Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

Információ és online formanyomtatványok:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: AK15777

Postai cím: Pozsonyi út 56.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1133

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Bereczki László

Telefon: +36 12374400

E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu

Fax: +36 12374100

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.mnv.hu

 

I.2) Közös közbeszerzés

  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.4) Az ajánlatkérő típusa

  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik

  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

  Regionális vagy helyi hatóság

  Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Közjogi intézmény

  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

  Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység

  Általános közszolgáltatások

  Honvédelem

  Közrend és biztonság

  Környezetvédelem

  Gazdasági és pénzügyek

  Egészségügy

  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

  Szociális védelem

  Szabadidő, kultúra és vallás

  Oktatás

Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1)

Elnevezés: SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - support - szolgáltatások beszerzése

Hivatkozási szám:

II.1.2) Fő CPV-kód:

 Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72500000-0 

II.1.3) A szerződés típusa

  Építési beruházás

  Árubeszerzés

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP nagyvállalati terméktámogatási Support szolgáltatások beszerzése

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték: 257525792 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

  

II.2.1)

Elnevezés: Keretmegállapodás keretében SAP softver licencek, valamint SAP támogatási - support - beszerzése

Rész száma:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

 Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72500000-0 
További tárgyak:48000000-8 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Az Ajánlatkérők székhelyei/telephelyei

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

A jelen ajánlati felhívás VI.3.1) pontjában megjelölt ajánlatkérői kör (Ajánlatkérők/AK)
részére SAP szoftver licencek, a SAP szoftver licenc beszerzésekhez kapcsolódó SAP nagyvállalati terméktámogatási (Support)
szolgáltatások beszerzése, valamint a meglévő SAP szoftver licencekhez kapcsolódóan nagyvállalati terméktámogatási (Support)
szolgáltatás megrendelése az alábbiak valamint a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint:
Árubeszerzés: SAP licencek beszerzése a KD mellékletét képező xlsx fájl szerint meghatározott SAP szoftverlicencekre
(termékek) vonatkozik, ezek foglalják a felhívás VI.3.1) pontjában nevesített AK által korábban beszerzett bizonyos SAP
szoftverlicencek cseréjét; új szoftverlicencek beszerzését és szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését, továbbá a
beszerzésre kerülő licencekre cserelehetőségek biztosítását a keretmegállapodás hatálya alatt és az abban foglalt feltételek
szerint. AK által korábban beszerzett SAP szoftverlicencek cseréje kizárólag a jelenleginél kedvezőbb terméktámogatási díjjal
ajánlatható meg.
Az AK ebben SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a
felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése
mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A műszaki tartalom értékelése során az
egyenértékűséget az AK-nek kell megítélnie, amely eldöntéséhez minden adatot az Ajánlattevőnek kell megadnia. Az ajánlattevő
(AT) kötelezettsége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel
egyenértékű. AT az 1.1. értékelési szempontra tekintettel az „egyenértékű” termék megajánlása esetében az objektív
összehasonlítás érdekében a kedvezmény mértékét AK a Műszaki Leírás részeként rendelkezésre bocsátott hivatalos lista ár
alapján értékeli. Az egyenértékűség esetleges el nem fogadását AK tényszerűen megindokolja.
A KD részét képező xlsx fájl-ban meghatározásra kerül az Ajánlatkérők által beszerezni kíván SAP szoftverlicencek minimum
lehívási volumene (minimális beszerzési érték).
A keretmegállapodás (KM) alapján beszerzésre kerülő licencekre a KM hatálya alatt és az abban foglalt feltételek szerint a
nyertes ajánlattevő korlátlan cserelehetőséget biztosít a listaár értékének megfelelően.
Az AK SAP tárgykörben fogadnak el ajánlatot, a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja.
Szolgáltatás megrendelése: SAP támogatási - Support - szolgáltatások megrendelése a KM keretében beszerzésre (beleértve a
KM-ban meghatározott feltételek szerinti szoftverlicensz cseréjét is) kerülő szoftverlicenszek, továbbá az Egyedi szerződés
Megrendelőjének meglévő (a Keretmegállapodástól függetlenül beszerzett) SAP licencére vonatkozó támogatási (support)
szolgáltatás teljesítésének megrendelésére az Ajánlatkérők tekintetében.
A KM alapján leadott, szoftver vásárlásra és támogatásra - support - szolgáltatásra irányuló egyedi szerződések határozott időre,
az adott egyedi szerződés létrejöttétől számítottan a jelen KM időtartamának lejártáig. Abban az esetben, ha a KM a határozott
időtartam előtt jár le, a keretösszeg Ajánlatkérők által történő kimerítésére tekintettel megszűnne, a terméktámogatásra
(support-ra) vonatkozó szerződéses kötelezettség időbeli hatálya változatlan.
A KM minimális beszerzési értéke az árubeszerzés vonatkozásában: nettó 1.975.700.000 Ft.
A KM minimális beszerzési értéke a szolgáltatás megrendelés vonatkozásában a szoftver licencekhez kapcsolódó support
szolgáltatás megrendelése esetében (36 hónapra) nettó 1.003.170.000 Ft, a szoftver licencekhez kapcsolódó support
szolgáltatás megrendelése esetében (12 hónapra) nettó 191.369.000 Ft, a meglévő szoftver licencekhez kapcsolódó support
szolgáltatás megrendelése esetében nettó 5.357.700.000 Ft, amelytől legfeljebb + 10 %-os eltérés lehetséges.
A KM teljes mennyisége nettó 20.000.000.000 Ft.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium – 1 megajánlott support szolgáltatás terjedelme 5

