Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: AK15777

Postai cím: Pozsonyi út 56.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Szőke Balázs

Telefon: +36 12372376

E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu

Fax: +36 12374124

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa

  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

  Regionális vagy helyi hatóság

  Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Közjogi intézmény

  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

  Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

  Általános közszolgáltatások

  Honvédelem

  Közrend és biztonság

  Környezetvédelem

  Gazdasági és pénzügyek

  Egészségügy

  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

  Szociális védelem

  Szabadidő, kultúra és vallás

  Oktatás

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42-46. Hotel Hunor átalakítási munkái

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7 

II.1.3) A szerződés típusa

Építési beruházás

  Árubeszerzés

  Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Keretmegállapodás, a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában vállalkozási szerződés 
Tárgya: „Keretmegállapodás megkötése az MNV Zrt. feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére”

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

  

II.2.1)

Elnevezés: Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42-46. Hotel Hunor átalakítási munkái

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

 Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42-46.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Eljárás tárgya: „Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42-46. Hotel Hunor átalakítási munkái”
A Magyar Állam tulajdonába került „Hotel Hunor” 3 csillagos hotelként üzemelő 10 emeletes szálló épület a hotel-jellegből adódóan olyan funkciójú helységeket nem tartalmaz, amely a huzamosabb életvitelszerű használatot biztosítaná, ezért az ingatlan hasznosítása érdekében szintenként szükséges kialakítani konyha, étkező, mosókonyha, szárító helyiségeket a funkció ellátásához szükséges feltételek biztosításával, valamint a szintenként 1 db kétszobás apartmanban egyedi gyártású konyhasarok elhelyezésével.
A részletes leírást a tervek -műszaki leírás-, a részletes mennyiségeket az árazatlan költségvetés -excel- tartalmazza. Megvalósítás a jogerős építési engedélyben foglaltak szerint.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium – 1 : Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap) 50

  Költség kritérium –

Ár – Súlyszám: 50

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Meghívásos eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Tárgyalásos eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Versenypárbeszéd

  Innovációs partnerség

  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

  Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 013 - 019165

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

  

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Budapest III. Pünkösdfürdő u. 42-46. Hotel Hunor átalakítási munkái

Szerződés/rész odaítélésre került nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: 2017 - 448 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

  

Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím:

Város:

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím(ek): (URL)

Fax:

A nyertes ajánlattevő kkv

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 71018493

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke:

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

West Hungária Bau Kft. (konzorciumvezető, 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., adószám: 11469830-2-44) és FEJÉR-B.Á.L. Zrt. 
(konzorciumi tag, 8086 Felcsút, Fő u. 217., adószám: 25308673-2-07)
2.
Penta Industry Kft. (PNYV Konzorcium - Konzorciumvezető, 1148 Budapest, Kerepesi út 52. adószám: 23199493-2-42), Nyírépszer Hungária Kft. (PNYV Konzorcium - Konzorciumi tag, 1047 Budapest, Liszt Ferenc u. 2. III/5., adószám: 11724483-2-41.), Zeron Zrt. (PNYV Konzorcium - Konzorciumi tag, 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I/3., adószám: 23077355-2-05)
3.
ZÁÉV Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., adószám: 10738885-2-20)
Az Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (2) bekezdés alapján 1 db Keretmegállapodást kötött a feladataihoz kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzésére, a keretösszeg (nettó 40 000 000 000 HUF) erejéig mindhárom ajánlattevővel, egyedi vállalkozási szerződés megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitást követően került sor. 
Értékelés részszempontjai:
Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF), súlyszám: 50
Jótállás időtartama (min. 36 hónap; max. 60 hónap) (egész hónap), súlyszám: 50
A döntés időpontja: 2018/06/01
Az összegezés kiküldésének időpontja/eredményhirdetés időpontja: 2018/06/01

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/01/03 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

  nyílt eljárás

  meghívásos eljárás

  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

  verseny hiánya technikai okokból

  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

Feltöltés ideje: 2019. január 07.
Utoljára módosítva: 2019. január 07.