Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

 

 

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek1(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név:
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
AK15777
Postai cím:
Pozsonyi út 56.
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1133
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Szőke Balázs
Telefon:
+36 12372376
E-mail:
szoke.balazs@mnv.hu
Fax:
+36 12374124
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

 

I.4) Az ajánlatkérő típusa

( ) Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:

 

I.5) Fő tevékenység

( ) Általános közszolgáltatások

( ) Honvédelem

( ) Közrend és biztonság

( ) Környezetvédelem

( ) Gazdasági és pénzügyek

( ) Egészségügy

( ) Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

( ) Szociális védelem

( ) Szabadidő, kultúra és vallás

( ) Oktatás

(x) Egyéb tevékenység: vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: „Bontási munkák, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, engedélyezés, egyéb környezetvédelmi feladatok) elvégzése meghatározott ingatlanokon”

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45110000-1  

 

II.1.3) A szerződés típusa (x) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés ( ) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.
Tárgya: „Bontási munkák, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, engedélyezés, egyéb környezetvédelmi feladatok) elvégzése meghatározott ingatlanokon”.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll ( ) igen (x) nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 2102037230 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

 

II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 „Bontási munkák, valamint ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, engedélyezés, egyéb környezetvédelmi feladatok) elvégzése meghatározott ingatlanokon”

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):12

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék(adott esetben)
Fő tárgy45110000-1  
További tárgy(ak)90700000-4  
 90722200-6  
 71320000-7  
 71500000-3  

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Bp, Kerepesi út 17. szám, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 38831 hsz nyilvántartott ingatlanok, továbbá a 1087 Bp, Kerepesi út 15. és 17., Bp VIII. kerület 38830/2. hsz nyilv. ingatlanok.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: I. feladatcsoport, alapmennyiség:
A 2019. évi Maccabi Európa Játékok Budapesten történő megrendezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1870/2016. (XII. 28.) Korm. határozat alapján a rendezvény tervezett helyszíneként szolgáló, a 1087 Budapest, Kerepesi út 17. szám alatt található, Budapest VIII. kerület 38821/1, valamint 38831. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok, továbbá a 1087 Budapest, Kerepesi út 15. és 17. alatt található, Budapest VIII. kerület 38830/2. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok tekintetében a műszaki leírásban meghatározottak szerint a hasznosításra alkalmatlan felépítmények, építmények bontása, a kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok ellátása, továbbá az előírt környezetvédelmi feladatok ellátása.

Nettó alapterületek / mennyiségek / feladatok rövid ismertetése:
• a területen lévő épületek és építmények bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
• a vasúti pályaszakaszok bontásának engedélyeztetése,
• közműszolgáltatókkal egyeztetés, a közművek teljes körű lezárásának biztosítása,
• a temető gázszolgáltatásának biztosítása (a 18. épület homlokzatán vezetett gázvezeték kiváltása, a gázvezeték egyéb érintett szakaszainak biztosítása),
• a telephely határait képező kerítés, illetve építményszakaszok meglétének építési-bontási munka időszaka alatt folyamatos biztosítása,
• az épületekben, építményekben lévő veszélyes hulladékok összegyűjtése (szelektíven, megfelelő edényzetben), majd minősítése, kezelése, ártalmatlanítása,
• az olajos transzformátorok előírás szerinti leürítése, tisztítása, a transzformátorok elbontása,
• az épületek, építmények azbesztmentesítése,
• a használaton kívüli közművek teljes körű bontása,
• az érintett 52 darab bontási egység (épület, épületegyüttes, építmény, burkolatok, vasúti pályaszakaszok és kapcsolódó műtárgyak) teljes körű bontása,
• a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,
• a bontás során várhatóan keletkező szennyezett anyagok elkülönített gyűjtése, minősítése és ártalmatlanítása,
• a kijelölt 11 helyszínen a szennyezett talaj kárenyhítés keretében történő kitermelése, minősítése, majd ártalmatlanítása, a munkagödör minősítésével, a Palota tér kárenyhítési helyszínen monitoring kutak kialakításával, záródokumentáció összeállításával,
• a bontási és a kárenyhítési helyszíneken tereprendezés.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.

II. feladatcsoport: Opcionális Mennyiség:
Az Opcionális Mennyiségen belül öt, külön-külön, illetve együttesen is megrendelhető és kivitelezhető opciós csomag kerül kialakításra:
1. csomag: 1. épület Vezér épület (53. bontási egység):
• az épület bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
• az épület teljes körű bontása,
• a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,
• kárenyhítés elvégzése az 1. épület É-i előterében,

2. csomag: 10. épület I primer, szekunder állomás (54. bontási egység)
• az épület bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
• az épület teljes körű bontása,
• a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,

3. csomag: 61. épület Kémény (55. bontási egység):
• az épület bontási tervének összeállítása és az ÉTDR rendszerre való feltöltése,
• az épület teljes körű bontása,
• a bontási hulladékok elszállítása és jogszabály szerinti elhelyezése,

4. csomag: Inert anyagok helyszíni kezelése (lehívás esetén a nyertes ajánlattevő által megadott alkalmi díj mellett; egységár (m3) alapján történik).

5. csomag: Ideiglenes felvonulási hely kialakítása (lehívás esetén a nyertes ajánlattevő által megadott egységár (m2) alapján történik).

