tárgykörben további kisebb módosítás szükséges,
• a szerződés általános jellege nem változott meg, a szerződés tárgya továbbra is szolgáltatás, a megfelelő megvalósíthatósági tanulmányt készítését szolgálja,
• az 2. számú Szerződésmódosítás, illetve a szerződésmódosítások összesített nettó értéke nem haladja meg a Vállalkozási Szerződés nettó értékének 50%-át, mivel a 2. számú Szerződésmódosítással a Vállalkozási Szerződés nettó értéke csökkentésre kerül.

 

 

 

 

 

 

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2017/10/24 (év/hó/nap)

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) Egyéb információk:

Tájékoztatás a II.3.) ponthoz: „A Vállalkozó a megvalósíthatósági tanulmányt, a műszaki dokumentumok részére rendelkezésre bocsátásától számított 120 napon belül köteles a Megrendelőnek átadni.”

 

 

 

 

 

 

 

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetményben foglaltakkal egyetért.

 

 

 

 

 

 

 

V.3) E hirdetmény feladásának időpontja: 2017/10/30 (év/hó/nap)

 

 

Feltöltés ideje: 2017. november 06.
Utoljára módosítva: 2017. november 06.