Költség kritérium – 1 szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke 35
2 megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje 60

  Ár – Súlyszám:

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók nem

Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

1.1) alszempont: a szoftver licencek esetében biztosított kedvezmény mértéke (súlyszám:35)
1.2) alszempont: a megajánlott support szolgáltatás vetítési alapra alkalmazott díjszintje (súlyszám:60)
2)értékelési szempont: a megajánlott support szolgáltatás terjedelme (súlyszám:5)

 

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Meghívásos eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Tárgyalásos eljárás

  Gyorsított eljárás

Indokolás:

  Versenypárbeszéd

  Innovációs partnerség

  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

  Elektronikus árlejtést alkalmaztak

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 207 - 427953

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

  

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: SZT-116753 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás keretében SAP szoftver licencek, valamint SAP támogatási - Support - szolgáltatások beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került igen

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2017/12/31 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

  

Hivatalos név: SAP Hungary Kft.

Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: Záhony utca 7., Graphisoft Park

Város: Budapest

NUTS-kód: HU11

Postai irányítószám: 1031

Ország: HU

E-mail: szabolcs.pinter@sap.com

Telefon: +3618857300

Internetcím(ek): (URL)

Fax: +3614578344

A nyertes ajánlattevő kkv nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20 000 000 000

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

A szerződés/rész végleges összértéke: 257525792

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem: HUF

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez

Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát

Érték áfa nélkül: Pénznem:

Arány: %

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk:

MÁV Zrt.
Egyedi Szerződés azonosítója:52538/2018/MÁV
Egyedi Szerződés kelte: 2018.10.01
Egyedi Szerződés nettó értéke: 6.165.313,03.- Ft 
Támogatási Szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés azonosítója (ha van): --- 
Támogatási szolg. egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj: 55.487.817.- Ft.
MÁV START Vasúti személyszállító Zrt.
Egyedi szerződés azonosítója: 45861/2018/START
Egyedi szerződés hatályba lépésének időpontja:2018.10.01
Egyedi szerződés nettó értéke: 15.094.387,07
Támogatási szolgáltatás egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj: 133.166.036 Ft
MFB Zrt.
Egyedi szerződés azonosítója: 4481-16/2018
Egyedi szerződés hatályba lépésének időpontja: 2018.12.21
Egyedi szerződés nettó értéke: 3.501.919 Ft
Támogatási szolgáltatás egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj:-
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Az Egyedi Szerződés azonosítója: 4810026496
Az Egyedi Szerződés hatályba lépési időpontja: 2018.11.30.
Az Egyedi Szerződés nettó értéke: 44 110 320 Ft
Támogatási szolgáltatás egyedi szerződés teljes időtartamára eső összesített nettó szolgáltatási díj:-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó utca 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: HU

Telefon: +36 18828594

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2019/01/16 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben

4 ha az információ ismert

7 közzétételre nem kerülő kötelező információ

20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható

21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

 

D1. melléklet Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be

  nyílt eljárás

  meghívásos eljárás

  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)

  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

  verseny hiánya technikai okokból

  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása

  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve

  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban

  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően

  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés

  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk

  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés

  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól

  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében

  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá

3. Magyarázat

Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

 

Feltöltés ideje: 2019. január 21.
Utoljára módosítva: 2019. január 21.