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlat csak a közbeszerzés tárgyának egészére az I. és II. Feladatcsoportra együtt tehető.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

[x] Minőségi kritérium 1, 2, 20

1 2. Hulladék elszállítása során okozott teljes körúti terhelés mértéke (m3 x km) 21
2 2.1. Inert hulladék elszállítása során okozott teljes körúti terhelés mértéke (m3 x km) 12
3 2.2. Szennyezett föld elszállítása során okozott teljes körúti terhelés mértéke (m3 x km) 7
4 2.3. Veszélyes hulladék elszállítása során okozott teljes körúti terhelés mértéke (m3 x km) 2
5 3. Ajánlattevő által készített Technológiai Terv és Kockázatkezelési Terv szakmai megfelelősége 19
6 4. A felhívás III.1.3. M.2)2 pontja szerinti, a szerződés teljesítésében részt vevő szakember szakmai többlet tapasztalata, az előírt 36 hónap minimális időn felül (egész hónap) [max. 84 hónap] 10

 

( ) Költség kritérium 1, 20

(x) Ár – Súlyszám: 21 50

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók (x) igen ( ) nem

Opciók ismertetése: Részletesen lásd II.2.4) II. pont. A Lehívással gyakorolható rendelési jogot a Megrendelő a Vállalkozási Szerződés megkötését követő 30 naptári napon belül jogosult gyakorolni. Lehívás esetén a Vállalkozó a Lehívás tárgyát képező Opciós Mennyiséget - a Lehívás eltérő rendelkezése hiányában - az Alapmennyiség Projektelemeinek teljesíti időpontjáig köteles teljesíteni.
Az opcionális feladatok lehívásáról Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel a lehívási időn belül mérlegelési jogkörében dönt. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatkérőt az Opcionális Mennyiség tekintetében lehívási kötelezettség nem terheli, továbbá az Ajánlattevő annak tudatában nyújtsa be az ajánlatát, készítse el az árazott költségvetést, hogy az Opcionális Mennyiség bármely csomagja szabadon elhagyható, vagy megrendelhető. Az opcionális tételek lehívása az ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása esetén ajánlattevő ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a szerződéstervezet tartalmazza. A feladatok részletes meghatározását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az Alapmennyiség (I. feladatcsoport) teljesítése tekintetében a szerződés időtartama, a szerződéskötéstől számított max. 270. naptári nap; mely magában foglalja a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát, valamint az azt követő hatósági jóváhagyás(ok) időtartamát is.
A Szerződés megkötésétől számított 210. naptári nap, amely a Beruházás megvalósítására vonatkozó valamennyi és összes bontási, kárenyhítési műszaki, szakmai, valamint tervezési és engedélyezési feladatok összességének megvalósítására - beleértve a 30 napos műszaki átadás-átvétel időszakát, de kivéve (kizárólag) a környezeti kárenyhítési záró dokumentáció hatóság általi jóváhagyását, és a monitoring rendszer fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó megrendelői vállalás hatóság általi jóváhagyását - vonatkozó határidő.
A szerződés időtartama az opció (II. feladatcsoport) lehívása esetén sem hosszabbodik meg.

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

 

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

(x) Nyílt eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Meghívásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Tárgyalásos eljárás

[ ] Gyorsított eljárás

Indokolás:

( ) Versenypárbeszéd

( ) Innovációs partnerség

( ) Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

[ ] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

[ ] Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 101 - 200224

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

[ ] A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

[ ] Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

 

 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került (x) igen ( ) nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

( ) Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

( ) Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - 7(év és a dokumentum száma)

 

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/10/02 (nn/hh/éééé)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el (x) igen ( ) nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe1

 

 

Hivatalos név:
Laterex Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Hídépítő utca 1-12
Város:
Budapest
NUTS-kód:
HU110
Postai irányítószám:
1095
Ország:
HU
E-mail:
vallalkozas@laterex.hu
Telefon:
+36 13470010
Internetcímek: (URL)Fax:
+36 13470011

 

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem

 

 

 

Hivatalos név:
Transport-Beton Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Búzavirág u. 6.
Város:
Tatabánya
NUTS-kód:
HU31
Postai irányítószám:
2800
Ország:
HU
E-mail:
vallalkozas@laterex.hu
Telefon:
+36 13470010
Internetcímek: (URL)Fax:
+36 13470011

 

A nyertes ajánlattevő kkv (x) igen ( ) nem

 

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk(áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 2122471550

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 2102037230

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

[ ] Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát 4

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.3) További információk: 2

A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.

2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Maccabi L-T 2017 Konzorcium:
Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) közös ajánlattevő 1. tagja (vezető tag); 25098367-2-43
Transport-Beton Kft. (2800 Tatabánya, Búzavirág u. 6.) közös ajánlattevő 2. tagja; 10648409-2-11

3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
1. Maccabi L-T 2017 Konzorcium:
Laterex Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.) közös ajánlattevő 1. tagja (vezető tag); 25098367-2-43
Transport-Beton Kft. (2800 Tatabánya, Búzavirág u. 6.) közös ajánlattevő 2. tagja; 10648409-2-11

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail:Telefon:
Internetcím (URL):Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be2

 

Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó u. 5.
Város:
Budapest
Postai irányítószám:
1026
Ország:
HU
E-mail:
dontobizottsag@kt.hu
Telefon:
+36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1szükség szerinti számban ismételje meg

2adott esetben

4ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet

Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

 

( ) 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

[ ] Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

( ) nyílt eljárás

( ) meghívásos eljárás

[ ] A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

[ ] Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

( ) verseny hiánya technikai okokból

( ) a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

( ) a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

[ ] Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

[ ] Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

[ ] Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

[ ] Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

[ ] Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

( ) az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

( ) a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

( ) 2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

[ ] A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

 

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

 

Feltöltés ideje: 2017. október 16.
Utoljára módosítva: 2017. október 16.