Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Kovácsné dr. Antal Éva
Telefon:
06 30 9032706
E-mail:
kozbeszerzes@mnv.hu
Fax:
+36 12374100
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat kármentesítése során kiépített talajvíz-kitermelő és kezelő rendszer üzemeltetésére

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy90733900-3  

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Vállalkozási szerződés a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat kármentesítése során kiépített talajvíz-kitermelő és kezelő rendszer üzemeltetésére

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:(Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási szerződés a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat kármentesítése során kiépített talajvíz-kitermelő és kezelő rendszer üzemeltetésére

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy90733900-3  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU2 A teljesítés fő helyszíne: Berhida Ipartelep (06/173,/174,/182,/167,/198,/54,/143,/157,/167,/182,/198,/102,/103,/110,/115,/207,/208,/209,/88,/89,/124,/125,/127,/128,/77,/133 és 1795/12 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: Az Ajánlattevő feladata a 15927/12. számú, 66.650/2012. ikt. számú tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet elfogadó és a beavatkozást elrendelő határozatban rögzített „D” kármentesítési célállapot határérték elérése és a kármentesítés sikeres lezárása a beavatkozási záródokumentációt elfogadó határozat megszerzésével legkésőbb 2023. december 31-ig. A 15927/12. számú, 66.650/2012. ikt. számú tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet elfogadó és a beavatkozást elrendelő határozatban rögzített szennyezett talajvíz mennyisége 47025 m3. A Felek által jóváhagyott záródokumentáció illetékes hatóság részérére történő benyújtásának legkésőbbi időpontja 2023. szeptember 30-a.
Ennek részeként:
• a talajvízkitermelő-szikkasztó és kezelő rendszer hatályos engedélyeknek, előírásoknak és
utasításoknak megfelelő folyamatos üzemeltetése, kármentesítési feladatok ellátása keretében;
• szakértői közreműködés a 15927/12. számú, 66.650/2012. ikt. számú tényfeltárási záródokumentációt és műszaki beavatkozási tervet elfogadó és a beavatkozást elrendelő határozat határidejének módosításában, Ajánlatkérővel egyeztetett módon;
• a szerződés teljesítése során keletkező valamennyi dokumentáció, terv, mérési eredmény, üzemnapló és egyéb dokumentumok átadása mind elektronikus (szerkeszthető és nem szerkeszthető), mind nyomtatott formában;
• irányító személyzet biztosítása, adminisztrációs, jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek teljesítése;
• tervezői-szakértői háttér biztosítása a talajvízkitermelő-szikkasztó és kezelő rendszer
üzemeltetéséhez és a kármentesítés hatékonyságának elemzéséhez;
• szakszemélyzet biztosítása a folyamatos üzem fenntartásához, a szükséges tervezett
karbantartási feladatok elvégzéséhez és az eseti meghibásodások elhárításához;
• karbantartáshoz és a szervizfeladatok ellátásához szükséges anyag- és eszközigény biztosítása;
• üzemeltetéshez szükséges mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése;
• üzemeltetéshez szükséges adalékanyagok, vegyszerek biztosítása, az üzemelés során keletkező
hulladék elszállítása és/vagy hasznosítása, ártalmatlanítása;
• adalék anyagok, vegyszerek, folyékony hulladék szállításához szükséges kiegészítő (átfejtő,
rakodó, belső szállító) eszközök biztosítása;
• ipari és ivóvíz biztosítása a meglévő szolgáltatási hely átvételével (a létesítmények vízellátás költségei Ajánlattevőt terhelik) elektromos energia biztosítása a meglévő szolgáltatási hely
átvételével (a létesítmények energia költségei Ajánlattevőt terhelik);
• a múltban okozott környezeti károsodások által szennyezett csapadékvizek tisztításával kapcsolatos a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban átadott PIP - MNV megállapodásban és a szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban átadott PIP szabályzatában foglaltak
betartása;
• közlekedési utak (burkolt és burkolatlan) használatával kapcsolatos PIP szabályzatában foglaltak betartása, fenntartási és karbantartási feladatok ellátása valamint kapcsolattartás az utak tulajdonosaival és kezelőivel.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20

1 Kulcs-szakemberek szakmai tapasztalata 30
2 A talajvíz tisztítás során keletkező folyékony hulladék (EWC 19 13 08 jelű Folyékony hulladék) mennyisége 10

 

( ) Költség kritérium 1, 20

(x) Ár – Súlyszám: 21 60

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik ( ) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 082 - 158766

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 1 Elnevezés:

Szerződés/rész odaítélésre került ( ) igen (x) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

(x) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 005944 7(év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:(nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el ( ) igen (x) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe1

 

 

Hivatalos név:
AQUATIS Technológia Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Bürök u. 34-36.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU1
Postai irányítószám:
1124
Ország:
HU
E-mail:Telefon:
Internetcímek: (URL)Fax:

 

A nyertes ajánlattevő kkv ( ) igen (x) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk(áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

A szerződés megkötésére Ajánlatkérő és Ajánlattevő között nem került sor az alábbi indokok miatt: a szerződéskötés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsult meg, tekintettel arra, hogy nyertes Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban előírt, a szerződéstervezet 15.5. pontjában foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítást nem bocsátotta rendelkezésre.

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1szükség szerinti számban ismételje meg

2adott esetben

4ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet

Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) nyílt eljárás

( ) meghívásos eljárás

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

Feltöltés ideje: 2019. augusztus 13.
Utoljára módosítva: 2019. augusztus 13.