Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: AK15777

Postai cím: Pozsonyi út 56.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs

Telefon: +36 12372376

E-mail: szoke.balazs@mnv.hu

Fax: +36 12374124

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa

  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

  Regionális vagy helyi hatóság

  Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Közjogi intézmény

  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

  Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

  Általános közszolgáltatások

  Honvédelem

  Közrend és biztonság

  Környezetvédelem

  Gazdasági és pénzügyek

  Egészségügy

  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

  Szociális védelem

  Szabadidő, kultúra és vallás

  Oktatás

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7 

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

  Árubeszerzés

  Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Eljárás tárgya: „Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása” tárgyban

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

  

II.2.1)

Elnevezés: Eljárás tárgya: „Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása” tárgyban

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

 Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7 
További tárgyak:45200000-9 
 45261900-3 
 45300000-0 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz., Hrsz: 3718.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Eljárás tárgya: „Hajdúböszörmény, Kossuth u 1. sz. Hrsz: 3718 alatti volt Hajdúkerületi Székház (Múzeum és Bíróság épülete) tartószerkezetének megerősítése és tetőszerkezetének felújítása”
A műemléki épület tartószerkezetének megerősítési és tetőszerkezetének felújítási munkálatait technológiailag és épületszerkezetileg az az alábbiak szerint határozzuk meg:
Alapozás, talajszilárdítás
A műemléki épület jelenlegi repedései az eltérő alapozási síkokkal, és az alapozási síkokon eltérő talajokból származó süllyedéskülönbségekből adódhatnak. Ezeket a süllyedéskülönbségeket az alaptestek alatti feszültségkülönbségek minimalizálásával vagy az altalaj teherbírásának javításával lehet csökkenteni, amelyet injektált mikro-cölöpözési technológiával érünk el.
A falakon és boltozatokban keletkezett repedések javítása, kezelése
Az épület falaiba nedvesség elleni szigetelést eredetileg nem építettek be. A többszöri felújítás során a jelenleg a Bíróság által használt szárnyban, valamint a Múzeum földszintes szárnyában utólag besajtolt acéllemez szigetelés készült, viszont a Múzeum épületének többi részén az elmaradt falszigetelések miatt a falazatok további károsodásához vezettek. 
A tervezett állagmegóvás során falszárítást kell végezni, úgy hogy a külső vakolat teljes leverését és megtisztítását, majd a falak mosását követően a falakba injektált vízzáró adalék közreműködésével a falakban lévő nedvességet megköti és átkristályosítja a szerkezetét. Ezen technológia megköveteli a falak kiszellőzését, melyet korszerű szellőző vakolattal vagy kiszellőző sávval kell biztosítani. 
A vakolás előtt a falakon, és a boltozatokban keletkezett repedéseket falvarrással kell kezelni.
Téglaboltozatok megerősítése
Az épület függőleges (felmenő) tartószerkezete falazott tartófalakból és pillérekből áll, a födémek általában falazott poroszsüveg boltozatok, ill. főleg a felsőbb szinteken fafödémek. A műemléki besorolás miatt, elsőrendű szempont a megerősítések tervezésénél az eredeti szerkezet minél nagyobb fokú megőrzése.
A Bocskai István tér felöli szárny emelet feletti boltozatainak megerősítése monolit vasbeton köpenyekkel készül. Így megőrizhető az eredeti teljes tartószerkezet, az eredeti tartószerkezeti vázzal. A megerősítő köpenyek rács-szerűen lesznek kialakítva, nem fedik majd be teljesen a boltozatot. Ezzel lesz biztosítva a páraáteresztés, illetve a szellőzés a boltozatban.
Kémények
Az épületben lévő régi kémények évtizedek óta használaton kívül vannak, melyek igen nagy terheket adnak át az alapokra, ezért a használaton kívüli kéményeket a födémszintig vissza kell bontani, fedlappal le kell zárni a kéménylyukakat. A kémények bontásánál a bontott anyagot külön kell tárolni, deponálni, mivel a korom veszélyes hulladéknak számít, ezért ártalmatlanításra az erre kijelölt hulladék ártalmatlanítóba kell szállítani.
Tetőszerkezet felújítása
Az épület tetőszerkezetének anyaga lucfenyő, héjazata tetőlécre rakott hódfarkú égetett agyagcserép. Szerkezeti kötései hagyományos ácskötések, vésett csapozások, rovások, lapolások, beeresztések, ácskapcsos erősítések és csavarkötések. A szétcsúszott, kifordult csomópontok, elemek eredetinek megfelelő helyreállítása vagy alternatív megoldás az acél kengyel, vagy pánt készítése, felhelyezése és feszesre húzása.
A mélyen repedt elemeket, M 8-16-os csavarral fakötéses alátéttel végzett csavaros megerősítéssel kell összefogni, továbbrepedésük megakadályozására. 
Statikai számítással meghatározott keresztmetszetű faanyag, illetve acélszerkezet megtervezett beépítése a szerkezet megerősítésére. 
A fertőzött, károsodott rész kellő biztonsággal megnövelt hosszban való eltávolítása. A gomba és rovarfertőzés eltávolítását bárdolással és kifaragással, majd vegyszeres fertőtlenítéssel kell elvégezni.
Új cserépfedést kap a tető mivel a jelenlegi vetemedik, szétrogy. A tetőlécezést mindenhol 50/50-es védőszerrel kezelt lécezésre kell kicserélni. 
A részletes leírást a kiviteli tervek -műszaki leírás, rajzok -, a részletes m

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium – 1 Név: Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) / Súlyszám:  50

  Költség kritérium –

Ár – Súlyszám: 50

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Meghívásos eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Tárgyalásos eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Versenypárbeszéd

  Innovációs partnerség

  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

  Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 013 - 019165

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

  

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:

Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 448 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

  

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

Az eljárás eredménytelen, mivel az érvényes ajánlatot benyújtók mindegyikének a végleges ajánlati ára jelentősen meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.
2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. West Hungária Bau Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., 11469830-2-44) és FEJÉR-B.Á.L. Zrt.(8086 Felcsút, Fő u. 217., 25308673-2-07) közös ajánlattevő
2. P-NY-Z Konzorcium: Penta Industry Kft. (1148 Budapest, Kerepesi út 52., 23199493-2-42); NyírépszerHungária Kft. (1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 2. III/5., 11724483-2-41); Zeron Zrt. (3530 Miskolc, Meggyesaljau. 5. I/3., 12202546-2-43)
3. ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., 10738885-2-20)
4. Az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés alapján 1 db Keretmegállapodást kötött a feladataihoz kapcsolódókivitelezési munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 40 000 000 000 HUF) erejéig mindhárom ajánlattevővel,egyedi vállalkozási szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitástkövetően került sor.
Értékelés részszempontjai:
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám: 50.
Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap), súlyszám: 50.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/01/10 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

  nyílt eljárás

  meghívásos eljárás

  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

  verseny hiánya technikai okokból

  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

Feltöltés ideje: 2019. január 15.
Utoljára módosítva: 2019. január 15.